Probíhá debata o úpravě požárních požadavků na ETICS v ČR

Obr. 1: Aplikace požárních pruhů a nemožnost aplikace ETICS třídy reakce na oheň (TRO B) na budovy vyšší než 22,5 m odpovídající současnému znění normy ČSN 73 l0810
Obr. 1: Aplikace požárních pruhů a nemožnost aplikace ETICS třídy reakce na oheň (TRO B) na budovy vyšší než 22,5 m odpovídající současnému znění normy ČSN 73 l0810

Naplnění požadavků normy ČSN 73 l0810 o požární bezpečnosti staveb nemusí vést ke zlepšení jejich vlastností. Požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů fasád (ETICS) nyní prověřuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT. Na základě jeho výsledků by mohlo dojít k zahájení revize této normy již v roce 2024.

V roce 2016 proběhla revize normy ČSN 73 l0810, požární bezpečnost staveb, při které došlo mimo jiné v kapitole 3.1.3 ke sjednocení požadavků na vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) u změn dokončených staveb a novostaveb. Jednou ze zásadních změn bylo rozšíření vodorovných a svislých požárních pruhů na 900 mm, zavedení nových požadavků na aplikaci svislých požárních pruhů a nemožnost aplikovat ETICS s EPS u budov s požární výškou nad 22,5 m, což bylo do té doby u rekonstrukcí do výšky 22,5 m možné.

Na základě zkušeností z praxe, studia zahraničních předpisů a provedení řady požárních zkoušek požádali zástupci izolačního průmyslu Českou agenturu pro standardizaci (ČAS) o revizi předmětné normy. Na základě tohoto podnětu zadala ČAS rozborový úkol „Požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů fasád (ETICS)“, jehož řešitelem je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), které je samostatným výzkumným ústavem Českého vysokého učení technického v Praze a národním centrem kompetence v oblasti šetrných budov.

Hlavním cílem tohoto rozborového úkolu je posoudit požadavky průmyslu a navrhnout úpravy normy v několika oblastech:

 1. Povinnost aplikovat svislé požární pruhy šířky min. 900 mm.
 2. Možnost zúžit vodorovné požární pruhy z 900 mm na 200 mm.
 3. Možnost aplikovat ETICS s EPS i na budovách s požární výškou nad 22,5 m do této úrovně.
 4. Namísto průběžných vodorovných požárních pruhů možnost aplikovat neprůběžné požární pruhy s určitým přesahem nad okny.
 5. Řešit problematiku zdvojování zateplení, kdy současné znění normy je v této věci nejednoznačné a navíc v mnoha případech vyžaduje zbytečnou dekonstrukci celého původního systému a aplikaci ETICS s MW.

Obr. 2: Aplikace požárních pruhů a kombinace ETICS TRO A1 a B na budovách vyšších než 22,5 m odpovídající požadovanému znění normy ČSN 73 0810

1. Svislé požární pruhy negativně ovlivní životnost systému

Analýza požárů zateplených bytových domů ukazuje, že se oheň po fasádě přes ETICS s EPS nešíří do stran, a není tedy potřeba aplikovat svislý požární pruh, který celou aplikaci ETICS jen komplikuje a může mít negativní vliv na životnost systému. Stejný poznatek vyplynul z provedených velkorozměrových zkoušek, kdy teploty na termočláncích umístěných ve vzdálenosti 900 mm od levého ostění spalovací komory (obr. 3 vpravo), představující okno hořícího bytu, naměřené u vzorku s ETICS s EPS (obr. 3 vlevo) se téměř nelišily od teplot naměřených na vzorku bez ETICS (obr. 4).

Obr. 3: Vlevo – vzorek s ETICS s EPS před zkouškou. Zdroj: PAVUS, a.s., protokol č. Pr-22-1.046n; Vpravo – linie umístění termočlánků (sloupec 1) na zkušebním vzorku pro posouzení šíření plamene v horizontálním směru. Zdroj: PAVUS, a.s., protokol č. Pr-22-1.046n

Obr. 4: Teploty na povrchu vzorku s ETICS s EPS (nahoře) a vzorku bez ETICS (dole). Zdroj: PAVUS, a.s., protokol č. Pr-22-1.046n a Pr-22-1.051n

Obr.5: Teploty uprostřed izolace z EPS. Zdroj: PAVUS, a.s., protokol č. Pr-22-1.046n

Teploty u vzorku s ETICS naměřené uprostřed izolace byly dokonce nižší než teploty na povrchu (obr. 5).

