Vyjádření Legislativní komise ČKAIT ke kritice změny v překrývání oborů

Je nutné poukázat na to, že podle MMR ČR i ČKAIT tato novela zcela jasně umožňuje „překrývání oborů“ autorizovaným inženýrům pouze na jejich vlastním projektu. Cílem je také vyrovnat postavení autorizovaných inženýrů s autorizovanými architekty, kteří již jsou oprávněni zpracovávat projektovou dokumentaci v celém rozsahu.

Legislativní komise ČKAIT (dále jenom „LK“) na svém jednání 15. ­října 2019 zaujala k nesouhlasnému stanovisku Ing. Václava Macha k novele § 18 odst. 2 autorizačního zákona stanovisko, z něhož uveřejňujeme podstatné informace.

Novelu autorizačního zákona projednalo představenstvo

Návrh novely § 18 odst. 2 autorizačního zákona odsouhlasilo představenstvo 19. září 2019 po předchozích obdržených připomínkách, projednaných a odsouhlasených v LK ČKAIT a Autorizační radě ČKAIT.

 Nesouhlasné názory významných členů ČKAIT

 • Václav Mach píše nesouhlasné stanovisko pro časopis Stavebnictví – Stanovisko Ing. Václava Macha z 25. září 2019 bylo e-mailem adresované redakční radě časopisu Stavebnictví, konkrétně předsedovi Ing. Michaelu Trnkovi, CSc., st., a šéfredaktorce Ing. Haně Duškové. V kopii stanovisko obdrželi Ing. Pavel Křeček, Ing. František Hladík, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jindřich Řičica, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., a Ing. Hedviga Klepáčková. Dne 29. září 2019 Ing. Michael Trnka, CSc., st., zaslal zcela souhlasné stanovisko s Ing. Machem.
 • Aktiv geotechniků žádá přehodnocení této novely – 7. října 2019 Ing. Řičica zasílá následující text: AG ČKAIT na svém jednání 2. ­října 2019 jednohlasně podpořil toto stanovisko a žádá Legislativní radu, aby svůj postoj v tomto návrhu ve smyslu uvedeného stanoviska zásadně přehodnotila. Na podporu své žádosti AG ČKAIT uvádí:

1) tak závažné změny lze rozhodovat až po široké diskusi celé Komory,

2) takový návrh je proti principu Komory a veřejného zájmu v otázce bezpečnosti staveb. Kopii této žádosti též zasílám k rukám ředitele Komory Ing. Hnízdila s žádostí, aby byla prezentována představenstvu.

Vzhledem k výše uvedeným názorům požádal předseda ČKAIT o stanovisko Legislativní komisi ČKAIT. Stanovisko Ing. Macha, Ing. Michaela Trnky, CSc., st., a Ing. Řičici bylo i s názorem legislativní komise předloženo na listopadovém jednání Představenstva ČKAIT.

Ohlédnutí do minulosti za proměnami kritizovaného ustanovení o překrývání oborů

Aby do problematiky rozsahu působnosti autorizovaného inženýra (dále jenom „překrývání oborů“) vnikly i autorizované osoby, které získaly oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě později, je nutný určitý návrat do minulosti, jak se tento vnitřní předpis Komory roky vyvíjel. Pro pořádek; Komora má od roku 1992 pravomoc vydávat své vnitřní předpisy [§ 23 odst. 6 písm. i) autorizačního zákona] a autorizovaná osoba má povinnost při výkonu své činnosti podle § 12 odst. 3 tohoto zákona dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.

Překrývání oborů se uplatňuje již 20 let, tedy od roku 1999

Předmětné upřesnění oprávnění autorizovaných inženýrů je jako vnitřní předpis Komory zveřejňován v publikaci Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, v Pokynech pro vyplnění žádosti a na Profesisu. Opětovným porovnáním podkladů LK konstatuje, že daná problematika oprávnění AI „překrývání oborů“ je jako zásada v praxi ČKAIT i stavebních úřadů uplatňována již od roku 1999, tedy 20 let.

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 18. června 1999 schválilo „překrývání oborů“ v 1. vydání publikace Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby v následujícím znění:

Inženýr, autorizovaný v oboru pozemní, dopravní nebo vodohospodářské stavby nebo v oboru mosty a inženýrské konstrukce, je v rámci stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vykonávat i všechny činnosti patřící do oboru technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika a požární bezpečnost staveb.

Účast inženýra autorizovaného v oboru technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, městské inženýrství, geotechnika a ve specializaci požární bezpečnost staveb a technika autorizovaného v oboru technika prostředí staveb nebo v některé ze specializací těchto oborů a ve specializaci požární bezpečnost staveb je nutná pouze v případě, vyžádá-li si to některý účastník výstavby, je-li to předepsáno obecně závazným předpisem nebo vždy v jeho přímých dodávkách.

Inženýr, autorizovaný v oborech pozemní, dopravní nebo vodohospodářské stavby nebo v oboru mosty a inženýrské konstrukce a technologická zařízení staveb, je v rámci stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vykonávat i vybrané činnosti, týkající se také níže uvedených staveb:

 1. a) administrativní, ubytovací a jiné budovy dočasného charakteru;
 2. b) přístavky, spojovací chodby, přístřešky;
 3. c) nenáročné stavby zemědělské, průmyslové
  a skladovací bez jeřábů;
 4. d) nenáročné stavby s občasnou obsluhou
 5. e) nenáročné, staticky určité rovinné nosné konstrukce
 6. f) nenáročné opěrné a zárubní zdi, jednoduché propustky;
 7. g) topné a kabelové kanály se šachtami a jednoduché montované nádrže z tržních prefabrikátů;
 8. h) hráze do výšky max. 3 m, odvodňovací a silniční příkopy;
 9. i) plošné zemní práce, deponie bez zvláštních opatření k omezení emisí, sběrny a překladiště odpadů bez zvláštních zařízení;
 10. j) neveřejné komunikace, samostatné pěší a cyklistické stezky, dopravní plochy, parkoviště v extravilánech;
 11. k) nenáročná protihluková zařízení.

Poznámka LK: Do překrývání oborů byl zařazen i obor statika a dynamika staveb i přes skutečnost, že od roku 1992 podle § 18 písm. d) autorizačního zákona je autorizovaný inženýr oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, provádět statické a dynamické výpočty staveb.

Změny v překrývání oborů po roce 2004 – obory technologická zařízení staveb a městské inženýrství mohou překrývat jiné obory

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 16. dubna 2004 schválilo „překrývání oborů“ ve 2. vydání publikace Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby v následujícím znění:

Inženýr autorizovaný v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby, nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo mosty a inženýrské konstrukce, nebo městské inženýrství nebo technologická zařízení staveb je v rámci stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vykonávat i všechny odborné činnosti oborů technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Přitom je vždy povinen splnit příslušná ustanovení stavebního zákona a autorizačního zákona.

Poznámka LK: Byly vypuštěny odst. 2 a odst. 3 z prvního vydání. Byl přidán obor technologická zařízení staveb a obor městské inženýrství byl přesunut mezi obory, kterým je umožněno překrývání. Dále byla přidána povinnost plnit ustanovení stavebního a autorizačního zákona.

Změny v překrývání oborů po roce 2008 – vložena citace ukládající povinnost spolupracovat se specializovanými obory

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 18. září 2008 schválilo „překrývání oborů“ ve 3. vydání publikace Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby v následujícím znění:

Inženýr autorizovaný v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby, nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo mosty a inženýrské konstrukce, nebo městské inženýrství nebo technologická zařízení staveb je v rámci stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vykonávat i všechny odborné činnosti oborů technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Přitom je vždy povinen splnit příslušná ustanovení stavebního zákona a autorizačního zákona, zejména:

 • 12 odst. 6 autorizačního zákona:

K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

Poznámka LK: Byla přidána citace § 12 odst. 6 autorizačního zákona.

