Otázky technického dozoru stavebníka

Mateřská školka v Nekoři získala letos v září zvláštní uznání poroty v soutěžní přehlídce Stavba roku Pardubického kraje 2019. 
Stavba byla dokončena v roce 2018 za 45,7 mil. Kč. Projektová dokumentace: MOLO ARCHITEKTI s.r.o., technický dozor stavebníka: FORENTA s.r.o., zhotovitel: Bursík Holding, a.s. (foto: obec Nekoř)
Mateřská školka v Nekoři získala letos v září zvláštní uznání poroty v soutěžní přehlídce Stavba roku Pardubického kraje 2019. 
Stavba byla dokončena v roce 2018 za 45,7 mil. Kč. Projektová dokumentace: MOLO ARCHITEKTI s.r.o., technický dozor stavebníka: FORENTA s.r.o., zhotovitel: Bursík Holding, a.s. (foto: obec Nekoř)

Poslední novela stavebního zákona stále ještě vyvolává řadu nejasností, které se týkají zejména výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu – § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na ČKAIT se obrací řada autorizovaných osob s dotazy, na něž uveřejnil odpovědi Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj v červenci 2018. Vzhledem k aktuálnosti zde tyto otázky a odpovědi přetiskujeme.

Novelou stavebního zákona došlo v § 152 odst. 4 stavebního zákona ke změně požadavků na osobu vykonávající technický dozor stavebníka. Jak postupovat u již běžících staveb?

Ustanovení § 152 odst. 4 je platné od 1. ledna 2018 a vztahuje se od tohoto období na všechny stavby. Novela stavebního zákona byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 31. července 2017 s účinností zákona od 1. ledna 2018. V období legisvakance se proto dotčené osoby mohly seznámit s obsahem novely stavebního zákona, aby se jím okamžitě od nabytí jeho účinnosti mohly řídit a v tomto období učinit opatření, která by zajistila soulad provádění staveb s novelou stavebního zákona. 

Nový požadavek na technický dozor stavebníka přinesl navýšení odměn u „kvalifikovaných“ oprávněných osob. Jak se má postupovat v případě navýšení odměn u takových technických dozorů? 

Stavební zákon neřeší soukromoprávní vztah mezi stavebníkem a technickým dozorem. Od 1. ledna 2013 platí podle § 152 odst. 4 stavebního zákona povinnost stavebníka zajistit autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací pro všechny stavby financované z veřejného rozpočtu, na něž byla zpracována projektová dokumentace pro tuto stavbu osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu, Projektant je podle § 22 odst. 4 stavebního zákona fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve výstavbě, tj. je podle zákona č. 360/1992 Sb., autorizovanou osobou. Stavební zákon osobu technického dozoru stavebníka nedefinuje a nestanovuje ani její povinnosti a odpovědnosti. Autorizovaná osoba může na jedné stavbě vykonávat současně jak autorský dozor, tak také technický dozor stavebníka podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona, což šetří náklady stavebníka. 

U větších staveb bývá obvykle vícero technických dozorů, musí pak všichni splňovat kvalifikační požadavky na osoby vykonávající technický dozor stavebníka? 

Výkon technického dozoru nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel stavebníka, může vykonávat od 1. ledna 2018 pouze osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním právním předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon). K úpravě stavebního zákona došlo z důvodu upřesnění a doplnění působení za účelem prohloubení a zefektivnění kontrolní činnosti v průběhu provádění stavby s cílem zvýšit kvalitu provádění staveb.

Osobou oprávněnou je podle § 17, § 18 a § 19 zákona č. 360/1992 Sb., autorizovaná osoba (tj. autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik), která je podle tohoto zákona oprávněna v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě a další odborné činnosti, mezi které náleží také výkon technického dozoru nad realizací stavby. 

Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle autorizačního zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů (ČKA). ČKA uděluje autorizaci pro obory: architektura • územní plánování • krajinářská architektura.

Autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik je ten, komu byla udělena autorizace podle autorizačního zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

ČKAIT autorizace autorizovaný inženýr uděluje pro obory: pozemní stavby • dopravní stavby • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství • mosty a inženýrské konstrukcetechnologická zařízení staveb • technika prostředí staveb, specializace technická zařízení • technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení • statika a dynamika staveb • městské inženýrství • geotechnika • požární bezpečnost staveb • stavby pro plnění funkce lesa.

