Brno chce spolupracovat při zajišťování bezpečnosti provozu na komunikacích

Vystoupení čestných hostů – plk. Ing. Vladimír Stehlík (foto: Ing. Aleš Čeleda)
Vystoupení čestných hostů – plk. Ing. Vladimír Stehlík (foto: Ing. Aleš Čeleda)

Valná hromada oblasti Brno se konala 24. ledna 2019 v sále Kongresového centra na brněnském výstavišti. Účastnilo se jí 153 členů oblasti, z celkového počtu 4596 se jednalo o 3,3 %.

Valné hromadě předsedal prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, předseda brněnské oblasti s předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem. Mezi čestnými hosty byli jak zástupci krajské a městské samosprávy, tak také akademické obce. Přivítali jsme náměstka hejtmana Jihomoravského krajského úřadu Mgr. Martina Malečka, dále náměstka primátorky města Brna Ing. Olivera Pospíšila a radního města Brna RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D. VUT v Brně zastupoval děkan stavební fakulty prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., a Mendelovu univerzitu doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. Čestnými hosty naší valné hromady byli také předsedové oblastí z Vysočiny Ing. Karel Vaverka, z Pardubic Ing. Radim Loukota a z Prahy Ing. Ladislav Bukovský. 

Z vystoupení hostů

Ve vystoupení hostů pozdravili naši valnou hromadu jmenovaní zástupci samosprávy a vysokých škol. Krátkým příspěvkem tradičně jednání oživil plk. Ing. Vladimír Stehlík, vedoucí odd. IZS a řízení jednotek požární ochrany HZS JmK. V diskusi z řad účastníků valné hromady, členů ČKAIT, zazněly dotazy na pojištění autorizovaných osob, novelu stavebního zákona, honorářový řád a apel na účast ČKAIT při zajišťování bezpečnosti provozu na komunikacích. 

Ze zprávy o činnostiZobrazit příspěvek

Všichni účastníci valné hromady obdrželi tištěnou zprávu o činnosti brněnské oblasti ČKAIT za rok 2018 a ve svém vystoupení ji slovně doplnil předseda oblasti prof. Alois Materna. 

V loňském roce pořádala oblastní kancelář ČKAIT Brno pro členy řadu odborných přednášek a seminářů CŽV a odborných exkurzí (na stavbu nového kostela Marie Restituty na Lesné; Centrální technický dispečink pro město Brno; Smart City Seestadt a do předvánoční Vídně). Spolupracuje s Fakultou stavební VUT v Brně a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, podporuje doktorandy na konferenci JUNIORSTAV, oceňuje nejlepší diplomové práce, podporuje Studentskou vědeckou odbornou činnost. Komora tím posiluje povědomí o své působnosti na veřejnosti a svou nabídku technické mládeži. Je rovněž oceňována pomoc odborníků z řad autorizovaných osob při zásazích HZS JmK. 

V prostorách kanceláře v Brně spolupracuje s brněnským zkušebním místem, které pracuje pod hlavičkou Českého svazu stavebních inženýrů. V průběhu zkušebních období pořádá OK ČKAIT Brno třikrát ročně slavnostní slib autorizovaných osob.

Na závěr svého vystoupení sdělil prof. Materna plány oblasti pro rok 2019. Hospodaření brněnské oblasti v roce 2018 respektovalo limity stanovené rozpočtem ČKAIT, a dokonce došlo k malé úspoře v čerpání výdajů na odborné akce. Valná hromada zvolila zástupce oblasti – 29 delegátů a 10 náhradníků – na jednání Shromáždění delegátů ČKAIT.