Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

 • Valná hromada oblasti Ostrava

  Předsedou oblasti se již podruhé stal Ing. Petr Dospiva, Ph.D., který je zároveň i 1. místopředsedou Představenstva ČKAIT. Místopředsedou je opět Ing. Petr Bura. V sedmičlenném výboru pracuje pět inženýrů autorizovaných v oboru Pozemní stavby (IP00), přičemž jeden z nich je navíc autorizován i v oboru Městské inženýrství (II00). Dále je zde zastoupen jeden inženýr v oboru Technologická zařízení staveb (IT00) a jeden v oboru Dopravní stavby (ID00).

 • Poradní sbor ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb

  První ustavující jednání poradního sboru se uskutečnilo 9. ledna 2024. Přítomen byl také předseda Komory Ing. Robert Špalek. Za Komoru byla členem Poradního sboru jmenována Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., která se tématu bezbariérového užívání dlouhodobě věnuje, a jejím zástupcem se stal Ing. Michal Radimský, Ph.D. Oba dva se v současné době podílí na tvorbě nové české technické normy ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání, která bude závaznou normou v rámci nové prováděcí vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

 • Autobusové terminály často neumožňují bezpečný pohyb osob se zrakovým omezením

  Stále častěji přicházejí na Komoru podněty od organizací hájících zájmy osob s těžkým zrakovým hendikepem, ať už je to Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR nebo jimi zřízené obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, o.p.s., a krajská TyfloCentra. Tyto podněty poukazují na chybná řešení, která mají závažné a bezpečnostní nedostatky v návrhu bezbariérového přístupu a užívání staveb. K nejproblematičtějším stavbám patří autobusové terminály.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2022

  Do letošního již 17. ročníku se letos přihlásilo rekordních padesát sedm staveb. Bylo uděleno třicet cen v šesti kategoriích. Nejvyšší ocenění GRAND PRIX získala Rekonstrukce a nové využití výpravní haly a budovy železniční stanice Havířov. Osobností stavebnictví byl jmenován Ing. Svatopluk Bijok.

 • Novela stavebního zákona přinesla i novou definici přístupnosti staveb

  Nový stavební zákon zruší dosavadní vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nahradit jí mají jiné předpisy, a to vyhláška o požadavcích na výstavbu a zcela nová česká technická norma. Ty však zatím nejsou. Možnost prodloužení platnosti bezbariérové vyhlášky až do 1. července 2027 by byla možná, pokud vyhláška nebude v rozporu s novým stavebním zákonem. Ten totiž dřívější požadavky na bezbariérové užívání staveb nově definuje jako požadavky na přístupnost staveb pro všechny osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Cílem je umožnit vstup do budov i veřejného prostoru a jejich užívání nejen handicapovaným občanům, ale i seniorům, těhotným ženám a lidem s malými dětmi.

 • Jaká byla Cena Inženýrské komory 2022?

  Vyhlášením výsledků Ceny Inženýrské komory 2022 se uzavřel historicky nejúspěšnější, již 19. ročník této soutěže pro naše členy, autorizované osoby z řad inženýrů a techniků. Ročník, který se zapíše rekordním počtem 74 přihlášených inženýrských návrhů napříč spektrem staveb pozemních, dopravních i vodohospodářských, staveb mostů a lávek až po technologické stavby. Ročník, který se pyšní inženýrskými návrhy realizovanými ve všech krajích České republiky. Ročník, ve kterém přihlašovatelé zastupovali všechny oblastní kanceláře. Ročník, který prezentuje, propaguje a oceňuje náročnou práci našich kolegů.

 • Valná hromada Ostrava 2023

  6. února 2023 se konalo jednání Valné hromady oblasti Ostrava. Z celkového počtu 2917 řádných členů bylo přítomno 114 členů, tj. 3,9 % autorizovaných osob, a 30 pozvaných hostů. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci památkově chráněného Domu kultury města Ostravy převzal štafetu pořádání valné hromady neméně krásný prostor Kulturního a společenského centra Akord Ostrava v městské části Zábřeh.

 • Valná hromada Ostrava

  Valná hromada Ostravské oblasti ČKAIT se konala 25.4.2022 v Domě kultury. 96 autorizovaných osob, tj. 3,3 % z 2 886 řádných členů, zvolilo 18 delegátů SD 2022.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2020

  Prestižní soutěž Stavba Moravskoslezského kraje už popatnácté ocenila nejlepší stavby z regionu. V několika kategoriích upozornila na skvělé projekty, ocenila také výjimečné osobnosti z oblasti stavitelství a architektury. Hlavní cenu Grand Prix odborná porota udělila Muzeu Těšínska za rekonstrukci výstavní budovy a novou expozici.

 • A kdo získá titul Stavba roku 2020?

  Veřejné hlasování bude ukončeno ve středu 14. října ve 12.00 hod. Také vy můžete dát svůj hlas vaší favorizované stavbě na www.stavbaroku.cz. Nominace budou vyhlášeny na slavnostním večeru ve čtvrtek 10. září 2020 v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Slavnostní udílení titulů a zvláštních cen proběhne 15. října 2020 tradičně v Betlémské kapli v Praze.

 • Bezbariérové užívání staveb

  Již několik let je (nejen) pro autorizované osoby ČKAIT zajišťováno poradenství v celé šíři problematiky bezbariérového užívání staveb, a to jak staveb pozemních, tak staveb dopravních. Poradenství je osobně poskytováno v Praze a Ostravě, ale funguje také na telefonický či e-mailový kontakt.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2018

  Nejvyšší ocenění mezi 51 soutěžními stavbami získala rekonstrukce vodního díla Šance, které nyní umí utlumit povodeň desetkrát větší, než byla ta v roce 1997. Ocenění si odneslo dalších deset staveb.

 • Pustevny a její dominanty

  Ke stávajícím dominantám Pusteven, dřevěných staveb Libušín a Maměnka, přibyly i stavby současné – horní stanice lanové dráhy a Stezka Valaška. A právě tyto nové stavby spolu s rekonstruovaným Libušínem byly náplní odborné exkurze oblasti Ostrava

 • Posudky k bezbariérovému užívání staveb

  Neziskové nestátní organizace nemají vydávat závazná stanoviska k bezbariérovému užívání staveb. Odpovědnost za zajištění podmínek bezbariérového užívání je dána zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2017

  V rámci přehlídky Stavba Moravskoslezského kraje byla udělena i Cena odborné poroty za záchranu kulturní památky – Oprava nemovité kulturní památky – těžní budovy s těžní věží větrné jámy Alexander č. 2 v Ostravě–Kunčičkách, projektant: Ing. Leo Chřibek, zhotovitel: EKOFAS, spol. s r.o.

 • Stavba roku 2018

  V letošním roce se konal již 26. ročník tradiční prestižní celorepublikové soutěže Stavba roku, v němž se představilo 42 staveb, které se utkaly v boji o tituly a ocenění. Více než polovina přihlášených staveb byla z Prahy a Středočeského kraje. Mezi pěti oceněnými byly dvě sportovní haly.