Stavební fakulta v Ostravě slaví 20 let

Vernisáž výstavy uspořádané k 20. výročí založení stavební fakulty (foto: Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava)
Vernisáž výstavy uspořádané k 20. výročí založení stavební fakulty (foto: Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava)

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO), navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Při příležitosti oslav 20. výročí svého založení připravuje fakulta řadu doprovodných akcí.

Vznik fakulty 1. ledna 1997 byl reakcí na situaci ve stavebním průmyslu severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje přibližně 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta stavební poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výroba a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby apod.).

Slavnostní vědecká rada fakulty

Oslavy byly oficiálně zahájeny slavnostní vědeckou radou Fakulty stavební VŠB – TUO, která se konala v aule školy ve středu 18. ledna 2017. Na tento slavnostní akt přijali pozvání také zástupci Komory v čele s předsedou Ing. ­Pavlem ­Křečkem, 1. místopředsedou doc. Ing. ­Aloisem ­Maternou, CSc., MBA, místopředsedou Ing. Jindřichem Paterem, ředitelem Ing. ­Radkem ­Hnízdilem, Ph.D., a nechyběli také zástupci výboru oblasti ČKAIT Ostrava. V rámci vystoupení děkana fakulty prof. Ing. ­Radima Čajky, CSc., nechyběla zmínka o významném spolupodílu Komory na vzniku fakulty. Slova díků a zdůraznění úzké spolupráce Komory v prvních letech budování fakulty ve svém projevu zmiňoval také první děkan fakulty prof. Ing. ­Jindřich ­Cigánek, CSc., čestný člen ČKAIT. Neopomněl vyzdvihnout tehdejšího předsedu Ing. Václava ­Macha a prvního přednostu oblasti Ostrava Ing. ­Jana ­Merendu, se kterými se projednával rozvoj oborů potřebných pro Moravskoslezský kraj.

Výstava o rozvoji oboru potrvá do června

Na slavnostní zasedání navazovala v odpoledních hodinách vernisáž výstavy uspořádané k 20. výročí založení fakulty, kterou zahájil děkan fakulty v prostorách Velkého Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Obsahem výstavy, která potrvá až do června, není jen historie fakulty a jejích kateder, ale i přehled současných vědecko-výzkumných a pedagogických aktivit, jimiž se pracovníci fakulty snaží šířit její dobré jméno a přispět k rozvoji poznání v oboru. V rámci výstavy proběhne ve Velkém Světě techniky i jednodenní komentovaná popularizační výstava interaktivních prvků, modelů a zařízení, které jsou používány ve výuce na fakultě stavební, a další akce. Návštěvníci získají také informace o studiu a možnostech uplatnění absolventů a v neposlední řadě i o významných osobnostech spjatých s fakultou.