Změny v překrývání oborů po roce 2014 – překrývání oborů je možné pouze na „vlastním" projektu

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 13. února 2014 schválilo „překrývání oborů“ ve 4. vydání publikace Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby v následujícím znění:

Inženýr autorizovaný v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby, nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo mosty a inženýrské konstrukce, nebo městské inženýrství nebo technologická zařízení staveb je v rámci stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vykonávat i všechny oborové části této dokumentace/projektové dokumentace, tzn. části příslušející oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Přitom je vždy povinen splnit příslušná ustanovení stavebního zákona a autorizačního zákona, zejména:

 • 12 odst. 6 autorizačního zákona:

K zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

Poznámka LK: Termín „odborné činnosti“ byl nahrazen termíny „této dokumentace / projektové dokumentace“. LK dodává – tento poslední text byl upraven na základě textace stanoviska odboru stavebního řádu MMR ČR z 21. dubna 2009, čj. 14067/09-82; které vychází ze stanoviska z 9. června 2005, čj. 12909/05-62 odsouhlaseného ČKAIT a ČKA. I tato stanoviska odboru stavebního řádu byla podkladem pro projednání novely § 18 autorizačního zákona na představenstvu 19. září 2019. Je nutné poukázat na to, že MMR ČR i ČKAIT tímto textem „překrývání oborů“ zcela jasně umožňuje „překrývání oborů“ autorizovaným inženýrům pouze na jejich vlastním projektu. Texty „překrývání oborů“ byly v letech 1999, 2004 a 2014 projednány Autorizační radou ČKAIT, což plyne ze zápisů AR v daných letech.

Překrývání oborů neznamená vypuštění razítek jednotlivých oborů

LK konstatuje, že se od roku 1999 překrývání oborů nikdy netýkalo vypuštění razítek jednotlivých oborů v dokumentaci nebo projektové dokumentaci pozemní stavby. Překrývání oborů, jak je z textace zřejmé, se týká i ostatních autorizačních oborů, a navíc jeho obsah odkazuje na oprávnění a povinnost všech autorizovaných inženýrů Komory.

K certifikacím státních orgánů

LK odmítá názor Ing. Macha, že překrývání oborů vede v konečném důsledku k tomu, že si některé státní orgány vytvářejí své certifikace proto, že vědí, že se o ČKAIT nemohou opřít. Příkladem by LK mohla uvést některé certifikace, které si v minulých letech státní orgány vytvořily. V roce 2005 byla MPO přiznána certifikace energetického auditorství v rámci novely zákona č. 406/2000 Sb. V roce 2006 začalo Ředitelství silnic a dálnic v metodickém pokynu pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací požadovat nad rámec autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. zkoušku způsobilosti ŘSD na výkon technického dozoru stavebníka.

Konstatujeme, že ČKAIT neměla tu moc zasáhnout do vyšších pravomocí a kompetencí státních orgánů, ale nikdy by nedospěla k názoru, že tento výsledek nastal proto, že se MD ČR a MPO ČR nemohlo již v těchto letech o ČKAIT opřít. Pro tvrzení Ing. Václava Macha není žádný relevantní doklad.

Co je nutné dodat závěrem?

Nově navrhovaným odstavcem 2 paragrafu 18 autorizačního zákona se Komora pokouší zákonnou úpravou překrývání oborů zcela jasně diferencovat oprávněnost autorizovaných inženýrů od autorizovaných techniků. V neposlední řadě bude autorizovaný inženýr postaven na úroveň autorizovaného architekta, který je podle stanoviska MMR ČR oprávněn podle § 159 odst. 2 stavebního zákona zpracovávat projektovou dokumentaci v celém rozsahu.

U „překrývání oborů“ se nejedná o povinnost, ale o oprávnění. Je nutné si uvědomit rozdíl v termínu razítkování uváděném ve stanovisku Ing. Václava Macha a odpovědností podle § 159 stavebního zákona a § 12 autorizačního zákona.

A navíc, v úvodě každé schválené publikace v letech 1999, 2004, 2008 a 2014 se píše, že může sloužit také jako pomůcka pro pracovníky stavebních úřadů, živnostenských úřadů, popřípadě i investorům – zejména u veřejných zakázek – k usnadnění orientace při posuzování profesní způsobilosti autorizovaných osob v návaznosti na obor či specializaci jejich autorizace.

Legislativní komise ČKAIT