Rekodifikace stavebního práva podeváté – připomínky ČKAIT v mezirezortním řízení

TRANSCO – rekonstrukce nádražní skladové budovy z konce 19. století v centru Děčína se dostala mezi osm finalistů Stavby Ústeckého kraje 2018. Projekt byl zpracován v roce 2015, stavba dokončena již o rok později. Profilovaný plech použitý jako fasádní obklad stavby odkazuje jednoduše k principu místně frekventované kontejnerové dopravy. Investor: Transco, technický dozor: Pavel Hošek, projekt: 3+1 architekti – Pavel Plánička, Bruno Panenka, Barbora Urbanová. (zdroj: www.31architekti.cz)
TRANSCO – rekonstrukce nádražní skladové budovy z konce 19. století v centru Děčína se dostala mezi osm finalistů Stavby Ústeckého kraje 2018. Projekt byl zpracován v roce 2015, stavba dokončena již o rok později. Profilovaný plech použitý jako fasádní obklad stavby odkazuje jednoduše k principu místně frekventované kontejnerové dopravy. Investor: Transco, technický dozor: Pavel Hošek, projekt: 3+1 architekti – Pavel Plánička, Bruno Panenka, Barbora Urbanová. (zdroj: www.31architekti.cz)

K oficiální verzi předložené do mezirezortního řízení v předvánočním čase od 25. listopadu do 23. prosince 2019 byla na MMR podána řada připomínek. Autorizované osoby ČKAIT vyjádřily svůj názor prostřednictvím 803 připomínek, které se po interním vypořádání v rámci ČKAIT proměnily na 217 připomínek odeslaných na MMR. Snad jejich oficiální vypořádání na MMR nedopadne jako při vypořádání připomínek k věcnému záměru, kdy se jich většina ztratila.

Minulý díl seriálu jsme věnovali připomínkám autorizovaných osob ČKAIT k pracovní verzi návrhu stavebního zákona. V několika případech se nám podařilo zpracovatele přesvědčit o tom, že návrh neodpovídá ochraně veřejných zájmů ve stavebnictví; příkladem můžeme uvést – projektovou dokumentaci jednoduché stavby pro bydlení bude muset zpracovávat autorizovaná osoba. Nicméně další rozpory mezi návrhem oficiálně předložené verze stavebního zákona do mezirezortního připomínkového řízení (25. 11. 2019 – 23. 12. 2019) a názory autorizovaných osob ČKAIT se projevily v 720 připomínkách, které kancelář Komory od svých členů obdržela (viz tabulka). Mezirezortnímu připomínkovému řízení ve stejném období podléhaly i změnové zákony, ke kterým členové zaslali 83 připomínek.

Maraton vypořádávání interních připomínek členů ČKAIT

Interní vypořádání všech došlých připomínek autorizovaných osob svolal a řídil předseda Legislativní komise ČKAIT Ing. František Hladík. Uskutečnilo se 18. prosince 2019 v budově ČKAIT v Praze. Pozváni byli všichni připomínkující, navíc i předsedové jednotlivých aktivů ČKAIT. Se souhrnem připomínek byli seznámeni předem
e-mailovou poštou. Chápeme, že předvánoční shon jak v zaměstnání, tak i v rodinném prostředí, nedovolil každému, aby se vypořádání zúčastnil. Atmosféru 10hodinového maratonu mohou posoudit jenom diskutující účastníci. Jejich názory byly podnětné a koncepční, i proto mohl být výsledek odeslaných připomínek na MMR ČR zveřejněn na webových stránkách Komory ještě 20. prosince 2019 v odpoledních hodinách. V krátkosti bychom poukázali na ty nejzásadnější.

Soukromý stavební úřad nepatří do autorizačního zákona

Z 58 odeslaných připomínek bylo 40 zásadních (k nahlédnutí jsou všechny zveřejněny v příloze č. 54 na webových stránkách Komory – Rekodifikace veřejného stavebního práva), nicméně je pro každého člena Komory zřejmé, že nejdůležitějším změnovým zákonem byl zákon autorizační. Jelikož zpracovatel změnových zákonů do autorizačního zákona včlenil institut autorizovaného inspektora, připomínkování těchto deseti nových paragrafů se ujala Koordinační rada autorizovaných inspektorů. Přestože ČKAIT autorizované inspektory jako součást stavebního procesu podporuje, podle její oficiálně zaslané zásadní připomínky „soukromý stavební úřad“ nepatří mezi zákonná ustanovení zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Měl by být opět součástí stavebního zákona.

V části zákona týkající se disciplinární odpovědnosti autorizovaných osob Komora navrhuje umožnění přezkoušet způsobilost svých členů u závažných anebo opakovaných porušení jejich povinností. U již od září 2019 diskutovaného nově navrhovaného odstavce 2 § 18 (překrývání oborů) navrhujeme, aby se v paragrafovém znění uvádělo namísto odkazů na písmena paragrafu 5 (výčet autorizačních oborů) jejich textové názvy a důležitá návaznost na § 12 odst. 6 zákona (tzn. ve znění, jak byl původní návrh na MMR podán).

