Představujeme oblast Pardubice

Víceúčelová sportovní hala Šapito ve Svitavách získala uznání poroty v soutěžní přehlídce Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji. (foto: město Svitavy)
Víceúčelová sportovní hala Šapito ve Svitavách získala uznání poroty v soutěžní přehlídce Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji. (foto: město Svitavy)

Oblastní kancelář ČKAIT Pardubice je v současné době se svými 1049 členy čtvrtou nejmenší oblastí před Libercem, Jihlavou a Karlovými Vary.

Výbor oblasti se schází třikrát ročně. V dubnu a říjnu mimo jiné navrhuje a schvaluje za účasti členů grémia autorizačních oborů akce celoživotního vzdělávání. Na konci listopadu nebo začátkem prosince během svého třetího jednání výbor projednává a schvaluje program valné hromady oblasti.

Spolupráce s hasiči i se školami v regionu

Spolupracujeme se školami v Pardubickém kraji se stavebním zaměřením – VOŠS a SŠS Vysoké Mýto, PSŠ Letohrad, SPŠS Pardubice a Univerzitou Pardubice. Nejlepší studenti těchto škol jsou pravidelně oceňováni a odměňováni na našich valných hromadách. 

Předseda výboru oblasti Pardubice Ing. Radim Loukota je členem Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a pravidelně se účastní státních závěrečných zkoušek bakalářského a magisterského studia spolu s emeritním přednostou Ing. V. Mouchou.

Naše oblast má s HZS Pardubického kraje uzavřenou Dohodu o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 

Vzdělávací akce

V rámci své běžné činnosti v prvním pololetí tohoto roku naše oblast uspořádala 5 seminářů na různá témata. V lednu to byl seminář Obsah požárně bezpečnostního řešení z pohledu Metodického návodu pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení staveb. V únoru následoval seminář Proces přípravy a realizace silničních liniových staveb, který byl v tomto pololetí s účastí 79 posluchačů nejúspěšnější. Další pořádaný seminář se konal v březnu – BOZP a zpevněné plochy na staveništi – a poslední dva semináře pololetí proběhly v dubnu a květnu a měly stejné téma – Vybrané stavební výrobky 1. a 2. část. Na každém ze seminářů jsme mimo svých členů uvítali i několik studentů z Univerzity Pardubice.

Nový terminál letiště Pardubice

Nejzajímavější exkurze, kterou jsme v poslední době absolvovali, se uskutečnila v červnu 2017, a to návštěva rozestavěného terminálu na letišti v Pardubicích. O rok později proběhla další zajímavá exkurze – prohlídka víceúčelové sportovní haly Šapito ve Svitavách, jež byla letos přihlášena do soutěže – bienále Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji.