Nově platí právo občanů na digitální služby

Schválený zákon o právu na digitální služby, který vyšel ve Sbírce 17. ledna 2020, je jedním z opatření k naplnění cílů definovaných Vládním programem digitalizace ČR 2018 a současně naplněním cílů EU definovaných zejména Akčním plánem EU pro eGovernment 2016–2020. V praxi se projeví tak, že každý uživatel služby bude moci požadovat poskytnutí digitálních služeb pro sebe, popřípadě jinou osobu, kterou pověřil k využití digitálních služeb svým jménem.

Zákon 12/2020 Sb. ve své konstrukci zakotvuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti a zároveň povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby, i když konkrétní povinnosti takovou digitální službu poskytnout jsou nezřídka v právních předpisech již přirozeně zakotveny. Zakotvení práva na poskytnutí digitální služby v žádném případě nevylučuje a ani neomezuje využití dosavadních způsobů poskytování služby ze strany orgánů veřejné moci podle volby uživatele služby. Služby poskytované již nyní digitálně zůstávají návrhem nedotčeny.

Zákon kromě zakotvení digitální služby přináší především obecné právo na poskytnutí digitální služby, což znamená, že fyzické a právnické osoby budou mít právo na to, aby jim služba byla poskytnuta v elektronické podobě jako digitální. V praxi se projeví tak, že každý uživatel služby bude moci požadovat poskytnutí digitálních služeb pro sebe, popřípadě jinou osobu, kterou pověřil k využití digitálních služeb svým jménem.

Občané nebudou muset opakovaně dokládat státu stejné údaje

V rámci činnosti orgánů veřejné moci pak bude mít uživatel služby výhodnější postavení než doposud, neboť je v zákoně nastolen obecný princip, že jednou uchované údaje, které má veřejná správa k dispozici, nebude muset uživatel služby dokládat znovu. Nedílnou součástí zákona o právu na digitální služby je i návrh změn vybraných zákonů, jejichž implementace, spolu s dalšími očekávanými změnami vybraných zákonů, bude nezbytná pro garanci komplexní funkčnosti zákonem stanovených vazeb mezi orgány veřejné moci jako poskytovateli digitálních služeb a fyzickými a právnickými osobami jako uživateli těchto služeb.

Změny jsou provedeny v následujících zákonech:

  • č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
  • č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
  • č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci;
  • č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů;
  • č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
  • č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
  • č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů;
  • č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
  • č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Další postupné změny a modernizace ostatních více než 430 zákonů a více než 2500 podzákonných norem, které tvoří rámec výkonu státní správy v přímé, či přenesené působnosti, bude již v gesci vlády a jednotlivých odpovědných správců agend.

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení (1. února 2020), s výjimkou ustanovení (viz zákon), která budou postupně nabývat účinnost až do března 2025.