• Úvodník březen 2019

  Napadlo nám trochu více sněhu, doufám, že se zvýší objem podzemních vod. V okolí Břevnovského kláštera se objevily desítky sněhuláků, idyla zimního času je tady. Využil jsem čas, abych si prohlédl zasněženou Prahu, je krásná, snad si ji nezkazíme. Na Pražský hrad nejdu, proč se mám nechat pořád lustrovat jen proto, že se pan Mynář, nadále bez prověrky, bojí. Ne, v Praze je pořád něco k vidění. Jel jsem vlakem, zadarmo, přes Pražský Semmering na Cibulku, úžasný pohled na Vltavské údolí, Vávrovu vyhlídku.

 • Konference Statika staveb 2019 se koná 4.4.2019 v Plzni

  Část konference bude směřována na příklady a zkušenosti s jednotlivými stavebními konstrukcemi a aktuálním případům havárií staveb. Konference bude věnována také Eurokódům, zatížení staveb, zásadám navrhování, navrhováním ocelových, betonových a zděných konstrukcí a zakládáním staveb.

 • Stavba roku Královéhradeckého kraje 2018

  V jubilejním 15. ročníku Stavby roku Královéhradeckého kraje 2018 byly uděleny dva tituly stavba roku, a to stavebním úpravám stávající výrobní haly J v areálu firmy Petrof a Stezce korunami stromů Krkonoše. Dále byla udělena tři čestná uznání.

 • Regionální minipivovary pochází z Královéhradeckého kraje

  Hradec Králové představíme v tom, v čem je podle našeho názoru mezi oblastmi nejlepší. Co do počtu autorizovaných osob (na konci roku 2018 přibližně 1990 členů) jsme sice čtvrtí v pořadí, ale jedničkou jsme určitě v oboru pivovarnictví a v poslední době zejména v minipivovarech. Přesvědčte se o tom v následujícím textu.

 • K předfinální verzi stavebního zákona mají autorizované osoby zásadní připomínky

  ČKAIT odeslalo 4. ledna 2019 na MMR ČR 186 připomínek, které vzešly z 265 připomínek zaslaných 22 autorizovanými osobami. Vypořádání odeslaných připomínek se uskutečnilo ve dnech 4.–8. ledna na MMR ČR.

  Ve druhé polovině prosince byla ČKAIT vyzvána k připomínkování předfinální verze Věcného záměru rekodifikace veřejného stavebního práva, kterou zpracovala Hospodářská komora ČR.

 • Zjevná početní chyba v nabídce

  Má či nemá zjevná početní chyba vliv na nabídkovou cenu veřejné zakázky? ÚOHS i Krajský soud v Brně říkají ano. Nejvyšší správní soud se řídil zdravým rozumem a řekl, že ne. Zadávací řízení se tak protáhlo na dlouhých pět let.

 • Návod EU na recyklaci stavebního odpadu

  V listopadu 2018 byl uveřejněn Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady jako doporučený návod na podporu recyklace využitelných materiálů ze stavebních a demoličních odpadů. Z hlediska udržitelnosti a kvality života se jedná o zásadní dokument.

 • Metodika MŽP jak na stavební odpady

  V srpnu 2018 byl vydán Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky: Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu? (webinář a prezentace k semináři) • Pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnost obecně a řešení škod (webinář) • Vybrané vady, poruchy a nedostatky staveb (webinář) • Zkušenosti s rozhodováním orgánu územního plánování a stavebního řádu (webinář) • Magazín agentury ČAS (časopis)

 • Zlín by uvítal webináře

  Valná hromada se konala ve velkém sále hotelu Baltaci ve Zlíně 23. ledna 2019. Valné hromady se zúčastnilo 103 členů, což je 7,15 % z 1440 členů oblasti.

 • Dozorčí rada řešila méně stížností

  Dozorčí rada ČKAIT se sešla na svých zasedáních celkem šestkrát, Dozorčí komise (Praha a Brno) Dozorčí rady ČKAIT se standardně sešly na svých zasedáních 12krát.
  Do konce roku 2018 bylo ze 48 podaných stížností uzavřeno 32 stížností. Z těchto stížností se týkalo 30 profesního pochybení a dvě etického. V deseti případech podala Dozorčí rada Návrh na zahájení disciplinárního řízení ke Stavovskému soudu ČKAIT. V ostatních případech došlo k zastavení šetření nebo k odložení kauzy.

 • Zpráva Stavovského soudu ČKAIT

  V období roku 2018 tříčlenné senáty StS řešily celkem 27 návrhů (v předchozím roce 20) na zahájení disciplinárního řízení, z toho 19 v Praze a 8 v Brně. 25× bylo uloženo disciplinární opatření, 1× bylo řízení odročeno a 1× zastaveno. Mezi převažující předměty disciplinárních řízení lze trvale uvést vady projektové dokumentace a realizace staveb v oboru pozemní stavby.

 • Autorizační rada má zájem o nové komisaře

  Autorizační rada ČKAIT v roce 2018 zasedala desetkrát. Pracovala ve složení 12 členů včetně předsedy a místopředsedy.

