V Ostravě rozšiřují Stavbu roku o další kategorii

Vystoupení předsedy Komory Ing. Pavla Křečka. Za jednacím stolem sedí Ing. Jindřich Pater, Ing. Svatopluk Bijok a Ing. Petr Dospiva. (foto: Ing. Martin Ferko, Ph.D.)
Vystoupení předsedy Komory Ing. Pavla Křečka. Za jednacím stolem sedí Ing. Jindřich Pater, Ing. Svatopluk Bijok a Ing. Petr Dospiva. (foto: Ing. Martin Ferko, Ph.D.)

Valné hromady oblasti Ostrava se 21. ledna 2019 v Domě kultury města Ostravy zúčastnilo 162 autorizovaných osob, což je 5,7 % z 2819 řádných členů oblasti.

Kromě členské základny bylo na valné hromadě přítomno také 22 hostů, kteří zastupovali spolupracující svazy, školy a instituce. Jednání zahájil a zároveň řídil místopředseda OK ČKAIT Ostrava Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Předseda OK Ing. Svatopluk Bijok přednesl zprávu o činnosti oblasti za rok 2018, ve kterém oblast uspořádala 18 akcí (přednášky, semináře, konference), jichž se účastnilo celkem 1107 zájemců. Aktuálními tématy roku 2018 byl stavební zákon a zákon o zadávání veřejných zakázek. Ve zprávě byla mimo jiné také vyzdvihnuta spolupráce se středními školami a VŠB – Technickou univerzitou, zvláště fakultou stavební, bezpečnostního inženýrství a strojní. 

Aktivity v 1. pololetí 2019

Před samotným zahájením valné hromady byla v předsálí instalována výstava České a slovenské stavby století, kterou doprovázel v samotném sále krátkometrážní film komentovaný význačnými odborníky v oboru. V rámci výhledu na další období činnosti byli účastníci valné hromady seznámeni s plánem akcí na 1. pololetí roku 2019 zahrnující semináře či odborné exkurze na stavbu vodního díla Šance nebo na Pustevny na stavbu obnovy Libušína a horní stanice lanové dráhy, která získala v minulém roce titul Stavba roku Moravskoslezského kraje. 

Z vystoupení hostů

Na jednání vystoupil předseda Komory Ing. Pavel Křeček, 1. místopředseda prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, a Ing. František Mráz, kteří poskytli základní informace o činnosti a hospodaření Komory. 

Blok vystoupení hostů zahájil děkan fakulty stavební prof. Ing. Radim Čajka, CSc., dále vystoupil děkan fakulty bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, a vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu MSK Ing. arch. Beata Vinklárková, která poděkovala za spolupráci při pořádání soutěže Stavba Moravskoslezského kraje a rovněž vyzvala členy ČKAIT k oborné účasti v procesu rekodifikace stavebního práva. 

Ing. Pavel Ševčík, viceprezident SPS v ČR, informoval o aktuální situaci ve stavebnictví a vyzval přítomné k účasti v novém ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje, v níž je od letošního roku nová kategorie Stavba mimo území MSK. Vedoucí inspektor OIP pro MSK a OL kraj Ing. Libor Černý informoval o úrovni projektových dokumentací z hlediska BOZP, stále přetrvávajících nedostatcích z hlediska kompletnosti dokumentací, neřešení problematiky z hlediska práce ve výškách a používaní neplatných předpisů a norem.

Usnesení a volby

Přítomní byli seznámeni se zprávou o kontrole hospodaření oblasti Ostrava a o činnosti Dozorčí rady a schválili usnesení. V samotném závěru valné hromady proběhla volba 18 delegátů a čtyř náhradníků na Shromáždění delegátů. Po ukončení setkání se většina přítomných členů ČKAIT a hostů zúčastnila rautu v přilehlých prostorách hlavního sálu a pokračovali v neformálních diskusích.