Rekodifikace stavebního práva posedmé

Od zahájení projektování po uvedení stavby Ejpovického tunelu do zkušebního provozu v prosinci 2018 uplynulo dlouhých 16 let. Na vinně tomu však nebyli jenom „ekologičtí aktivisté“, „k prodeji neochotní vlastníci pozemků“ či „nečinní státní úředníci“, ale především to, že i tato stavba si kvůli dodatečným zjištěním i změnám požadavků dotčených orgánů státní správy neudržela kostru svého řešení od studie až do realizace. Modernizace železniční trati Plzeň – Rokycany je jedna ze 17 staveb nominovaných na Stavbu roku 2019. (Foto - západ slunce v tunelu Ejpovice v lednu 2015: Ing. Ivan Pomykáček, SUDOP)
Od zahájení projektování po uvedení stavby Ejpovického tunelu do zkušebního provozu v prosinci 2018 uplynulo dlouhých 16 let. Na vinně tomu však nebyli jenom „ekologičtí aktivisté“, „k prodeji neochotní vlastníci pozemků“ či „nečinní státní úředníci“, ale především to, že i tato stavba si kvůli dodatečným zjištěním i změnám požadavků dotčených orgánů státní správy neudržela kostru svého řešení od studie až do realizace. Modernizace železniční trati Plzeň – Rokycany je jedna ze 17 staveb nominovaných na Stavbu roku 2019. (Foto - západ slunce v tunelu Ejpovice v lednu 2015: Ing. Ivan Pomykáček, SUDOP)

Přinášíme další zprávu o hektickém projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů. I přes řadu zásadních připomínek schválila Vláda ČR v červnu 2019 návrh věcného záměru stavebního zákona. V průběhu prázdnin bylo svoláno pět jednání pracovních skupin. ČKAIT se aktivně účastní všech jednání, i nadále usiluje o úpravu kritizovaných ustanovení.

Projednání se mohly účastnit jen vybrané pracovní komise

Dne 11. června 2019 jsme oficiálně k problematice věcného záměru stavebního zákona z eKLEP (elektronické knihovny legislativního procesu) obdrželi zprávu: Materiál číslo jednací '393/19' již byl projednán odborem kompatibility (OKOM) a na jednáních vybraných pracovních komisí Legislativní rady vlády (LRV) a nebude projednáván žádnou další pracovní komisí LRV. Jednotlivá stanoviska pracovních komisí LRV a OKOM byla vložena. Bylo-li rozhodnuto, že materiál nebude projednán v pracovních komisích LRV, došlo pouze ke vložení stanoviska OKOM. Jednání o materiálu na úrovni OKOM a pracovních komisí LRV je ukončeno.

Stanoviska pracovních komisí nejsou zveřejněna

Na dotaz ČKAIT – kde najdeme avizovaná stanoviska pracovních komisí LRV a OKOM k předmětnému zákonu, jsme obdrželi z Úřadu vlády odpověď: Jednotlivá stanoviska pracovních komisí LRV a OKOM jsou podkladem pro stanovisko LRV a jsou určena pouze předkladateli a spolupředkladateli daného materiálu. Všem uživatelům eKLEPu veřejně dostupné stanovisko LRV však k níže uvedenému materiálu nebylo dosud vloženo.

Uveřejněno je jen kritické stanovisko Legislativní rady vlády

Následně jsme stanovisko Mgr. Marie Benešové, ministryně spravedlnosti a předsedkyně LRV obdrželi 19. června 2019 a je zveřejněné i na webových stránkách ČKAIT v rubrice „Rekodifikace veřejného stavebního práva“  (zde je uveřejněno již více než 30 oficiálních dokumentů). 

Kritický 33stránkový materiál doporučujeme přečíst a konfrontovat se závěrem: Pokud vláda dospěje k závěru, že obecné připomínky obsažené v části IV. tohoto stanoviska pod body 1 až 3 nejsou důvodem k dopracování věcného návrhu zákona a že se s nimi lze vypořádat až při přípravě paragrafového znění návrhu stavebního zákona, navrhuje se, aby vláda schválila návrh věcného záměru stavebního zákona a přijala k němu usnesení vlády. 