Stavební zákon má z pohledu ČKAIT 121 zásadních nedostatků

121 zásadních a 38 doporučujících připomínek je k nahlédnutí v příloze č. 55 na webových stránkách Komory – Rekodifikace veřejného stavebního práva. Zde uvádíme jen ty nejpodstatnější:

  • Stavební záměr – V jedné z prvních zásadních připomínek Komora upozorňuje na nesoulad pojmu záměr ve stavebním zákoně se zákonem autorským. Máme za to, že pojem záměr nepodléhá autorskému zákonu. Několik připomínek se věnuje specifikaci a upřesnění nově vzniklých pojmů (např. uliční čára) anebo pojmů nově definovaných (např. záměr, zařízení, veřejné prostranství). Zásadními připomínkami upřesňujeme ustanovení týkající se odstupů staveb, u dalších připomínek územní a technické požadavky na výstavbu.
  • Digitální povinnosti – Zpracovatel v důvodové části k § 18 navrhovaného zákona tvrdí, že pro projektanty povinné využití evidence elektronické dokumentace plyne z ustanovení části zákona Digitální služby. Zásadní připomínkou upozorňujeme na skutečnost, že za podání není zodpovědný projektant – žádost i s projektovou dokumentací podává stavebník.
  • Technický dozor stavebníka – Mezi vybrané činnosti zásadně navrhujeme doplnit technický dozor stavebníka a nový paragraf, ve kterém blíže obsah a rozsah jeho činnosti specifikujeme.
  • Obsah a rozsah projektové dokumentace – Ustanovení týkající se obsahu a rozsahu projektové dokumentace navrhujeme s novým zněním, které zdůvodňujeme argumentací, že v zákoně mají být pouze základní, a nikoliv formální požadavky. Tyto podrobnosti nemají být předmětem zákona, ale prováděcí vyhlášky. Detaily by měly odpovídat druhu a významu stavby, jak už dnes uvádí vyhláška o dokumentaci stavby.
  • Jednoduché stavby – Mezi jednoduché stavby, u kterých dokumentaci musí zpracovávat autorizovaná osoba, požadujeme doplnit kromě staveb pro bydlení i stavby pro rekreaci a stavby technické infrastruktury. Zpracování těchto dokumentací neautorizovanou osobou, která nepodléhá žádné kontrole, není v souladu s veřejným zájmem.
  • Stavbyvedoucí – Zásadně požadujeme, aby u staveb, kde byla zpracována projektová dokumentace projektantem, měl stavebník za povinnost zajistit dozor projektanta. Další jeho důležitou povinností, která v návrhu zákona chybí, je, aby u staveb pro bydlení a rekreaci, staveb technické infrastruktury anebo u změny stavby, která je kulturní památkou, povinně zajistil odborné vedení stavby stavbyvedoucím.
  • Projektant stále není účastníkem řízení – Jeden z přetrvávajících rozporů, vinoucí se od věcného záměru přes pracovní verzi až k návrhu stavebního zákona, je nevyřešený požadavek Komory, aby se projektant stal účastníkem řízení. Zatím nám nebylo žádným zákonným způsobem zdůvodněno, proč na tento návrh zpracovatel nereflektuje. V procesní části návrhu navrhujeme, aby se zahájením stavby rozuměl první zápis do stavebního deníku, přičemž s odkazem na správní řád by měl být stavební deník veden jenom v českém nebo slovenském jazyce.
  • Černé stavby a dobrá víra – Navrhovanou výjimku, aby stavba bez povolení mohla být dodatečně povolena za předpokladu, že stavebník prokáže, že jednal v dobré víře, pokládáme za bezprecedentní – kdo realizuje stavbu bez povolení, nemůže být důvodně přesvědčen o oprávněnosti svého jednání.
  • Drobné stavby je nutné limitovat – Velké množství připomínek autorizovaných osob došlo k taxativnímu výčtu drobných, jednoduchých i vyhrazených staveb. Délka a rozsah diskuse k nim byla adekvátní. Drobné stavby navrhujeme limitovat zejména odstupovými vzdálenostmi od hranic pozemku umístěním mimo ochranná pásma dopravních i technických komunikací. Jednoduché stavby pro bydlení a rekreaci navrhujeme omezit zastavěnou plochou do 200 m², opěrné zdi v této kategorii by měly být jenom do výše jednoho metru, vodní díla z této kategorie zásadním způsobem požadujeme vypustit, navíc i z důvodu, že jejich projektovou dokumentaci by pak podle návrhu nemusela zpracovávat autorizovaná osoba. Máme za to, že ve výčtu vyhrazených staveb chybí mimo jiné distribuční soustava v elektroenergetice a plynárenství, letiště, dopravní tunely a dálnice.

