Mezinárodní konference Inženýrské problémy obnovy památek

Hlavním tématem mezinárodní konference v klášteře Teplá byly příspěvky zaměřené na specifickou problematiku oprav, restaurování, statického zabezpečení i nového využití objektů napříč celým památkovým fondem od kostelů po průmyslové stavby.

Mezinárodní konference Inženýrské problémy obnovy památek se uskutečnila v Hroznatově akademii kláštera Kanonie Premonstrátů v Teplé ve dnech 21.–22. června 2019. Konferenci pořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů. Dalšími významnými spolupořadateli byly inženýrské komory nejen ze zemí V4, z nichž to byly Slovenská a Malopolská komora inženýrů, ale i partnerské inženýrské komory z německých spolkových zemí, jmenovitě inženýrské komory Bavorska a Durynska.

Neméně významnými spolupořadateli byly Národní památkový ústav a zastoupení firem Metrostav Development a.s. a Schomburg s.r.o. Nad konferencí převzalo záštitu a konferenci finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Karlovarský kraj. Konference propagovala projekt Karlovarského kraje Živý kraj. Slavnostně zahájil konferenci opat kláštera v Teplé pan Filip Lobkowicz OPraem. Poté následoval blok velmi fundovaných přednášek polských účastníků, z nichž je třeba vyzdvihnout velmi kultivovaný přístup k obnově i k novému využití zejména sakrálních památek. Neméně zajímavý byl příspěvek o strategii při znovubudování polských měst zničených ve druhé světové válce.

V odpoledním bloku přednesli kolegové ze Slovenska opět řadu podnětných referátů zaměřených zejména na statické problémy spojené se zabezpečením degradovaných či torzálně dochovaných hodnotných objektů. Po závěrečné přednášce o možnostech dodatečné hydroizolace zdiva se uskutečnila exkurze po rekonstruované části kláštera s odborným výkladem. Společnou večeři zakončil koncert v prostorách kláštera.

Druhý den pokračoval odborný program nejprve o možnostech zachování železničních mostů u nás. Pak následovaly příspěvky německých přednášejících, kteří se zaměřili zejména na problematiku opravy krovů. Zde můžeme jen blahopřát a tiše závidět značnou státní finanční podporu, kterou na rekonstrukci mohou získat. V závěrečném bloku české strany byla představena zajímavá obnova krovu průmyslové haly a odbornou část zakončil referát věnovaný obnově právě kláštera v Teplé. Druhý den konference byl zakončen opět exkurzí, tentokrát prohlídkou sakrální části kláštera.