Vláda záměr schválila na konci června

Výše uvedený návrh vláda projednala na svém jednání 24. června 2019, schválila se změnou a zveřejnila usnesení č. 448:

Vláda

I. schvaluje věcný záměr stavebního zákona, obsažený v části III materiálu čj. 393/19 (dále jen „věcný záměr“);

II. ukládá 

1. ministryním pro místní rozvoj, spravedlnosti, místopředsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu, ministrům životního prostředí, dopravy, zemědělství, zdravotnictví, kultury, obrany a 1. místopředsedovi vlády a ministrovi vnitra 

a) do 15. srpna 2019 zanalyzovat v návaznosti na věcný záměr právní předpisy ve své působnosti, které se dotýkají územní přípravy, umisťování, povolování a užívání staveb, s cílem redukce související administrativní zátěže,

b) do 30. září 2019 navrhnout v návaznosti na věcný záměr konkrétní úpravy právních předpisů za účelem dosažení maximální integrace dotčených orgánů do soustavy státní stavební správy,

2. ministryni pro místní rozvoj 

a) vypracovat návrh stavebního zákona v části upravující územně plánovací dokumentaci tak, aby územně plánovací dokumentace měla formu právního předpisu,

b) vypracovat a vládě do 31. ledna 2020 předložit návrh stavebního zákona, v němž budou zapracovány připomínky obsažené ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády k věcnému záměru.

Provedou: ministryně pro místní rozvoj, spravedlnosti, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu, ministři životního prostředí, dopravy, zemědělství, zdravotnictví, kultury, obrany.

Paragrafové znění má být v roce 2020

Zajímavá je tisková zpráva MMR ČR z 24. června 2019: Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona. Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení. A navíc jedno úložiště dat a jeden výklad stavebního práva. Vláda dnes schválila věcný záměr nového stavebního zákona, který toto vše umožní. Nyní dojde ke zpracování paragrafového znění, aby platilo: povolení za šedesát dnů, do jednoho roku i s přezkumem.

„Projednat a prosadit takto radikální změnu současného stavu legislativy v oblasti stavebnictví je velmi složité a hledání kompromisů obtížné, je to však také nesmírně důležité pro další rozvoj České republiky. Ráda bych poděkovala všem resortům a dalším organizacím a institucím za vstřícný a konstruktivní přístup při přípravě a projednání návrhu věcného záměru,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Nová legislativa by měla být poslána do Parlamentu ČR v první polovině roku 2020. Ve schváleném věcném záměru jsou obsaženy zásadní změny, které umožní v maximální možné míře odstranit překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydání neúměrně prodlužující. Obecně bude vedeno pouze jedno řízení, na jednom úřadu, s jediným výsledným rozhodnutím, a to s cílem zahájení realizace stavby do jednoho roku od podání úplné žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, včetně případného odvolání proti tomuto rozhodnutí a soudního přezkumu. Změny zákona nebudou důležité a významné jen pro velké investory v různých segmentech výstavby, ale pro všechny obyvatele ČR, kteří na ně čekají již déle než 20 let.

Termín nejlépe včera

Vzhledem k termínům, které vláda ve svém usnesení stanovila, MMR ČR začalo svolávat jednání předem určených pracovních skupin už v červenci. Zástupci ČKAIT se do uzávěrky tohoto čísla Z+i následně aktivně zúčastnili:

  • 17. července 2019 jednání PS pro veřejnou správu, kde se projednávaly otázky připravovaných analýz veřejných zájmů (týkající se přípravy realizace staveb, s cílem snížení administrativní zátěže), integrace dotčených orgánů do Nejvyššího stavebního úřadu při pořizování územně plánovací dokumentace a rozhodování v území, a nakonec integrace vyvlastňovacích úřadů a speciálních a jiných stavebních úřadů do Nejvyššího stavebního úřadu.
  • 14. srpna 2019 jednání PS pro územní plánování, kde diskuse probíhala ke schválenému věcnému záměru, konkrétně k problematice budoucích územních plánů obcí.
  • 21. srpna 2019 jednání PS pro stavební právo procesní, kde se konstatoval výsledek projednaného rozporu z mezirezortního vypořádání připomínek, konkrétně – pokud bude u územního plánu kraje, územního plánu obce a regulačního plánu přijata změna právní formy na obecně závaznou vyhlášku, dojde u těchto ÚPD nabytím účinnosti nového zákona ex lege ke změně právní formy z opatření obecné povahy na obecně závaznou vyhlášku. Dále byli účastníci informováni o skutečnosti, že Nejvyšší stavební úřad nebude podléhat MMR, bude samostatným ústředním orgánem státní správy a ministerstvo obrany a ministerstvo průmyslu a obchodu jako dotčené orgány nebudou integrovány pod Nejvyšší stavební úřad.
  • 29. srpna 2019 jednání PS pro stavební právo hmotné, kde zevrubná diskuse byla zaměřena na připomínkování předem obdrženého pracovního textu (v rozsahu asi šest A4) připravovaného paragrafového znění stavebního zákona. Záměrem zpracovatele bylo obdržet názory na oblast obecných požadavků na výstavbu, technických norem ve stavebnictví, vybrané činnosti ve výstavbě a osoby podílející se na přípravě, provádění a užívaní staveb. Velká část jednání byla věnovaná základním pojmům t.č. platného stavebního zákona s cílem rozhodnout, které pojmy v rekodifikovaném předpisu zůstanou, které změní a naopak, které je třeba doplnit.

Závěrem je nutné členské základně předat informaci obdrženou 27. srpna 2019 od Bc. Václava Nebeského, náměstka ministryně pro místní rozvoj, že PS pro digitalizaci (kde byli nominováni a pracovali od března 2018 i zástupci ČKAIT) z důvodu zefektivnění činnosti spojených s digitalizací stavebního řízení a územního plánování, byla sloučena s Pracovním výborem pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování pod Radou vlády pro informační společnost. Nově vzniklé uskupení má tři pracovní skupiny – pro legislativu, architekturu a financování. ČKAIT následně do všech PS své zástupce opětovně jmenovala.

 

ODKAZY NA PŘEDCHOZÍ ČLÁNKY :

Z+i 3/2019 Rekodifikace pošesté. ČKAIT usiluje o to, aby stát nerezignoval na ochranu veřejného zájmu 

Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona. Proč mezirezortní vypořádání nezahrnuje 37 zásadních připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem? Kromě toho v oficiálních vypořádacích tabulkách zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT.

Z+i 2/2019  Rekodifikace popáté.  Práce kvapná bez promyšlené analýzy. Výsledek mezirezortního vypořádání zásadních připomínek k věcnému záměru stavebního zákona: Veřejný zájem zůstává nejasný.

Z+i 1/2019 Rekodifikace počtvrtéJak nám zprivatizovali stavební právo.  Připomínky autorizovaných osob k předfinální verzi.  Pokud se vám zdá, že je divné, když návrh zákona připravuje zájmový podnikatelský svaz, pak vězte, že to divné opravdu je. Veřejný zájem je totiž jiný než ten privátní.

Z+i 5/2018 Rekodifikace potřetí. Ministerstvo pro místní rozvoj a Hospodářská komora ČR uveřejnily v říjnu 2018 zprávu o tom, že společně chtějí připravit nový stavební zákon, který by podle jejich harmonogramu měl být schválen už za tři roky – tedy v roce 2021. Návrh věcného záměru by měl vzniknout už do konce roku 2018.

Z+i 4/2018 Rekodifikace podruhé. O postupu rekodifikace stavebního zákona a 80 navazujících předpisů. Vláda se v září 2018 pouze seznámila s informací o  o hlavních směrech a cílech rekodifikace č.j. 746/18

Z+i 3/2018 Rekodifikace poprvé. ČKAIT upozornila na hlavní problémy současného stavebního práva a nabídla Vládě ČR spolupráci na rekodifikaci stavebního práva. ČKAIT byla vyzvána, aby jmenovala své odborníky do pracovních skupin MMR.

 

OFICIÁLNÍ DOKUMENTY K REKODIFIKACI STAVEBNÍHO PRÁVA JSOU UVEŘEJNĚNY NA WWW.CKAIT.CZ