2. Vodorovné požární pruhy jsou mnohem užší než u nás, některé země je nepožadují vůbec

Požární zkoušky provedené u nás i v zahraničí potvrzují, že výška vodorovného požárního pruhu 200 mm je naprosto dostatečná. Ty evropské země, které předepisují používání vodorovných požárních pruhů, požadují výšku těchto pruhů 200 mm. V Polsku a Španělsku například žádné vodorovné požární pruhy nepožadují. V Polsku provedli sérii velkorozměrových požárních zkoušek podle BS8414-1.

Obr. 6: Vlevo – schéma zkušebního vzorku ETICS s EPS, umístění termočlánků 2,5 m, 5 m a 7,5 m nad horní hranou spalovací komory. Vpravo – umístění termočlánků na povrchu ETICS a uprostřed izolace. Zdroj: prezentace Michała Wieczorka „Badania ogniowe ścian zewnętrznych budynków w dużej skali“ na polské mezinárodní konferenci ETICS 2021

Obr. 7: Čtyři varianty ETICS s EPS a pruhem s MW vystavené požárnímu zatížení dle BS8414-1: 2020-04 v polském Institutu keramiky a stavebních materiálů. Zdroj: prezentace Michała Wieczorka „Badania ogniowe ścian zewnętrznych budynków w dużej skali“ na polské mezinárodní konferenci ETICS 2021

Obr. 8: Čtyři varianty ETICS s EPS a pruhem s MW vystavené požárnímu zatížení dle BS8414-1: 2020-04 v polském Institutu keramiky a stavebních materiálů po ukončení zkoušky a odkrytí základní vrstvy ETICS. Zdroj: prezentace Michała Wieczorka „Badania ogniowe ścian zewnętrznych budynków w dużej skali“ na polské mezinárodní konferenci ETICS 2021

Závěry provedených zkoušek byly následující:

 • Všechny systémy splňovaly kritéria stanovená v normě pro stěny. Teplota na úrovni 2 nepřekročila po požadovanou dobu 600 °C.
 • Test na 10 m vysoké stěně poskytl úplný obraz o hoření izolačního materiálu.
 • V případě všech stěn se pěnový polystyren až po úroveň 2 (5 m nad nadpražím spalovací komory) zcela vytavil, rozdíly byly pouze nad úrovní 2.
 • U variant 2, 3 a 4 bylo zjištěno, že nadpraží (roztavený EPS zachycený pruhem z MW) hoří i po uhašení zdroje požáru (obr. 8).

Obr. 9: U variant 2, 3 a 4 (s požárním pruhem z MW) bylo termovizní kamerou zjištěno hoření i po ukončení zkoušky v 30. minutě. Zdroj: prezentace Michała Wieczorka „Badania ogniowe ścian zewnętrznych budynków w dużej skali“ na polské mezinárodní konferenci ETICS 2021

3. Zateplení budov vyšších než 22,5 m – musí být opravdu jen minerální vlnou?

U bytových domů s požární výškou vyšší než 22,5 m bylo možné do roku 2016 aplikovat ETICS s EPS do požární výšky 22,5 m a nad touto hranicí bylo třeba aplikovat ETICS s MW. Podle platné normy to možné není a celá budova musí být zateplena ETICS s MW. Většina evropských zemí tuto kombinaci umožňuje. Důvodem pro umožnění aplikace ETICS s TRO B do požární výšky 22,5 m je fakt, že do této výšky jsou hasiči schopni efektivně hasit požár z vnější strany. To potvrdil i tragický požár Grenfell Tower v Londýně, kde do úrovně kolem 22 m nebyl hořlavý plášť budovy ohněm tolik zasažen a do této výšky také nedošlo k obětem na životech. Na druhou stranu na příkladu požáru bytového domu v Prešově z roku 2019 je vidět, že po výbuchu plynu v horních podlažích zateplených pomocí ETICS s třídou reakce na oheň TRO A1 nedošlo k rozšíření požáru po povrchu ETICS s TRO B aplikovaném do 22,5 m požární výšky objektu (obr. 10 vlevo).

