Ve světě chytrého parkování

Vizualizace umístění otáčecího parkovacího systému CARTOWER v historickém městě. Systém je vyvinut a vyráběn v ČR. Je zde možné parkovat i SUV vozy. (zdroj: www.cartower.cz)
Vizualizace umístění otáčecího parkovacího systému CARTOWER v historickém městě. Systém je vyvinut a vyráběn v ČR. Je zde možné parkovat i SUV vozy. (zdroj: www.cartower.cz)

Na posledním profesním aktivu oborů Technologická zařízení staveb (TZS) a Technika prostředí staveb (TPS), který se konal na konci května 2019, byla největší pozornost věnována rekodifikaci stavebního zákona. Velmi inspirativní byla konference o nových parkovacích systémech.

Místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater podal přítomným aktuální informace o stavu přípravy nového stavebního zákona. Na Ministerstvo pro místní rozvoj došlo k věcnému záměru asi 3 600 připomínek, mezi kterými byly i mnohé z ČKAIT. Kritizoval velmi malou aktivitu členů Komory při zasílání připomínek k předloženému záměru. Přijato však bylo jen velmi malé množství došlých podnětů a připomínek. 

Z dalších navrhovaných změn byly diskutovány jen ty zásadní:

  • možnost vedení stavebního deníku v elektronické formě, 
  • zavedení povinné dokumentace pro provádění stavby, 
  • omezení povinné kolaudace jen na vybrané případy, 
  • snížení počtu dotčených orgánů SS, 
  • zřízení Nejvyššího stavebního úřadu a přechod
    místních SÚ z obcí pod tento úřad, 
  • zavedení povinnosti pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby atd.

Návrhy zvýšit odměnu za odbornou práci pro ČKAIT

Dále byla hojně diskutována situace uvnitř Komory. V posledním období se v oborech TZS a TPS zvyšuje zájem mladých inženýrů a techniků o členství v komoře. Na druhé straně se však valné hromady jednotlivých oblastí potýkají s velmi malou účastí (cca 8 % ze všech AO). V návaznosti na tuto situaci byli členové aktivu vyzváni k aktivnímu výběru a návrhu vhodných kandidátů do představenstva Komory v nastávajících volbách v roce 2020. V diskusi, týkající se malé aktivity členů při připomínkování různých návrhů zákonů a obecně práce pro Komoru, zazněla kritika současné nízké hodinové zúčtovací sazby (350 Kč) za odbornou práci pro ČKAIT, která není pro členy motivační a měla by být co nejdříve zvýšena minimálně na 500 Kč/hod.

Kritika výstavby bez prováděcí projektové dokumentace 

Ing. Miroslav Machalec prostřednictvím mnoha fotografií z průběhu developerské výstavby zděného rodinného domku v Olomouci ukázal zásadní nedostatky a vady, které na této stavbě vznikly zejména proto, že si stavebník nenechal vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, a to zejména v profesi vytápění. Kritizoval rozšířené provádění staveb bez prováděcí projektové dokumentace.

Z konference o moderních parkovacích systémech

Profesní aktiv uspořádal 23. května 2019 v prostorách Střední školy stavební v Jihlavě minikonferenci na téma Moderní parkovací systémy ve městě, a to za účasti nejenom členů aktivu TZS a TPS, ale i zástupců samosprávy a státní správy z Jihlavy a okolních obcí, studentů atd. Na konferenci byly prezentovány technologie a zařízení pro moderní parkovací systémy ve městě:

Přestavba železničního tunelu v Litoměřicích na parkovací dům 

Ing. Josef Filip (Projekce dopravní Filip s.r.o.) představil přípravu projektu, který navrhuje nové využití bývalého železničního tunelu délky cca 300 metrů. Realizace tohoto projektu přinese městu Litoměřice 160 nových parkovacích míst pro osobní automobily v blízkosti centra města. Jedná se o zakladačový systém s pojezdovými vozíky. V současné době je projekt ve fázi stavebního řízení. 

Ing. Boris Fukátko, jednatel společnosti Systematica s.r.o., Pardubice, představil skladovací stroj pro automatické zakládání a úschovu jízdních kol – BIKETOWER, který je technologickou stavbou. Umožňuje bezpečné uložení až 118 jízdních kol. Čas na uložení či vyzvednutí kola je 30 sekund. Projektová příprava se týká úprav pozemku, základů pro usazení vlastní stavby věže, přípojky NN, internetu a kanalizace. V současné době je již v ČR v provozu 12 věží, dvě jsou ve výstavbě. Z hlediska stavebního řízení při povolování staveb tohoto typu se jedná o umístění výrobku plnícího funkci stavby.

Ing. Roman Samek, obchodní zástupce společnosti GRAVIS Industry s.r.o., Staré Město, představil na modelu a na doprovodném videu technologickou stavbu CARTOWER – samostatně stojící konstrukci pro uložení 6 až 16 osobních automobilů v otáčivém systému nad sebou. Celá tato parkovací věž zabere půdorysně pouze dvě standardní parkovací místa (rozměry 6,5 × 5 × 17,2 m). Čas na uložení či vyzvednutí auta je 24–50 sekund v závislosti na velikosti věže. V ČR zatím žádná podobná věž nestojí.

Car Parking System – MyKim Eguipment JSC, Vietnam – Ing. Petr Dospiva, Ph.D., představil různé konstrukce parkovacích domů a ukázky staveb z vietnamské Hanoje, kde jsou běžné parkovací věže bez opláštění.

Celý přednáškový blok minikonference o parkovacích systémech nabízíme i jiným aktivům (např. dopravní stavby) a nabízíme možnost uspořádání přednáškového bloku v rámci celoživotního vzdělávání v oblastních kancelářích nebo uspořádání webináře.

Věž pro automatické ukládání jízdních kol BIKETOWER (foto: Systematica s.r.o.)