Ing. Robert Špalek

 • Technická normalizace v souvislostech nového stavebního zákona

  „Technická normalizace v souvislostech nového stavebního zákona“ byla náplní Inženýrského dne 2023, který se konal v listopadu minulého roku. Vzhledem důležitosti přednesených příspěvků jsme zpracovali toto téma do samostatné publikace a do samostatné digitální přílohy Z+i ČKAIT 1/2024, která je přístupná nejen pro všechny autorizované osoby.

 • prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA † 78 let

  Věnujte, prosím, i v adventním čase vzpomínku na vzácného člověka, ctěnou autoritu v řadě oborů, drahého kolegu a samozřejmě i manžela, tatínka a dědečka, profesora, inženýra Aloise Maternu, kandidáta věd a MBA (22. května 1945 – 27. listopadu 2023).

 • 80 let – Ing. Václav Mach – zakládající člen a první předseda ČKAIT

  V červnu oslavil 80. narozeniny Ing. Václav Mach autorizovaný v oborech Mosty a inženýrské konstrukce, Statika a dynamika staveb a Geotechnika. Je čestným členem a čestným předsedou ČKAIT. Jeho členské číslo je 0000001. Je vůbec prvním, tedy zakládajícím členem ČKAIT a současně jejím prvním předsedou v letech 1992–2008.

 • Úvodník duben 2023

  Máme za sebou Velikonoce, pro někoho nejdůležitější křesťanské svátky v roce, pro jiného svátky oslavující příchod jara. Lze spojit i obojí a křesťanskou velikou noc, z níž pochází i samotný název Velikonoc, oslavit v pondělí koledou s pomlázkou, která je spíše ukázkou té nekřesťanské, ale pro většinu lidí veselé části lidových tradic. Počasí bylo letos tradiční, aprílové. Pršelo, sněžilo a občas z mraků nesměle vykukovalo slunce. Zkrátka pravý apríl.

 • Musí stavební úřady akceptovat digitální podobu projektové dokumentace?

  Projektanti se setkávají s tím, že některé stavební úřady nechtějí akceptovat digitální formu projektové dokumentace i přesto, že je ověřena elektronickým autorizačním razítkem ČKAIT. Jiné stavební úřady s tím však problém nemají. Dotaz, jak to tedy je, odeslala ČKAIT v polovině prosince 2022 ministrovi Bartošovi.

 • Komentář ČKAIT k programu Nová zelená úsporám Light

  Předseda ČKAIT napsal v polovině prosince 2022 ministrovi životního prostředí, Ing. Marianu Jurečkovi, dopis, v němž varuje před neodborným návrhem a neodbornou realizací úsporných energetických opatření finančně podporovaných státem v rámci programu Nová zelená úsporám Light. Zde přinášíme výňatek z dopisu, na nějž Komora zatím neobdržela odpověď.

 • Pocta českým stavbařům

  Stavbařské povolání je staré jako lidstvo samo. Ve starověkém Egyptě byli stavbaři ctěnými osobami. O tom svědčí i zbožštění Imhotepa, stavitele Džoserovy pyramidy. K takovému věhlasu máme dnes bohužel daleko. Aby se prestiž stavbařů zlepšila, musíme nejen odvádět perfektní práci, ale také o ní umět mluvit. O to jsme se pokusili i v rámci oslav 30 let ČKAIT a 30 let ČR.

 • 30 staveb

  Videomapping i publikace „30 staveb“ symbolicky představily třicet významných a skvělých technických staveb dokončených v posledních třiceti letech, které ilustrují dynamický vývoj stavebnictví, inovativní technologie i sofistikovaný, kreativní a na fundamentech technického vzdělání postavený přístup tvůrců. Bylo to poprvé, kdy se mimořádná inženýrská díla představila prostřednictvím světelné show.

 • 30 osobností

  Inženýrská komora ocenila 30 osobností, které proslavily inženýrské umění i technické vzdělání v ČR i v zahraničí. Majitelé a ředitelé stavebních firem, profesoři, autoři patentů a studií v oblasti stavebních postupů nebo materiálů, tvůrci výjimečných konstrukčních řešení či osobnosti dlouhodobě propagující technické vzdělání a kultivaci stavebního prostředí. Třicítka inženýrů a techniků, které při příležitosti svého 30. výročí ocenila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), reprezentuje všechny stavební oblasti a činnosti.

  Co jméno, to autorita ovlivňující několik desítek let tuzemské stavební prostředí. A v několika případech i kvalitu staveb v zahraničí. Přínos a význam každého z laureátů dokládají jejich profesní životopisy i obsáhlé rozhovory, v nichž vyprávějí o svých mnohdy neobyčejných zážitcích, uvedené ve výpravné publikaci „30 osobností“. Ta byla pokřtěna u příležitosti předání ocenění vybraným osobnostem na slavnostním večeru ve čtvrtek 20. října v sále pražské HAMU.

 • ČKAIT vystupuje proti zavádění dvojí kvality ve výstavbě

  Požadavek na jednotné a kvalitní stavebně technické předpisy vychází z každodenní praxe stavebních inženýrů a techniků. V reakci na protichůdné mediálně silně podporované snahy některých účastníků výstavby napsal předseda ČKAIT dopis předsedovi vlády ČR. Cílem bylo varovat před neuváženými zásahy do novely nového stavebního zákona.

 • Územní plánování podle nového stavebního zákona z pohledu ČKAIT

  Odložení účinnosti nové právní úpravy o jeden rok by mohlo poskytnout potřebný časový prostor pro kvalitní úpravu a reformu veřejného stavebního práva i v oblasti územního plánování. Byť se u těchto změn může jevit, že nejsou na první pohled tak výrazné jak v oblasti stavebního řádu, je potřeba jim také věnovat pozornost a hodnotit je z hlediska cílů, k nimž se rekodifikace veřejného stavebního práva snažila směřovat.

 • Zaměstnejte kolegu z Ukrajiny

  Inženýři společně s architekty nabízejí pomoc ukrajinským kolegům. Obě profesní komory ČKAIT i ČKA odsoudily ruskou putinovskou agresi proti Ukrajině. Obě komory společně tvoří databázi, která nabídne práci lidem zasaženým důsledky ruské invaze na Ukrajině.

 • Co očekávat od znění nového stavebního zákona, který nyní projednává Senát?

  Povolovací řízení by mělo fungovat a probíhat předvídatelně a v termínech stanovených zákonem. Podle názoru ČKAIT však právě toto od poměrně chaoticky poslepovaného nového stavebního zákona lze očekávat jen těžko. Situace kolem nového stavebního zákona je natolik nepřehledná, že nejspíše ani mnozí poslanci nevědí, jakou podobu nového stavebního zákona vlastně schválili. Přinášíme proto rozbor a komentář k nejdůležitějším ustanovením znění, které poslanci 4. června 2021 postoupili k projednání Senátu ČR.

 • Jak se bránit sporným ustanovením ve Smlouvě o dílo u veřejných zakázek?

  Pokud je návrh Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“) pro zpracovatele projektové dokumentace jednostranně nevýhodný, uchazeč může podat námitku, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace anebo se prostě takovéto soutěže nezúčastnit. Uzavřít Smlouvu, kde hrozí likvidační pokuty, nebo není nastavena odpovídající odměna za požadovanou službu, je pro projektanty velmi nebezpečné. Odpovědnost autorizovaných osob je totiž vysoká bez ohledu na případně nízký honorář.

 • Ing. František Hladík – 75 let

  se narodil 28. ledna 1946 v Českých Budějovicích. Kdo ho nezná, tak by mu těch 75 let nikdy nehádal. I dnes si rád zahraje tenis a ani další sporty mu nejsou cizí. V Představenstvu ČKAIT je pověstný svým přehledem v zákonech, ale to neznamená, že by byl suchar bez humoru. Večer strávený s Františkem Hladíkem rozhodně není nudný.

 • Jak autorizovat zápisy v elektronickém stavebním deníku?

  Povinnost vést elektronický stavební deník se nově týká všech veřejných staveb zadávaných v nadlimitním režimu. Nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce jsou ty, jejichž hodnota překročí 137 366 000 Kč bez DPH. Změna byla schválena společně s liniovým zákonem a dalšími souvisejícími zákony jako pozměňovací návrh Hospodářského výboru PSP. Bohužel bez přechodných ustanovení a návaznosti na ostatní předpisy.

 • Z pohledu ČKAIT je revize právních předpisů nezbytná

  ČKAIT dlouhodobě usiluje o opětovné propojení inženýrského a přírodovědného přístupu při provádění inženýrskogelogických průzkumů ve stavebnictví. Na nezbytnost kvalitního průzkumu pro kvalitní navrhování a provádění staveb poukazuje již dlouho.

 • Má být projektant doživotně odpovědný za své dílo, když není informován o prováděných stavebních úpravách?

  Je opravdu správné obžalovat projektanta, který trojskou lávku navrhoval před téměř 40 lety v dobách hlubokého socializmu a nijak se nepodílel na pozdější rekonstrukci, kontrole a údržbě? Publikované útržky obvinění, které z velké míry vycházejí ze současných právních předpisů a jsou značně retroaktivní, vyvolávají mezi odbornou veřejností řadu otázek a dohadů, které je třeba s ohledem na závažnost celé situace zodpovědět a vyjasnit.

 • Existuje vhodný smluvní vzor pro projektové práce?

  Jak mají vypadat přiměřené pokuty za chybějící položky v soupisu prací? Může výše smluvní pokuty převyšovat smluvní cenu? Odpovědi by měl přinést nově vytvářený smluvní standard, který by měl cílit zejména na menší zadavatele (typicky města a obce) bez rozsáhlého odborného aparátu, a proto by měl být co nejjednodušší a také jazykově i koncepčně dobře uchopitelný. Jen tak bude široce akceptován a používán.

 • ÚHOS a veřejné konzultace u veřejných zakázek

  V září letošního roku byla ČKAIT oslovena předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petrem Rafajem, aby se zapojila do veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek. Shrnutí komorových názorů se ujala Komise ČKAIT pro zákon o zadávání veřejných zakázek. ČKAIT je názoru, že současný stav podávání podnětů podle § 259 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podání podnětu vybírá poplatek ve výši 10 000 Kč, je vyhovující. Zajišťuje, aby institut podávání podnětů nebyl zneužíván.

 • Rekodifikace aneb kvapná práce bez promyšlené analýzy

  Tisková konference ČKAIT, která se konala 27. března 2019, popsala možná rizika Věcného záměru rekodifikace stavebního zákona. ČKAIT upozornila, že je ve veřejném zájmu, aby o tom, co bude postaveno, nezávisle rozhodoval stát, a ne soukromé osoby finančně závislé na stavebníkovi.

 • Sněm Inženýrské komory Sasko 2018 ocenil Ing. Zídka

  Prezident prof. Dr.-Ing. Hubertus Milke přivítal na sněmu Inženýrské komory Sasko 22. listopadu přibližně 250 jeho účastníků a hostů v konferenčním středisku DGUV Congress v Drážďanech. Mezi hosty byly přítomny delegace slovenské, polské a bulharské inženýrské komory. Českou stranu zastupoval místopředseda ČKAIT Ing. Robert Špalek a Ing. Svatopluk Zídek, člen Představenstva ČKAIT.