Jihlava zajišťuje vzdělávání stavebním úředníkům

Účastníci valné hromady v Rytířském sále Radnice města Jihlava (foto: Ing. Pavel Hořejší)
Účastníci valné hromady v Rytířském sále Radnice města Jihlava (foto: Ing. Pavel Hořejší)

Valná hromada oblasti Jihlava se uskutečnila 9. ledna 2019 v Rytířském sále Radnice města Jihlava. Přítomno bylo 80 členů z 991 členů oblasti, což je 8,1 % členské základny oblasti.

Přednesená zpráva o činnosti vyhodnotila činnost oblasti za rok 2018 a spolupráci s ostatními institucemi. Z přibližně padesáti pozvaných hostů se jich dostavilo deset. Byli to zejména zástupci z orgánů ČKAIT, krajského úřadu a středních stavebních škol. Termín konání valné hromady oblasti, který je již několik let uprostřed týdne, se ukazuje jako velmi nevhodný z hlediska možné přítomnosti poslanců a senátorů. 

Spolupráce s ostatními organizacemi

Kraj Vysočina – uzavřená smlouva o spolupráci mezi naší oblastí ČKAIT a Krajem Vysočina je stále platná, předpokládáme, že postupem času najdeme další nové formy a oblasti spolupráce. 

HZS Vysočina – podepsali jsme smlouvu a dohodli jsme s vedením HZS kraje parametry spolupráce a s vybranými kolegy (statiky, dopraváky, vodohospodáři a dalšími) jsme vytvořili havarijní tým, který spolupracuje s HZS v krizových situacích.

Střední stavební školy kraje – podepsány smlouvy o spolupráci, jejímž cílem je přiblížit školy současné praxi, propojit zkušenosti a znalosti našich členů s potřebami středních stavebních škol. Účastníme se práce ve školských radách a na projektech, profesoři škol jsou pravidelnými účastníky našich seminářů.

SPS Vysočina – oblastní výbor ČKAIT Jihlava je spoluzakladatelem a spolupořadatelem soutěže Stavba Vysočiny. Již několik let udělujeme Cenu ČKAIT. 

Vzdělávání

Odborné semináře proběhly v prostorách krajského úřadu, které poskytují vysoký standard prostředí. Na všechny semináře jsme zvali pracovníky krajského úřadu, pracovníky stavebních úřadů a zástupce středních stavebních škol. Důvodem je zejména vzájemné propojení prostoru povolování staveb s prostorem projektování. Chceme, aby se úředník stavebního úřadu a projektant vzájemně pochopili a porozuměli svým procedurám. Dalším důvodem bylo poskytnout odborné vzdělávání stavebním úřadům. K této službě jsme se přihlásili podepsáním smlouvy o spolupráci s Krajem Vysočina.

V roce 2018 se uskutečnilo několik seminářů zaměřených na stavební zákon, vsakování dešťových vod, GDPR atd. Účast na jednotlivých seminářích byla dobrá (40–80 posluchačů). Zejména semináře týkající se dopravních staveb, dozorování staveb nebo vad a poruch staveb ukázaly, že témata byla aktuální a potřebná. V Havlíčkově Brodě proběhl 5.–6. prosince 2018 již čtvrtý ročník konference Památkář, projektant, investor ve vzájemném dialogu. Ústředními tématy bylo provádění komunikací a jejich oprav v historickém veřejném prostoru z hlediska použití vhodných materiálů a technologií a historické stavby a jejich okolí. Na konferenci přednášeli o zdařilých příkladech obnovy objektů významní čeští odborníci.

Schválený plán činnosti na rok 2019

  • Nadále účinně prohlubovat spolupráci s krajským úřadem, středními školami stavebními kraje Vysočina a stavebními úřady, působícími na území našeho kraje.
  • Pokračovat ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, zejména při organizování soutěže Stavba Vysočiny. V soutěži Stavba Vysočiny předat Cenu ČKAIT. 
  • Rozvíjet spolupráci s profesními aktivy ČKAIT a dalšími odbornými skupinami ČKAIT a aktivně se podílet na jejich činnosti.
  • Zajistit semináře a konference: 1. pololetí: Dopravní stavby a obchvaty měst; Aplikace BIM v praxi; Konstrukce PEICO; Konference – projektant, památkář a občan; Smluvní vztahy a standardy ve stavebnictví; 2. pololetí: Navrhování a ošetřování dřevostaveb; Tradiční setkání s orgány státní správy a správci inženýrských sítí; Dokumentace staveb a inventura dotačních titulů; Řízení stavby z pozice stavbyvedoucího.
  • Zajistit exkurze: 1. pololetí: Vídeň a Štýrsko (autobus – třídenní); 2. pololetí: Jižní Tyrolsko (autobus – třídenní).

V průběhu valné hromady proběhla volba delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT 2019. Zvoleno bylo šest delegátů a tři náhradníci.

Valná hromada proběhla v příjemné pracovní atmosféře. Závěr valné hromady byl ukončen pozváním na raut Radniční restaurace.