Zpráva ze zasedání Představenstva ČKAIT

Křest publikace České a slovenské stavby století na výstavě na Fakultě stavební ČVUT v Praze (zdroj: www.stavbystoleti.cz)
Křest publikace České a slovenské stavby století na výstavě na Fakultě stavební ČVUT v Praze (zdroj: www.stavbystoleti.cz)

Přinášíme výběr nejdůležitějších témat, které byly projednány na jednání Představenstva ČKAIT 20. listopadu 2018.

Výsledky průběžného hospodaření ČKAIT v roce 2018

Ing. Motyčka předložil výsledky hospodaření k 31. říjnu 2018. ČKAIT má již příjmovou část na úrovni rozpočtu na celý rok. Výdajovou část čerpá ve výši 72 % celoročního rozpočtu. Z toho oblasti čerpají limitované výdaje v úrovni 77 % ročního rozpočtu. Odhad celoročního výsledku hospodaření ČKAIT – předpokládáme zisk cca o 1 mil. Kč nižší než v roce 2018.

Pojištění autorizovaných osob

Ing. Pejchal připomněl končící smlouvu o pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů Komory. Představenstvo jednomyslně pověřilo předsedu ČKAIT k prodloužení smlouvy o pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a k prodloužení pojistné smlouvy autorizovaných inspektorů.

Autorizovaní inspektoři

Ing. Vaverka informoval o prodlužování oprávnění k činnosti autorizovaných inspektorů. V současné době je celkem 73 autorizovaných inspektorů. Pravidelně se setkávají na profesním aktivu. Představenstvo pověřilo koordinační radu autorizovaných inspektorů k řešení problému s neplacením členských poplatků.

Rekodifikace veřejného stavebního práva

Představenstvo vzalo na vědomí informaci legislativní komise o přihlášení členů ke zpracování jednotlivých částí a schvaluje garanty jednotlivých analýz pro MMR ČR. Analýzu 1 garantuje Ing. Bukovský, analýzu 2 Ing. Štěpán, analýzu 3 Ing. Kliner a analýzu 4 garantuje Ing. Loukota. Středisko legislativně právní předá seznam zpracovatelů jednotlivých částí analýz garantům a Ing. Hejdukové. Garanti a Ing. Hejduková budou informovat neprodleně zpracovatele jednotlivých částí a projednají obsah a smluvní podmínky.

Webové stránky ČKAIT

Ing. Hnízdil informoval o jednání pracovní skupiny pro vytvoření nových webových stránek ČKAIT. Komise na svém jednání posuzovala obdržené nabídky a doporučila jako nejvhodnější nabídku společnosti Aira GROUP, s.r.o. Doporučila uzavřít smlouvu na grafický návrh a po schválení grafického návrhu uzavřít smlouvu na vytvoření celé webové prezentace podle zadávací dokumentace. Představenstvo s doporučením jednomyslně souhlasilo a uložilo pokračovat v jednání se společností Aira GROUP a uzavřít smlouvu.

České a slovenské stavby století

Významnou aktivitou v roce 2018 bylo zajištění projektu České a slovenské stavby století, který si klade za cíl propagaci úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Vhodným způsobem tak doplňuje oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Do projektu, který byl součástí Evropského roku kulturního dědictví, byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam a přínos realizovaná v Československu a poté i v České a Slovenské republice od roku 1918 do současnosti. Zařazeno bylo 66 staveb na území současné ČR a 34 staveb na území současné SR. V rámci projektu byla vydána publikace České a slovenské stavby století, natočen krátký film a připravena putovní výstava. Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR. Projekt má vlastní webové stránky www.stavbystoleti.cz, které se budou provozovat pět let.

E-learning

Ing. Křeček informoval o jednání s prof. Benkem (SKSI) o možnostech e-learningového vzdělávání. Představenstvo pověřilo Středisko vzdělávání a informací vytvořením pilotního kurzu. Doporučilo komisi CŽV rozšířit pravidla CŽV o akreditaci e-learningových kurzů.

Schválené záštity

Představenstvo schválilo žádosti o záštitu: Konference dozorování Brno 2019, Recykling 2019. Také schválilo žádosti o podporu nadacím: Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla, Nadace Františka Faltuse ČVUT, Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT.

Následující zasedání se uskuteční 14. února 2019, 18. dubna 2019, 14.–15. června 2019 (OK Ústí nad Labem), 19. září 2019, 21. listopadu 2019.