Soutěž o nejnižší cenu projektové dokumentace by u veřejných zakázek měla být minulostí

Z pohledu ČKAIT je nutné, aby se veřejní zadavatelé v oblasti stavebnictví nebáli stanovovat parametry výběrových řízení i jinak, než jen na nejnižší cenu. Zákon jim to umožňuje.

Projektová příprava staveb sice představuje zlomek výdajů investora, má však velký dopad na celkovou výši investice. Veřejné zakázky na stavební práce mohou být provedeny kvalitně jen tehdy, pokud existuje kvalitní projektová dokumentace.

Kvalita staveb, jejich technické a architektonické řešení a zakomponování do okolního přírodního nebo městského prostředí je předmětem veřejného zájmu. Z tohoto hlediska je nutné ve větší míře věnovat pozornost kvalitní přípravě staveb a vybírat ta řešení, která jsou skutečně nejlepší. Vhodným prostředkem pro výběr kvalitního návrhu je proto uspořádání soutěže.

Samozřejmě by bylo vítané, aby existovaly centrální metodické pokyny, kterými by se veřejní zadavatelé mohli řídit. Ministerstvo pro místní rozvoj na nich pracuje a ČKAIT se tohoto procesu aktivně účastní, protože svou zkušeností může napomoci tomu, aby výsledný produkt byl pro společnost přínosem.

Soutěž o návrh podle ČKAIT

Soutěž o návrh podle nového Soutěžního řádu ČKAIT umožňuje kvalitní zadávání zakázek na zpracování projektové dokumentace malého rozsahu. Soutěžní řád je upraven tak, aby umožnil jednoduchou formou pořádání soutěží v těch případech, kdy není jeho průběh předepsán v zákoně (viz § 143 zákona č. 134/2016 Sb.).

Soutěžní řád ČKAIT upravuje podmínky pro pořádání soutěží v odbornostech vymezených v zákoně č. 360/1992 Sb. Účelem soutěží je získat z předložených soutěžních návrhů jedno nebo více řešení předmětu soutěže. Účast je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách. Vyhlašovatelem soutěže může být orgán veřejné správy nebo právnická či fyzická osoba. Komora může poskytnout zpracovatelům soutěžních podmínek metodickou pomoc.

Návod pro zakázky malého rozsahu

Podle nového zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) již nelze zadávat projektové práce výhradně podle kritéria minimální ceny. Je to výsledek tlaku veřejnosti, odborných kruhů a konečně i veřejných zadavatelů na zlepšení kvality přípravy investic. To však platí pouze pro zakázky, které soutěží podle nového ZZVZ, tedy o zakázky na projektové práce vyšší než 2 000 000 Kč.

U zakázek malého rozsahu se velmi často i nadále uplatňuje kritérium minimální ceny, protože zde aplikace zákona není povinná. Tuto praxi by bylo vhodné překonat i u těchto menších zakázek a přihlížet ve větší míře a zároveň odpovědně ke kvalitě jejich zpracování.

Zakázek malého rozsahu je u veřejných zadavatelů velké množství a jsou zpravidla na očích veřejnosti. Minimálně je nutné využívat § 113 zákona a stanovovat náklady, které budou považovány za mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a eliminovat tak nekvalitní práci za dumpingové ceny.

Zakázky na stavební práce by měly zohledňovat i kvalitu plnění

Zakázky na stavební práce jsou vypisovány na základě zpracované zadávací dokumentace. V těchto zadávacích řízeních se uplatňuje zpravidla kritérium nejnižší ceny, protože zde není požadavek na více kritérií jako u projektanta. Přitom i v těchto případech je možné tato kritéria pro výběrová řízení stanovit. Kvalita by i tady měla hrát prim. I v této oblasti je však vidět posun rozumným směrem. Zhotovitel i zadavatel již nejsou tak striktně svázáni se zadávací dokumentací a v odůvodněných případech je možné přistoupit k úpravě zadání.