Ing. Hedviga Klepáčková

 • Liniovému zákonu zatím chybí prováděcí vyhláška

  K datu nabytí účinnosti chybí prováděcí vyhláška o podrobnosti obsahu dokumentace, na kterou se odkazuje a která je nezbytná pro slibované zrychlené povolování dopravních staveb. Není náhodou systémová chyba i v projednávání a schvalování právních předpisů, když zákon (jeho novela), který byl podpořen skrz celé politické spektrum, spatřil světlo světa po dvou letech od data rozeslání do mezirezortu?

 • Rekodifikace potřinácté aneb o změně autorizačního zákona

  Kdo bude muškou v pavučině rekodifikovaného stavebního práva, kterou silný brouk protrhne a slabá muška v ní uvízne? V tomto pokračování se zaměříme zejména na zákon autorizační, který je zařazen mezi změnové zákony rekodifikace jako část X. Pro autorizované osoby patří změny zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů k nejdůležitějším návrhům.

 • Rekodifikace stavebního práva podesáté

  Jak vypořádalo ministerstvo pro místní rozvoj připomínky ČKAIT k návrhu stavebního zákona? Ze 121 zásadních připomínek ČKAIT zůstalo na konci února 2020 nevypořádaných 24 výhrad, které ČKAIT považuje za zcela podstatné. Týkají se zejména technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a geotechnického průzkumu.

 • Kroky pro digitalizaci ve stavebnictví

  Digitalizaci stavebnictví mají umožnit změny v právních předpisech, které byly vydané na konci února 2020. Účinnost nabývají většinou od 1. července 2023 s výjimkou těch ustanovení, na která v textu poukazujeme, a která platí již od poloviny března 2020. Cílem je vytvořit jednotnou digitální technickou mapu pro veřejnou správu, portál stavebníka, digitální evidenci dokumentací a další. Na digitalizaci stát vyčlenil 3 miliardy korun.

 • Rekodifikace stavebního práva podeváté – připomínky ČKAIT v mezirezortním řízení

  K oficiální verzi předložené do mezirezortního řízení v předvánočním čase od 25. listopadu do 23. prosince 2019 byla na MMR podána řada připomínek. Autorizované osoby ČKAIT vyjádřily svůj názor prostřednictvím 803 připomínek, které se po interním vypořádání v rámci ČKAIT proměnily na 217 připomínek odeslaných na MMR. Snad jejich oficiální vypořádání na MMR nedopadne jako při vypořádání připomínek k věcnému záměru, kdy se jich většina ztratila.

 • Stavební dozor aneb není „s“ jako „S“

  Autorizované osoby v oboru dopravní stavby upozorňují na nejasnou terminologii v metodickém pokynu ¬Ministerstva dopravy ČR „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ už od roku 2006. I přes snahu ČKAIT problém přetrvává i v aktualizovaném pokynu platném od 1. srpna 2019. Jak se tedy liší pojmy „Stavební dozor“, „stavební dozor“ a „technický dozor stavebníka“ ve stanoviscích a metodikách Ministerstva dopravy ČR?

 • Novela vodního a stavebního zákona pro termoregulaci a zadržení vody v krajině

  Novela stavebního a vodního zákona, která platí od 1. února 2020, reaguje na stále častější výskyty tzv. meteorologického sucha, což je přírodní jev, kdy pozorujeme negativní a výraznou odchylku od průměrné hodnoty srážek, která trvá značné časové období a postihuje velké oblasti. Cílem je usnadnit výstavbu malých vodních děl a terénních úprav.

 • Nově platí právo občanů na digitální služby

  Schválený zákon o právu na digitální služby, který vyšel ve Sbírce 17. ledna 2020, je jedním z opatření k naplnění cílů definovaných Vládním programem digitalizace ČR 2018 a současně naplněním cílů EU definovaných zejména Akčním plánem EU pro eGovernment 2016–2020. V praxi se projeví tak, že každý uživatel služby bude moci požadovat poskytnutí digitálních služeb pro sebe, popřípadě jinou osobu, kterou pověřil k využití digitálních služeb svým jménem.

 • Vyjádření Legislativní komise ČKAIT ke kritice změny v překrývání oborů

  Je nutné poukázat na to, že podle MMR ČR i ČKAIT tato novela zcela jasně umožňuje „překrývání oborů“ autorizovaným inženýrům pouze na jejich vlastním projektu. Cílem je také vyrovnat postavení autorizovaných inženýrů s autorizovanými architekty, kteří již jsou oprávněni zpracovávat projektovou dokumentaci v celém rozsahu.

 • Jízda rychlíkem, co nikde nestaví, aneb rekodifikace poosmé

  Zpráva o zapojení ČKAIT do procesu rekodifikace stavebního práva aneb co dodat k rekodifikaci poosmé? Vlak poháněný parní lokomotivou do úvahy sice nepřichází, to bychom zanechali příliš velkou uhlíkovou stopu. Avšak připravovaná vysokorychlostní trať nevede jenom nížinami; v tunelech může narazit na nepředvídané geologické poměry.

 • Rekodifikace stavebního práva posedmé

  Přinášíme další zprávu o hektickém projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů. I přes řadu zásadních připomínek schválila Vláda ČR v červnu 2019 návrh věcného záměru stavebního zákona. V průběhu prázdnin bylo svoláno pět jednání pracovních skupin. ČKAIT se aktivně účastní všech jednání, i nadále usiluje o úpravu kritizovaných ustanovení.

 • Rekodifikace stavebního zákona pošesté

  Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona (dále jen VZ). V oficiálních vypořádacích tabulkách, které se zásadně neshodují s konferenčním průběhem vypořádání připomínek, zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT, přičemž není uvedena žádná z 37 připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem. 

 • Rekodifikace stavebního zákona popáté - jak dopadlo mezirezortní vypořádání zásadních připomínek?

  Věcný záměr rekodifikace stavebního zákona zatím vyvolává řadu otázek. Veřejný zájem zůstává nejasný. Stát považuje za nadbytečné posuzovat splnění základních požadavků na stavby v rámci jejich povolovacího procesu. Toto posouvá do fáze kolaudace, kdy stavba již stojí. MMR obdrželo 1315 zásadních připomínek.

 • ČKAIT je již druhým rokem oficiálním připomínkovým místem

  Od roku 2015 má ČKAIT statut oficiálního připomínkového místa v meziresortním připomínkovacím řízení. Hlavním úkolem Legislativní rady ČKAIT (LK) byla i v roce 2016 příprava podkladů pro rozhodování představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Činnost LK obohatila i iniciativa řadových členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové.