Praha schválila řadu námětů pro Shromáždění delegátů

Čestní hosté na VH Praha: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, FA ČVUT, (vlevo) a Ing. Petr Serafín, MPO, (uprostřed) (foto: Soňa Rafajová)
Čestní hosté na VH Praha: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, FA ČVUT, (vlevo) a Ing. Petr Serafín, MPO, (uprostřed) (foto: Soňa Rafajová)

Oblast ČKAIT pro Prahu a Středočeský kraj pořádala valnou hromadu členů 15. ledna 2019 v Kongresovém centru Praha v Praze-Nuslích za účasti 283 členů z celkového počtu 9974 autorizovaných osob (2,92 %).

Schůzi zahájil předseda oblasti Ing. Ladislav Bukovský. Přivítal čestné hosty z MMR, MPO, České agentury pro standardizaci, ČVUT, ČSSI a dále představitele ČKAIT. Schůzi vedl Ing. Michael Trnka ml., CSc. Předseda výboru oblasti přednesl zprávu za rok 2018 a mimo jiné zdůraznil, že oblast Praha má nejmenší prostory, nejmenší rozpočet i nejmenší personální zabezpečení kanceláře přepočteno na jednoho člena oblasti, přesto zajišťuje nejvíce odborných akcí pro členy. 

Z činnosti oblasti v roce 2018

Přípravu a náplň programů celoživotního vzdělávání řídí výbor oblasti, bylo uspořádáno celkem 53 seminářů (z toho devět webinářů) a pět odborných exkurzí. Dvacet seminářů v Praze organizovalo Středisko vzdělávání a informací ČKAIT a jeden seminář a jednu exkurzi pobočka ČSSI Praha. V souvislosti s koncem VI. běhu CŽV byla kancelář oblasti zavalena dotazy členů k nejasným pokynům, jak vyhodnotit tento běh.

Spolupráce s ostatními organizacemi

Výbor oblasti zajišťuje spolupráci se středními školami v Praze, Kolíně a Kladně. Členové oblasti přispívali svými články do odborných časopisů a pracují ve všech orgánech Komory a zastupují ji i v některých odborných sekcích a v technických normalizačních komisích a také na záchranných akcích HZS hl. m. Prahy. Významnou akcí bylo připomínkování návrhu Územního plánu hl. m. Prahy, kde se členové zaměřili zejména na řešení dopravy. Důležitá je i činorodá spolupráce s Českou asociací konzultačních inženýrů a ČSSI, nově i konstruktivní spolupráce s Institutem plánování hl. m. Prahy. 

Mimořádně široká diskuse

Diskuse na valné hromadě byla zcela výjimečná, zřejmě i v celé historii Komory. 

Ing. Martin Perlík přítomné seznámil se Stavařským blogem na Facebooku, který má asi 3500 členů. Dále projevil zájem, aby ČKAIT vytvořila strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023, kde by měly být obsaženy priority zejména z hlediska zapojení mladších členů do činnosti Komory. 

Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., přednesl příspěvek k vládou schválené Koncepci zavádění BIM v ČR. ČKAIT by měla usilovat o to, aby metodiky a předpisy byly jednoznačné, jednoduché, otevřené atd. Jeho další příspěvek se týkal trvale rostoucí problematiky nedostatečné kvality staveb během životního cyklu. Podle jeho názoru je třeba zřídit aktiv, který by se věnoval nejlepší praxi při navrhování, realizaci, dozorech a řízení staveb. 

Ing. Lubomír Keim, CSc., promluvil na téma zkvalitnění přístupu k normám a doporučil navrhnout systém zajištění aktivní účasti při tvorbě a připomínkování ČSN.

Řadu námětů uvedl výbor již na pozvánce na valnou hromadu, a mimo jiné také proto byla diskuse velmi dlouhá a bohatá na argumenty. 

Valná hromada schválila tyto náměty pro Shromáždění delegátů ČKAIT

  • VH Praha žádá shromáždění delegátů, aby uložilo představenstvu upravit soutěžní řád ČKAIT o návrh a předložilo jej SD 2020, který v současné době vylučuje podle § 1 odst. Soutěže podle § 143 zákona č. 134/2016 Sb., tedy i soutěže v oblasti stavebních, technických a inspekčních služeb; nyní tento řád vylučuje veškeré soutěže v oblasti činnosti našich členů, čímž naše členy poškozuje.
  • VH Praha žádá shromáždění delegátů, aby uložilo představenstvu vytvořit systém tvorby a připomínkování technických norem a normativních předpisů pro stavebnictví a k této systematické činnosti vytvořit organizační, personální a technické podmínky.
  • VH Praha žádá shromáždění delegátů, aby uložilo představenstvu připravit řád celoživotního vzdělávání tak, aby podmínky byly jednoznačné. Dále zajistit systém E-learning zejména v oblasti práva, vést průběžnou elektronickou evidenci kreditů, umožnit i další formy vzdělávání. Na každou akci vzdělávání by měl být určen odpovědný konzultant z řad členů ČKAIT s jistou erudicí.
  • VH ukládá výboru oblasti Praha zřídit pracovní skupinu oblasti Praha pro BIM pro zajištění oprávněných zájmů členů ČKAIT.

Z diskuse vyplynulo a byly schváleny návrhy

  • VH navrhuje, aby SD uložilo představenstvu připravit strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023 se širokým zapojením členů ČKAIT a představit jej na valných hromadách oblastí a Shromáždění delegátů 2020.
  • VH navrhuje, aby SD pověřilo představenstvo iniciovat zajištění sponzorovaného přístupu k určeným ČSN.

Valná hromada Praha podporuje

  • Vznik aktivu realizace staveb zaměřeného na dlouhodobou kvalitu a životnost staveb.
  • Kooperaci ČKAIT s odpovědnými státními orgány na naplňování výstupů koncepce zavádění metody BIM v ČR a na tvorbě a přípravě souvisejících technických norem.