Komentář ČKAIT k programu Nová zelená úsporám Light

Předseda ČKAIT napsal v polovině prosince 2022 ministrovi životního prostředí, Ing. Marianu Jurečkovi, dopis, v němž varuje před neodborným návrhem a neodbornou realizací úsporných energetických opatření finančně podporovaných státem v rámci programu Nová zelená úsporám Light. Zde přinášíme výňatek z dopisu, na nějž Komora zatím neobdržela odpověď.

S ohledem na řešení postupujícího nedostatku plynu a dalších fosilních paliv, jenž možná předznamenává transformaci celého tuzemského hospodářství i společnosti jako takové, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT, Komora) s povděkem sleduje podporu obnovitelných zdrojů a další energetické alternativy. Mezi tyto kroky spadá rovněž finanční podpora opatření vedoucích k úsporám energie pro nízkopříjmové majitele rodinných domů pojmenovaná Nová zelená úsporám Light (dále NZÚ Light).

Za nanejvýš rizikové ČKAIT považuje to, že „Odborný posudek Nová zelená úsporám Light“ a v něm navrhovaná opatření nemusí zpracovat odborník s příslušným oprávněním v dané problematice. Obdobně jsou dosud standardní odborná kritéria rozmělněna v části „Zprávy o provedených opatřeních v programu Nová zelená úsporám Light“.

Laik nemůže převzít odbornou odpovědnost

Jakýmikoliv stavebními úpravami, byť z pohledu stavebníka-laika jednoduchými, může vzniknout významné poškození budovy, a to dokonce s fatálními následky. U řady střešních konstrukcí může při dodatečném zateplení střechy docházet k překročení dovolených hodnot namáhání a je nutné přijmout příslušná statická opatření, která musí navrhovat autorizovaná osoba.

Dovozujeme, že stát, který tato opatření financuje a určuje podmínky programu, je z morálního hlediska odpovědný i za případné následky neodborně provedených opatření. Proto apelujeme na Vás i Vámi řízené ministerstvo, aby došlo k dodatečné úpravě delegující odpovědnost mimo stát – na odborníky. Je i v zájmu státu požadovat zpracování i následnou kontrolu těchto opatření oprávněnou osobou, která za svoje konání nese soukromoprávní i veřejnoprávní odpovědnost a je ze zákona povinna mít sjednané pojištění odpovědnosti.

Obáváme se, i na základě interní právní analýzy, že formulace některých požadavků uvedených v „Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v programu NZÚ Light“ může být v rozporu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, stejně jako se zákonem o hospodaření energií a jeho prováděcími vyhláškami (např. vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov). Ve výzvě k programu je uvedeno, že za soulad s těmito zákony zodpovídá žadatel – ten je však s největší pravděpodobností laik, a tudíž tuto zodpovědnost nemůže převzít.

Nejasné pojmy v NZÚ Light aneb deklarované hodnoty se liší od návrhových

Opět si dovolím tvrzení doložit příkladem, ač jde o ryze odborný argument: konstatování, že tepelněizolační materiál je materiál, jehož deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti lD je nižší nebo rovna 0,100 W.m-1.K-1, a zároveň, že podporovaným opatřením je zateplení fasády tepelnou izolací o tloušťce nové tepelné izolace 200 mm, znamená, že může jít o opatření, které bude zcela v rozporu s vyhláškou č. 264/2020 Sb. Přitom pouze u kvalitních tepelněizolačních materiálů, kde je oprávnění použít slabší tloušťku tepelného izolantu, má dojít k hodnocení, zda je splněn požadavek stanovený NZÚ Light na to, že přidaná tepelná izolace má vykazovat určitý tepelný odpor. Z odborného pohledu je varující i to, že se v jedné části programu uvádí deklarovaná hodnota tepelné vodivosti, v jiné pak návrhová.

Možný konflikt s komplexním programem Nová zelená úsporám

Již za méně podstatné považujeme, že NZÚ Light ve své výzvě neupozorňuje na možnou návaznost na další dotační tituly, zejména na program Nová zelená úsporám. Opatření provedená z dotačního titulu NZÚ Light totiž mohou omezit další energeticky úsporná opatření prováděná z druhého uvedeného dotačního titulu. Podle našeho názoru pouze odborník může na místě posoudit případný možný konflikt těchto dvou dotačních titulů, resp. jimi financovaných opatření a zásahů, a měl by na tento fakt upozornit žadatele v Odborném posudku.

Komora doporučuje úpravu závazných pokynů

Z výše uvedených důvodů si dovolujeme navrhnout, aby došlo k úpravě „Závazných pokynů“ jak po odborné stránce, tak i co se týká kompetencí: odborné posudky by měly zpracovávat osoby s příslušným oprávněním. Jsme připraveni poskytnout součinnost při formulaci úprav, případně i další konzultace pro zdárný průběh a naplnění záměru tohoto jinak velmi prospěšného dotačního programu.

Tato doporučení k dotaci Nová zelená úsporám Light zasíláme jako veřejnoprávní stavovská organizace, která zaštiťuje 32 000 autorizovaných inženýrů a techniků a která se ze zákona zabývá výkonem vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.