Nekrolog - Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. významný pedagog a vědec

Nekrolog - Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. významný pedagog a vědec

Dne 26. srpna 2019 zemřel ve věku 85 let významný český vysokoškolský pedagog, vědec a publicista. Odborná veřejnost na něj s úctou vzpomíná.

Narodil se 8. května 1934 v Novém Bohumíně. Byl zakladatelem Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a po dvě období v letech 1997 až 2003 byl jejím prvním děkanem. Vystudoval na tehdejší Vysoké škole báňské v Ostravě obor výstavba dolů. Docentem byl od roku 1983, profesorem od roku 1990. Přednášel na univerzitách v Gliwicích a Doněcku, absolvoval dlouhodobý přednáškový pobyt na univerzitě v Monsu. Byl členem vědeckých rad stavebních fakult a vysokých škol v Brně, Bratislavě, Košicích, Žilině a Ostravě. Zabýval se problematikou a vývojem stavebních hmot, dříve také projektováním, výstavbou dolů a zahlazováním báňské činnosti.

Je autorem nebo spoluautorem 24 knižních publikací a učebních textů a více než 700 časopiseckých publikací, příspěvků ve sbornících vědeckých prací, monografií, grantových projektů, znaleckých posudků a samostatných projektů staveb. Za svou vědeckou a publikační činnost byl oceněn členstvím v Ukrajinské akademii věd, čestným členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zlatou medailí Státní báňské správy, Šolínovou medailí FAST ČVUT v Praze, nejvyšším oceněním VŠB TU v Ostravě – medailí G. Agricoly, polským prestižním vědecko-pedagogickým oceněním od univerzity v Gliwicích „profesor honorabilis“ aj. V neposlední řadě získal v roce 2012 titul Osobnost stavebnictví v rámci soutěže Stavba roku Moravskoslezského kraje. Za 20 let soudně-znalecké činnosti vypracoval více než 110 znaleckých posudků pro soudy, Policii ČR, Státní báňskou správu, Parlament ČR a nejvyšší státní orgány. Byl členem vědeckých rad tří zahraničních univerzitních vědeckých časopisů. Svými vědeckými pracemi a vyřešenými granty se zasloužil o odbornou předlohu zákona č. 52/1997 Sb., pojednávajícího o likvidaci dolů a o zahlazení báňské činnosti v likvidovaných hornických revírech ČR. 

Zájmově se věnoval dávné historii Předního východu, biblistice a biblické archeologii. Tato činnost vyvrcholila sepsáním knihy s názvem Velké příběhy bible, která poutavou formou přibližuje čtenářům biblické příběhy a jejich dějinné souvislosti.

Prof. Cigánek jako skvělý učitel a vědec vychoval řadu svých následovníků. Ti a odborná veřejnost na něj budou s úctou vzpomínat.