Liberec chce zlepšit přístupnost informací členské základně

Valná hromada v Liberci probíhala v konstruktivním a přátelském ovzduší. (foto: Romana Borovičková)
Valná hromada v Liberci probíhala v konstruktivním a přátelském ovzduší. (foto: Romana Borovičková)

Valná hromada oblasti Liberec se konala 31. ledna 2019 v multimediálním sále budovy C Krajského úřadu Libereckého kraje. Zúčastnilo se jí 88 osob z 1027 autorizovaných členů ČKAIT v této oblasti, což je 8,6 %.

Předseda výboru oblasti Ing. Karel Urban shrnul ve své zprávě mimo jiné, že devítičlenný výbor oblasti se sešel desetkrát za rok a probíral přihlášky autorizovaných osob, akce CŽV a další témata, včetně stížností a průběhu kontrol deníku autorizovaných osob. Pro součinnost v oblasti legislativy i naplňování stanovených cílů by byla vítána větší účast a aktivita členů oblasti. Ze zprávy Dozorčí rady vyplynulo, že neshledala žádná pochybení. Valná hromada schválila sedm delegátů včetně dvou náhradníků pro Shromáždění delegátů. 

Vzdělávací akce v roce 2018

Celkem proběhlo v loňském roce 10 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 306 osob. Mezi témata seminářů patřila realizace fasád budov a jejich ochrana před napadením mechy a plísněmi, stavební zákon, vady a poruchy v pozemních stavbách, nové technologie při zdvojování a sanaci zateplovacích systémů ETICS, impregnace konstrukčního dřeva, zelené střechy a také nové mapové a geografické podklady pro projektování. Oblastní kancelář rovněž uspořádala prezentaci firmy, která představila nové trendy v projektování TZB instalací. Uskutečnila se exkurze do Vratislavi, kde si zájemci prohlédli Halu století. Bohužel se někdy stává, že je převaha organizátorů akcí nad účastníky, což je škoda nejen kvůli zbytečně vynaloženým finančním prostředkům. 

Spolupráce s ostatními organizacemi

Oblastní kancelář hledá další formy zkvalitnění školení a zvýšení přístupnosti informací členské základně. Základem školení je legislativa, praktické problémy staveb a aktuální rozvojové aktivity v regionu. Významným partnerem ve školení je HZS Liberec, stavebně-právní odbor kraje a stavební úřad v Liberci. Kancelář chce také rozvinout spolupráci s organizacemi fungujícími v oblasti stavebnictví v Libereckém kraji.

Ve spolupráci s partnery oblastní kancelář uspořádala Den stavařů Libereckého kraje, dále se snaží vylepšovat koncepci organizace DSA, spolupracuje na soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2018. Také u nás byla vyhlášena soutěž Stavba století v Libereckém kraji, kterou dle očekávání vyhrál Ještěd.

Plán činnosti na rok 2019

  • Pokračování ve vzájemné spolupráci na projektech celoživotního vzdělávání partnerských organizací v oblasti v rámci uzavřených smluv. 
  • V rámci CŽV realizace některých akcí i mimo Liberec, ve spádových oblastech kraje.
  • Vyhodnocení významných stavebních počinů ve stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2019.
  • Spolupráce s odbornými školami v oblasti, podpora studentských soutěží.
  • Spolupráce s ostatními organizacemi na soutěži Stavba roku Libereckého kraje (patnáctý ročník).
  • Spolupráce s Regionálním stavebním společenstvím a ČSSI v rámci uzavřené dohody v oblastech působnosti Komory.
  • Podpora odborných exkurzí a zájezdů organizovaných ve spolupráci s Regionálním stavebním společenstvím a ČSSI.
  • Spolupráce v rámci své působnosti ve Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje.

Z diskuse

V rámci diskuse se objevila výtka, že je organizováno málo seminářů pro profesní specialisty, a tudíž mají omezenou možnost získávat kredity do celoživotního vzdělávání. Zástupci Kanceláře ČKAIT v této souvislosti připomněli možnost pořádání webinářů a vyzvali k podávání návrhů na témata seminářů. Dalšími body bylo přijímání projektů rodinných domů pouze v pasivním standardu, odpovědnost autorizovaných osob, překrývání oborů atd. Palčivým tématem se stále jeví BIM, které vyvolává obavy z likvidace malých projekčních firem.