Návod EU na recyklaci stavebního odpadu

V listopadu 2018 byl uveřejněn Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady jako doporučený návod na podporu recyklace využitelných materiálů ze stavebních a demoličních odpadů. Z hlediska udržitelnosti a kvality života se jedná o zásadní dokument.

Správné nakládání se stavebními a demoličními odpady předcházením vzniku odpadu a podpora recyklace využitelných materiálů ze stavebních a demoličních odpadů je zásadní z hlediska udržitelnosti a kvality života. Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady, zveřejněný Evropskou komisí, představuje doporučení s cílem zlepšit důvěru v procesy nakládání se stavebními a demoličními odpady z demontáží/dekonstrukcí a zajistit kvalitu recyklovaných materiálů ze stavebních a demoličních odpadů.

Evropská komise v souladu se Strategií pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví a jeho podniků COM(2012)433, Stavebnictví 2020, navazující na Sdělení o účinném využívání zdrojů ve stavebnictví COM(2014)445, zveřejnila Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady. Cílem protokolu je posílit důvěru ve správné nakládání se stavebními a demoličními odpady, včetně smysluplné recyklace a opětovného využití, a také zlepšit povědomí o kvalitě recyklovaných stavebních a demoličních odpadů s ohledem na udržitelnost odvětví stavebnictví.

Protokol se zaměřuje na jednotlivé kroky nakládání se SDO a uvádí příklady dobré praxe z členských států EU. Vhodně zvolené postupy a protokoly řízení kvality by měly dodavatelům zabezpečit kontrolu jednotlivých procesů a zajistit kvalitu výsledných výrobků. Stavební výrobky a materiály, vyrobené zpracováním stavebních a demoličních odpadů musí být z hlediska splnění technických parametrů a environmentálních vlastností posuzovány shodnými postupy jako primární stavební výrobky a materiály, v souladu s požadavky evropských norem nebo posouzení, popř. certifikací v národním systému ověřování vlastností stavebních výrobků a materiálů.

Konkrétní cíle Protokolu EU

  • zlepšit identifikaci, třídění a sběr SDO (kvalitní audity před demolicí, plány nakládání s odpadem);
  • optimalizovat logistiku SDO;
  • zajistit kvalitu zpracování a výstupy ze zpracování SDO;
  • zajistit řízení kvality (audit před demolicí a plán nakládání s SDO, Nařízení EP a Rady (EU) 305/2011);
  • podpora formou politických a rámcových podmínek.

Více informací k Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady je zveřejněno od 18. září 2018 na stránkách Evropské komise a od 22. listopadu 2018 také na stránkách MPO na www.mpo.cz.

Odbor stavebnictví a stavebních hmot MPO (odbor 31500)