Obr. 10: Vlevo – požární zásah u budovy Grenfell Tower v Londýně v červnu 2017 (vlevo), stav obvodového pláště po uhašení požáru a počet obětí v jednotlivých podlažích (vpravo – počet obětí vyznačen šedými a černými tečkami). Na budově Grenfell Tower byl instalován zateplovací systém s odvětranou mezerou s izolantem PIR a obkladovými AL deskami s hořlavým PE jádrem.; Vpravo – Požár bytového domu v Prešově 2019, do 8. patra byl aplikován ETICS s EPS a v 9. až 12. patře byl aplikován ETICS s MW, tedy kombinace umožněná před rokem 2016.

4. Požadavky na zateplení nad otvory v jednotlivých podlažích

Provádění vodorovného průběžného pruhu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 nad otvory jednotlivých podlaží komplikuje technologii provádění ETICS a může mít negativní vliv na životnost ETICS. ČSN 73 l0810 z roku 2009 použití řešení s přesahem umožňovala. Rovněž požární požadavky v zahraničí umožňují řešení s určitým přesahem. Například v Německu a Rakousku je to 30 cm na každou stranu stavebního otvoru.

Obr.11: Vlevo – Požadavek na přesahy požárních pruhů nad stavebními otvory v Německu; Vpravo – Požadavek na přesahy požárních pruhů nad stavebními otvory v Rakousku

5. Lze u výškových budov nad 22 m ponechat stávající zateplení?

Dle současného znění normy by se v případě potřeby navýšení tloušťky izolace u objektů s požární výškou nad 22,5 m měla provést dekonstrukce (demontáž) původního zateplovacího systému s třídou reakce na oheň B a aplikovat nová sestava vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé ploše. To znamená vznik velkého množství zbytečného odpadu a zvýšené náklady na nový systém. Zde by bylo vhodné prověřit možnost zachování původního ETICS s EPS a na něj aplikovat nový systém TRO A1 nebo A2, popřípadě TRO B s aplikací požárních pruhů.

Které země jsou z pohledu požárních požadavků na ETICS relevantní?

Dle informací od Evropské asociace pro ETICS (EAE) bylo v roce 2020 nejvíce ETICS aplikováno v následujících zemích:

 • V regionu střední Evropy (Polsko, Německo, Česká republika, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko, Maďarsko) se v roce 2020 aplikovalo 142 milionů m², což je 42,8 % z celkové plochy aplikované v Evropě.
 • V regionu jižní Evropy (Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko a Turecko) to bylo 68,2 mil. m² (20,6 %).
 • V oblasti severní a západní Evropy (Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, UK, Irsko, Francie, Benelux) je ETICS velmi okrajovou aplikací a v roce 2020 představoval 21,5 mil. m2 (6,4 %).
 • V oblasti Balkánského poloostrova se aplikace ETICS v posledních letech rozvíjí a tvoří 43,3 mil. m² (13 %).

Obr. 12: Množství aplikovaného ETICS v metrech čtverečních v různých evropských regionech v roce 2020. Zdroj: prezentace Ralfa Paskera na 5. ETICS FORUM 2021

Z výše uvedeného vyplývá, že relevantními zeměmi z hlediska ETICS jsou země sousedící s ČR, případně země z regionu jižní Evropy.

Závěr

 • Pokud je určen výškový limit pro použití ETICS TRO B (ETICS s EPS), pohybuje se od 20 do 40 metrů. Část sledovaných zemí umožňuje kombinaci ETICS s EPS a ETICS s MW na budovách vyšších, než je limit (20–40 m), a část nikoli.
 • Co se týká povinnosti aplikovat vodorovné požární pruhy, některé země je vyžadují, některé je doporučují jako nepovinné a některé je vůbec nepožadují (Polsko a Španělsko).
 • Pokud jsou vyžadovány vodorovné požární pruhy, jsou vysoké 200 mm. Jedinou výjimkou je ČR s 900 mm vysokými pruhy.

Jednoduchý a logický přístup k problematice požárních požadavků na ETICS zvolili ve Španělsku, kde neřeší aplikaci požárních pruhů, ale předepisují požadavek na třídu reakce na oheň (obr. 13).

Obr. 13: Vlevo – požární předpisy pro ETICS ve Španělsku; Vpravo – požární předpisy pro větrané fasádní systémy ve Španělsku

Součástí práce na rozborovém úkolu je také statistická analýza požárů bytových domů, se zaměřením na šíření požáru po fasádě, kterou zpracovává Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, a dále provedení velkorozměrových požárních zkoušek systémů ETICS ve zkušebně PAVUS, a.s. Pokud půjde vše hladce, můžeme se těšit na výsledky rozborového úkolu během roku 2024.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.