České Budějovice vyzývají své členy k intenzivnější spolupráci

Jednání valné hromady oblasti České Budějovice (foto: oblast ČKAIT České Budějovice)
Jednání valné hromady oblasti České Budějovice (foto: oblast ČKAIT České Budějovice)

Valná hromada oblasti České Budějovice se konala 16. ledna 2019 opět v Clarion Congress Hotelu České Budějovice za účasti 161 členů, to je 9,1 % z 1768 evidovaných autorizovaných osob v oblasti, a 16 čestných hostů.

Ze zprávy předsedy oblasti o činnosti výboru a oblastní kanceláře vyplynulo, že v rámci celoživotního vzdělávání bylo v roce 2018 zorganizováno celkem dvacet akcí, kterých se zúčastnilo 461 osob. Seminářů se konalo 12, dále se uskutečnilo šest exkurzí a proběhly také dvě prezentace firem.

Akce v 1. pololetí 2019

V plánu činnosti na rok 2019 se oblastní kancelář zaměří v rámci CŽV na semináře, odborné exkurze, adventní setkání a vydávání Zpravodaje s konkrétní náplní a termíny seminářů. Pro tuto činnost využijeme i spolupráci s našimi partnery.

  • 21. února 2019 – Společnost PEIKO – rychlý, bezpečný a efektivní způsob návrhu budov;
  • 14. března 2019 – Požadavky na výstavbu, BOZP na staveništi;
  • 16.–17. března 2019 – Dřevostavby Volyně;
  • 10. dubna 2019 – Vyhlášení výsledků PRESTA Jižní Čechy 2016–2018; 
  • 25. dubna 2019 – Stavby a výkon státního požárního dozoru podle zákona o požární ochraně, novinky v normách PBS;
  • 16. května 2019 – Recyklace – posuzování stavebních výrobků.

Spolupráce s ostatními organizacemi

Předseda rovněž vzpomněl všechny organizace, se kterými oblast spolupracuje, a poděkoval přítomným zástupcům za účast na valné hromadě i za dosavadní spolupráci. Zástupci spolupracujících organizací ve svých diskusních příspěvcích velice dobře hodnotili vzájemnou spolupráci a považují ji za nutnou a prospěšnou. Mezi nejvýznamnější partnery a spolupracovníky OK ČKAIT patří Krajský úřad Jihočeského kraje, Statutární město České Budějovice, Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg, oblastní pobočka ČSSI České Budějovice, Česká vodohospodářská společnost ČSSI, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Energy Centre České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice, SPŠ stavební České Budějovice, SPŠ+VOŠ Volyně, SOU a SOŠ Písek.

Plánovaná rekodifikace stavebního práva

Předseda Představenstva ČKAIT Ing. Pavel Křeček se ve svém vystoupení zaměřil na ekonomickou situaci Komory, vztah kanceláře Komory k oblastem, spolupráci s partnerskými organizacemi a tyto činnosti hodnotil jako velice dobré. Velkou část svého vystoupení věnoval rekodifikaci stavebního práva.

Usnesení valné hromady

Přijetím usnesení valná hromada mimo jiné zvolila kandidáty na Shromáždění delegátů – zvoleno bylo 11 delegátů a tři náhradníci oblasti.

Opět na jednání zazněla výzva všem členům v oblasti s žádostí o aktivní spolupráci s výborem oblastní kanceláře a aktivy ČKAIT. 

Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2018, ale i plán činnosti oblasti na rok 2019. Kromě jmenovitých činností zajišťovaných Komorou byla také přečtena zpráva Dozorčí rady. Vyplynulo z ní, že v práci oblasti nebyly shledány žádné nedostatky. Usnesení valné hromady je zveřejněno na webové stránce ČKAIT.

V předsálí měli naši členové jako vždy možnost seznámit se s propagačními materiály firem a odborných škol. Informační centrum ČKAIT prodávalo za zvýhodněné ceny odborné publikace.