Prevence kriminality při navrhování a realizaci staveb

Článek si klade za cíl upozornit na aktuální normy a s nimi související nové možnosti prevence kriminality při navrhování a realizaci staveb. Vhodným stavebním řešením se lze bránit proti vloupání do budovy, ale i vytvářet bezpečný veřejný prostor. Samostatnou kapitolu tvoří bezpečnost škol a ochrana před útoky páchanými vozidly.

Úvodem si připomeňme, že Základní požadavky na stavby uvedené v Příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) povinně přebírají všechny relevantní právní předpisy členských států EU. V případě stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) je na Přílohu I (CPR) odkazováno v § 156. Platí, že Základní požadavky na stavby jsou vždy zaměřené na konečný výrobek, za který je považován stavební objekt jako celek, a teprve od nich se odvozují požadavky na konkrétní stavební výrobky a části staveb. 

Prevence proti vloupání

Pro účely tohoto článku se soustředíme na Základní požadavek č. 4 – Bezpečnost a přístupnost při užívání, který mj. klade požadavky na stavbu z hlediska prevence proti vloupání. S ohledem na aktuální společenský vývoj je stále důrazněji vnímána potřeba řešit prevenci kriminality ve více oblastech, často nově identifikovaných. Touto problematikou se zabývá i Evropská komise jako orgán příslušný k dohledu nad používáním nařízení CPR, spolu se svým poradním orgánem (Stálý výbor pro stavebnictví). Komise po konzultacích dospěla k závěru, že při urbanistickém plánování, navrhování a provozování staveb je kromě norem k prevenci proti vloupání žádoucí zohlednit i evropské technické normy vypracované v rámci evropské technické normalizační komise CEN/TC 325, které pokrývají širší záběr preventivních opatření. 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – ÚNMZ) je prvním normalizačním orgánem ze zemí bývalého východního bloku, který byl v r. 2010 pověřen správou sekretariátu technické komise CEN/TC 325 spadající do působnosti Evropského výboru pro normalizaci (CEN/CENELEC). ÚNMZ poté v lednu 2018 v rámci reorganizace přenesl činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem na Českou agenturu pro standardizaci, která nyní za významné podpory ze strany Ministerstva vnitra ČR odpovídá za zabezpečení aktivit CEN/TC 325. V současné době Komise CEN/TC 325 řídí tři pracovní skupiny obsazené týmem špičkových českých i zahraničních odborníků, kteří se věnují vývoji norem se zaměřením na terminologii (Terminology), městské plánování (Urban planning) a návrhy staveb (Building design). 

Bezpečnost ve veřejném prostoru

Vedení komise CEN/TC 325 v souladu s normalizačním plánem CEN/CENELEC rozšiřuje spektra norem prevence kriminality i do dalších prostředí, jako jsou např. náměstí a místa shromažďování velkého počtu osob, obchodní domy, sportovní stadiony, objekty kulturního vyžití, nemocnice a školy. Z tohoto důvodu jsou do procesu přípravy norem prevence kriminality vhodně zapojovány zainteresované subjekty; jedná se zejména o investory ze soukromého sektoru a státní správy, odborníky na kriminalitu z řad policie, architekty, projektanty, stavební odborníky, montážní organizace, technologické firmy, bezpečnostní služby a v neposlední řadě také o odborníky, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti sídelních a obytných objektů, průmyslových a administrativních komplexů. 

Seznam norem zpracovaných v rámci CEN/TC 325 je uveden na webových stránkách CEN/CENELEC. Tyto normy jsou v tištěné a elektronické formě dostupné také v českém jazyce na webových stránkách agentury ČAS. 

Evropské technické normy z portfolia CEN/TC 325:

  • jsou vhodné zejména pro průmyslová zařízení, vzdělávací instituce, nemocnice, obytné budovy, obchodní centra, náměstí a místa veřejných setkání;
  • definují příslušné strategie, bezpečnostní úrovně, koncepce budov a ploch, použití stavebních prvků, silnic a chodníků;
  • mohou být aplikovány na nové a významně zrekonstruované budovy, objekty a prostory;
  • nesmí klást požadavky na stavební výrobky a komponenty bezpečnostních systémů, které spadají pod působnost jiných technických komisí. 

Bezpečnost škol

Jedním z příkladů může být norma ČSN 73 4400 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet. Norma je vhodná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce a lze ji využít pro rizika spojená s ochranou osob a majetku. Návrh a implementace bezpečnostních opatření vychází ze systémů řízení bezpečnostních rizik. V rámci preventivního řízení bezpečnostních rizik je potřeba zohlednit měnící se sociální a kulturní specifika daných oblastí, ve kterých se školy nacházejí. 

Ochrana před útoky páchanými vozidly

Za pozornost stojí rovněž ČSN P CEN/TR 14383-8 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel, ale i další. 

Podrobné informace může v případě zájmu poskytnout sekretariát CEN/TC 325 při agentuře ČAS – tajemník Ing. Stefan Krebs, e-mail: krebs@agentura-cas.cz.