Má si i ČKAIT najmout právní kancelář pro projednávání stavebního zákona?

Nad názorem některých představitelů výborů oblastních kanceláří, aby připomínky pro ČKAIT zpracovávali právníci, resp. nasmlouvaná právní kancelář, je možné do budoucna diskutovat. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že jak stávající, tak i nový stavební zákon bude rukovětí všech účastníků stavebního procesu, tzn. v nemalé míře projektantů, stavbyvedoucích, dozorů projektanta i technických dozorů stavebníka, vesměs autorizovaných osob. Pokud by návrh nového zákona měli číst jenom právníci, technický a odborný pohled by úplně vymizel. Nechme právníkům následné výklady nejednoznačných ustanovení (bude jich dost). Na vytvoření si vlastního názoru postačí v mnoha případech „selský rozum“. I touto cestou je proto nutné všem členům Komory, kteří připomínky zaslali, poděkovat. Většině připomínkujících neušel návrh zpracovatele, aby stavební úřad mohl projektanta pokutovat např. za nesprávnou a neúplnou projektovou dokumentaci až do výše 1 000 000 Kč. Disciplinární odpovědnost projektanta mají oprávnění řešit jenom Komory, vyplývající ze zákonných ustanovení autorizačního zákona. V případě schválení tohoto návrhu by Komory musely přistoupit k ústavní stížnosti z titulu možného nezákonného postupu stavebních úřadů.

K oficiálnímu vypořádání připomínek má dojít v březnu 2020

Předpokládáme, že v březnu 2020 nás čeká oficiální vypořádání námi odeslaných připomínek. V rámci pozitivního myšlení bychom mohli předpokládat, že nezapadnou jako v případě věcného záměru, kdy se před Legislativní radu vlády dostalo z našich 125 zásadních připomínek jenom 41.

 

ODKAZY NA PŘEDCHOZÍ ČLÁNKY :

Z+i 5/2019 Rekodifikace poosmé aneb jízda rychlíkem co nikde nestaví. Zpráva o zapojení ČKAIT do procesu rekodifikace stavebního práva aneb co dodat k rekodifikaci poosmé? Vlak poháněný parní lokomotivou do úvahy sice nepřichází, to bychom zanechali příliš velkou uhlíkovou stopu. Avšak připravovaná vysokorychlostní trať nevede jenom nížinami; v tunelech může narazit na nepředvídané geologické poměry.

Z+i 4/2019 Rekodifikace posedmé. Pokračování zprávy o hektickém projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů. I přes řadu zásadních připomínek schválila Vláda ČR v červnu 2019 návrh věcného záměru stavebního zákona. O prázdninách bylo svoláno pět jednání pracovních skupin. ČKAIT se aktivně účastní jednání, i nadále usiluje o úpravu kritizovaných ustanovení.

Z+i 3/2019 Rekodifikace pošesté. ČKAIT usiluje o to, aby stát nerezignoval na ochranu veřejného zájmu 

Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona. Proč mezirezortní vypořádání nezahrnuje 37 zásadních připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem? Kromě toho v oficiálních vypořádacích tabulkách zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT.

Z+i 2/2019  Rekodifikace popáté.  Práce kvapná bez promyšlené analýzy. Výsledek mezirezortního vypořádání zásadních připomínek k věcnému záměru stavebního zákona: Veřejný zájem zůstává nejasný.

Z+i 1/2019 Rekodifikace počtvrtéJak nám zprivatizovali stavební právo.  Připomínky autorizovaných osob k předfinální verzi.  Pokud se vám zdá, že je divné, když návrh zákona připravuje zájmový podnikatelský svaz, pak vězte, že to divné opravdu je. Veřejný zájem je totiž jiný než ten privátní.

Z+i 5/2018 Rekodifikace potřetí. Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021. Návrh věcného záměru by měl vzniknout už do konce roku 2018.

Z+i 4/2018 Rekodifikace podruhé. O postupu rekodifikace stavebního zákona a 80 navazujících předpisů. Vláda se v září 2018 pouze seznámila s informací o  o hlavních směrech a cílech rekodifikace č.j. 746/18

Z+i 3/2018 Rekodifikace poprvé. ČKAIT upozornila na hlavní problémy současného stavebního práva a nabídla Vládě ČR spolupráci na rekodifikaci stavebního práva. ČKAIT byla vyzvána, aby jmenovala své odborníky do pracovních skupin MMR.

 

OFICIÁLNÍ DOKUMENTY K REKODIFIKACI STAVEBNÍHO PRÁVA JSOU UVEŘEJNĚNY NA WWW.CKAIT.CZ

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.