Specializace v oboru se pro autorizaci autorizovaný inženýr udělují pouze pro technika prostředí staveb, specializace technická zařízení a technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení. Dále ČKAIT uděluje pouze specializace autorizovaného inženýra, a to pro zkoušení a diagnostiku staveb a energetické auditorství.

Autorizace autorizovaný technik uděluje ČKAIT pro obory a specializace: • pozemní stavby • dopravní stavby • dopravní stavby, specializace kolejová doprava • dopravní stavby, specializace nekolejová doprava • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační • mosty a inženýrské konstrukce • technologická zařízení staveb • technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika • technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika • technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení • geotechnika • požární bezpečnost staveb • energetické auditorství.

Technický dozor stavebníka je jako autorizovaná osoba povinna podle § 12 odst. 2 autorizačního zákona vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením. 

Podle § 12 odst. 6 autorizačního zákona je autorizovaná osoba k zajištění řádného výkonu vybraných činností ve výstavbě, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, povinna zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializací.

Je možné, aby si kvalifikovaná oprávněná osoba vykonávající technický dozor stavebníka zajistila zástupce, který by však kvalifikaci podle § 152 odst. 4 stavebního zákona nesplňoval?

Podle § 12 odst. 2 autorizačního zákona je autorizovaná osoba povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením. Stavební zákon také nestanovuje žádné omezení rozsahu ani finanční náročnosti stavby, u kterých je povinnost stavebníka zajistit osobu vykonávající technický dozor. Udržovací práce a terénní úpravy financované z veřejného rozpočtu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona nepodléhají. 

Týká se povinnost zřídit technický dozor stavebníka podle § 152 odst. 4 stavebního zákona údržby staveb nebo u stavby prováděné svépomocí?

Povinnost stavebníka zajistit technický dozor nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, se týká pouze staveb, které jsou prováděny stavebním podnikatelem jako zhotovitelem. Stavebník tak není povinen zajistit technický dozor stavebníka podle § 152 odst. 4 u staveb prováděných svépomocí. Povinnost dále nedopadá na provádění udržovacích prací a terénních úprav, které stavbami podle stavebního zákona nejsou.

Musí stavebník zřídit technický dozor stavebníka, pokud se jedná o odstranění stavby, která je z veřejného rozpočtu a odstraňuje ji stavební podnikatel jako zhotovitel?

Povinnost stavebníka zajistit technický dozor nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, se týká pouze staveb, které jsou prováděny stavebním podnikatelem jako zhotovitelem. Stavba je dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií. Odstraněním stavba nevzniká, proto povinnost zajistit technický dozor stavebníka podle § 152 odst. 4 stavebník nemá. 

Pokud stavebník nezřídí technický dozor podle § 152 odst. 4 stavebního zákona, hrozí mu nějaký postih?

V případě, že stavebník poruší svou povinnost tím, že nezřídí technický dozor nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, dopustí se přestupku podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona, tj. lze mu uložit pokutu do 200 000 Kč v souladu s ustanovením § 178 odst. 3 písm. d) stavebního zákona.

Může technický dozor stavebníka vykonávat i činnost koordinátora BOZP, když musí mít pro tuto činnost jiné oprávnění?

Činnost koordinátora BOZP není činností technického dozoru stavebníka podle stavebního zákona a jako taková regulaci z pohledu stavebního zákona nepodléhá. Stavební zákon pouze obecně v § 152 odst. 1 uvádí, že stavebník je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Jestliže tedy např. zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnost stavebníka za určitých podmínek zřídit koordinátora BOZP, pak stavebník tuto povinnost splnit musí. Obdobně musí zajistit stavebník na stavbě např. také oprávněného zeměměřického inženýra pro geodetické práce. 

Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj - více viz www.mmr.cz

http://zpravy.ckait.cz/vydani/2017-05/technicky-dozor-stavebnika-od-1-ledna-2018/

http://zpravy.ckait.cz/vydani/2018-02/technicky-dozor-stavebnika-u-verejnych-zakazek-musi-mit-autorizaci/

http://zpravy.ckait.cz/vydani/2018-02/technicky-dozor-stavebnika-podle-zakona-o-uznavani-odborne-kvalifikace/

http://zpravy.ckait.cz/vydani/2018-03/technicky-dozor-na-viceoborovych-stavbach/