  Ve vlastním pracovním systému Autorizační rady ČKAIT (dále jen AR) nadále zůstává zachován systém garantů pro jednotlivé obory, který se plně osvědčil v minulosti, a nebyl tudíž důvod ke změně tohoto organizačního modelu. 

 • ČKAIT je připomínkovým místem už pátý rok

  Legislativní komise ČKAIT se v roce 2018 zabývala zejména rozborem, připomínkami a přípravou podkladů ke třem prováděcím vyhláškám a k šesti návrhům zákonů. Řádově se jednalo o 136 připomínek, z nichž zhruba čtvrtina byla akceptována.
  Připomínky se týkaly například vyhlášky o obsahu projektové dokumentace, návrhu zákona o stavebních výrobcích, zákona o hospodaření energií, rekodifikace stavebního práva a řady dalších.

 • Technická komise ČKAIT obnovuje vydávání standardů

  Protože tvorba příslušné normy nebo její změny trvá poměrně dlouho, Komora opět přistupuje k vydávání předpisů pro řešení konkrétních problémů – Technických standardů ČKAIT. Nepůjde opět o materiály závazné, ale doporučené. Na základě zkušeností s používáním technického standardu může být následně upravena i technická norma nebo právní předpis.

 • Nedodržení požadavků na světlou výšku místností je častý a vážný problém

  Technický standard ČKAIT TS 01 – světlá výška je důležitý parametr stavební konstrukce, který může výrazně ovlivnit její výslednou kvalitu. Požadavky na minimální světlé výšky jsou předepsány právními předpisy nebo technickými normami. Tento standard TS 01/2018 je k dispozici na PROFESIS (link je na konci článku).

 • Zpráva o činnosti pracovní skupiny ČKAIT pro veřejné zakázky

  Pracovní skupina ČKAIT, jmenovitě Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.; Ing. Libor Kubát; Ing. Pavel Štěpán pod vedením Ing. Roberta Špalka, v roce 2018 stěžejně vypořádávala připomínky MMR ČR ke zpracovanému materiálu Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo zadávací řízení (tj. mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

 • Sněm Inženýrské komory Sasko 2018 ocenil Ing. Zídka

  Prezident prof. Dr.-Ing. Hubertus Milke přivítal na sněmu Inženýrské komory Sasko 22. listopadu přibližně 250 jeho účastníků a hostů v konferenčním středisku DGUV Congress v Drážďanech. Mezi hosty byly přítomny delegace slovenské, polské a bulharské inženýrské komory. Českou stranu zastupoval místopředseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a Ing. Svatopluk Zídek, člen Představenstva ČKAIT.

 • Odešel Ing. Petr Fridrich

  Ve věku 81 let nás po dlouhé nemoci opustil Ing. Petr Fridrich, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, odborník, vedoucí pracovník a specialista v oboru ocelových konstrukcí. Ti, co jej znali, na něj rozhodně nezapomenou. Co dokázal po odborné a lidské stránce tu bude dál, a já doufám, že ještě dlouho.

 • Prohlášení dvanácti profesních komor zřizovaných zákonem

  V úterý 4. prosince 2018 se setkali v Brně zástupci všech dvanácti profesních komor zřízených zákonem na pravidelném jednání. Profesní komory odmítly účelové politické zásahy do fungování profesních samospráv. Z pracovního jednání vzešlo společné prohlášení formulující 5 bodů k současné situaci.

 • Zpráva z konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

  V prosinci 2018 se v Havlíčkově Brodě konal 4. ročník konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu. Tématem bylo provádění komunikací a jejich oprav v historickém veřejném prostoru (používání vhodných materiálů a technologií z hlediska funkčnosti komunikace a zájmů památkové péče) a historické stavby a jejich vliv na bezprostřední okolí.

 • Zřízena Rada vlády pro veřejné investování

  Vláda 21. ledna schválila zřízení Rady vlády pro veřejné investování, která nahradí zrušenou Radu vlády pro stavebnictví ČR, ustanovenou v roce 2014. Nová rada by měla koordinovat velké investiční akce. Uvažuje se také se zřízením ministerstva pro veřejné investice.

 • Kurzy informačního modelování staveb (BIM)

  Nově připravované kurzy BIM mají přispět k realizaci vládou schválené Koncepce zavádění metody BIM v České republice.
  Aktuálně je v přípravě celkem pět výukových kurzů. Jedná se nejprve o obecný úvodní kurz o celkovém rozsahu 30 vyučovacích hodin, který posluchače do detailní podrobnosti provede základními principy BIM, související terminologií, skutečnou situací v ČR i v zahraničí a dalšími souvisejícími znalostmi, zejména v oblasti zavádění změn a inovací. Na tento úvodní kurz budou navazovat čtyři kurzy o předpokládaném rozsahu 20 výukových hodin, které se budou zaměřovat na projektanty, zhotovitele, provozovatele a v neposlední řadě také na projektové manažery a zadavatele.

 • 100 staletých mostů na středověkých kupeckých cestách

  Průvodce po malých i velkých mostech na původních obchodních cestách v 10 zemích Evropy, starých 100 i více let, ve městech i vesnicích, na hradech i zámcích, v lesích i na loukách. Součástí knihy jsou soudobé i dobové fotografie, technická a historická data, navigační souřadnice.