Zpráva ze setkání zemí V4

Na konci prázdnin ve dnech 22.–25. srpna 2019 se uskutečnilo již 20. setkání inženýrských organizací zemí V4, takzvané Malé V4, tentokrát na Slovensku v Prešově. Zástupci čtyř zemí si předávali informace o změnách ve stavebním zákoně. Hlavním tématem byla elektronizace stavebnictví. Setkání přineslo účastníkům mnohé náměty na řešení domácích problémů a jeho příjemná atmosféra podpořila možnosti další profesní spolupráce mezi sousedícími zeměmi.

Účastnili se ho zástupci regionálních inženýrských komor a svazů z Košic a Trnavy (SK), Ostravy a Karlových Varů (CZ), Miškovce (HU) a Krakova (PL). Delegaci z České republiky tvořilo sedm členů ČKAIT a ČSSI z Karlových Varů a Ostravy. Jednání se zúčastnil rovněž předseda SKSI
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, Ph.D. Organizátorem setkání bylo Regionálne združenie SKSI (Slovenská komora stavebních inženýrů) Košice. Každá delegace seznámila přítomné s děním ve svých komorách a inženýrských svazech a s novinkami ve stavebnictví ve své zemi.

Slovensko: Připravovaný nový stavební zákon – má méně striktní podmínky v zákonu o územním plánování. V zákonu o výstavbě je uzákoněn zvýšený podíl projektové zodpovědnosti. Vyjádření k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení je jen jedno. Vytváří se nová vyhláška o obsahu projektové dokumentace. 

Polsko: Za 10 let se nepodařilo vydat nový stavební zákon, vydávají se jen úpravy. Je snaha rozdělit zákon na zákon o inženýrských stavbách a zákon o architektuře. 

Maďarsko: Starý stavební zákon z roku 1995 se stále vyhláškami inovuje – komora požaduje zákon nový. Byl uskutečněn záměr ze 17. setkání Malé V4 v Miškovci – na Miškovské univerzitě bylo otevřeno postgraduální studium Městské inženýrství na základě spolupráce s ostravskou univerzitou.

Česko: Místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater podrobně informoval o přípravě rekodifikace stavebního zákona, který má nahradit stavební zákon z roku 2006. ČKAIT vydala podněty k Věcnému záměru rekodifikace veřejného stavebního práva. 

Elektronizace ve stavebnictví byla hlavním tématem

Slovensko: Nový stavební zákon není stále odsouhlasen. Inženýrská komora ho spolu s dalšími připomínkuje a požaduje, aby obsahoval i elektronizaci celého stavebního procesu. Úřad vlády disponuje projektem Informační systém Centrální registr projektů, který soustředí projekty financované ze státních prostředků. Dalším úkolem je vytvořit projekt Elektronické úložiště projektové dokumentace. K většině údajů by měl přístup autorizovaný uživatel.

Polsko: Jedním z milníků z hlediska digitalizace bylo v komoře stavebních inženýrů zavedení Portálu Polské komory stavebních inženýrů (PIIB). Všichni členové komory mají pomocí členského čísla a hesla přístup nejen k užitečným informacím z různých stavebních oborů, ale i normám a cenám různých materiálů.

Maďarsko: Elektronizace stavebnictví je již zavedena. Veškeré úkony stavebního procesu jsou podávány elektronicky. Na stavbě je e-deník, který musí obsahovat zápis v každém dnu i v případě pauzy. Přístup mají autorizované osoby.

Česko: V září 2017 vláda schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v ČR. K realizaci opatření pověřila Českou agenturu pro standardizaci (ČAS). Pracovní skupina ČKAIT spolupracuje s ČAS formou konzultací a v připomínkovém řízení se stavebními fakultami na pořádání kurzů celoživotního vzdělávání BIM. Aktivní je VŠB-TU Ostrava, která má již zpracovaný program se 110 výukovými hodinami a s termínem zahájení 09/2021. 

Společné prohlášení

Na setkání podepsali vedoucí inženýrských komor a svazů zemí V4 společné prohlášení s tímto závěrem: Delegace regionálních inženýrských komor a svazů zemí V4 podporují spolupráci společného přihlášení se Organizace inženýrských komor a svazů zemí V4 na výzvu evropských finančních programů v oblasti elektronizace v programovém období 2020–2025.

Exkurze

Pátečního odpoledne se delegáti setkání zúčastnili v Solivaru setkání s primátorkou města Prešova paní Ing. Andreou Turčanovou. Po diskusi následovala prohlídka NKP Solivar, kde se od 16. století těžila sůl. V sobotu se uskutečnila technicky velmi zajímavá exkurze na výstavbu dálnice D1, úsek Prešov-Západ – Prešov-Jih, s náročnou mimoúrovňovou křižovatkou ve třech úrovních, tunelem, mosty, a to vše v zasíťované oblasti Prešova. Odpoledne byly navštíveny nejstarší opálové doly na světě, které se nacházejí asi 20 km od Prešova u obce Červenica. 

Po závěrečných děkovných projevech k organizátorům setkání RZ SKSI Košice pozval účastníky polský předseda MOIIB Krakov Ing. Boryczko na další setkání do Polska.