Při instalaci tepelných čerpadel vzduch/voda se musí dodržet hygienické limity na hluk

Tepelné čerpadlo by mělo být umístěno tak, aby jeho hladina akustického tlaku nepřesahovala povolenou hodnotu 35 dB(A) v noci a 40 dB ve dne v chráněném prostoru.
Tepelné čerpadlo by mělo být umístěno tak, aby jeho hladina akustického tlaku nepřesahovala povolenou hodnotu 35 dB(A) v noci a 40 dB ve dne v chráněném prostoru.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je vždy stacionárním zdrojem hluku ve smyslu nařízení vlády o dodržování hygienických limitů, a to i po nabytí účinnosti LEX OZE I. Je třeba si uvědomit, že i když instalace tepelného čerpadla již není předmětem posouzení ze strany stavebního úřadu, nezbavuje tato skutečnost vlastníka odpovědnosti za plnění hygienických limitů hluku a šetrnosti k sousedství podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydalo v prosinci 2022 metodickou pomůcku k jednotnému postupu při umísťování, povolování a užívání tepelných čerpadel typu vzduch/voda jako jednoho z typů obnovitelných zdrojů energie ve smyslu stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.). Jde o pomůcku odpovídající právní úpravě současného stavebního zákona ve znění do konce ledna, tedy před nabytím účinnosti jeho novely, která má pracovní název LEX OZE I. Vybíráme z ní informace, které jsou podstatné při umísťování tepelných čerpadel i za současné právní situace.

Tepelné čerpadlo je výrobek a zdroj hluku

Tepelné čerpadlo (TČ), zejména typu vzduch/voda, je výrobek ve smyslu zákona o technických požadavcích na výrobky (č. 22/1997 Sb.) a jeho instalace není předmětem územního ani stavebního řízení (stejně jako v případě vzduchotechniky, satelitu aj.).

Jakýkoliv výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. však musí plnit legislativní požadavky pro uvedení na trh v ČR. Vlastníkovi tepelného čerpadla (provozovateli zdroje hluku) náleží také plnění požadavků dle zákona č. 258/2000 Sb., tj. dodržování hygienických limitů hluku podle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (NV č. 272/2011 Sb.).

Pokud se má tepelné čerpadlo stát součástí nové stavby, pak se tato stavba umísťuje, povoluje a kolauduje stejně jako kterákoliv jiná stavba. Skutečnost, že její součástí má být tepelné čerpadlo, na situaci nic nemění. Jedním z podkladů k posouzení stavebním úřadem může být také závazné stanovisko příslušné krajské hygienické stanice, nebo Hygienické stanice hl. m. Prahy, která celý stavební záměr posoudí z pohledu své kompetence. V tomto ohledu se nic nemění ani po nabytí účinnosti LEX OZE I.

Pokud se jedná o dodatečnou instalaci tepelného čerpadla na stávající stavbu, jde ve smyslu stavebního zákona o stavební úpravu. Stavební úpravou jsou pouze stavební zásahy při instalaci TČ, nikoli samotné tepelné čerpadlo.

Po nabytí účinnosti LEX OZE I se v případě instalace tepelného čerpadla jako součásti stávající stavby bude jednat o stavební úpravu ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. Takováto instalace tedy bude ve volném režimu a nebude vyžadovat žádný akt od stavebního úřadu za splnění všech níže uvedených podmínek. U stavebních úprav nezbytných pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW budou tyto podmínky následující:

  • úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby,
  • nemění se způsob užívání stavby,
  • nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí,
  • splňují podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny,
  • nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Pokud některá z podmínek splněna nebude, budou tyto stavební úpravy staveb vyžadovat buď ohlášení, nebo povolení.

Závěr: tepelné čerpadlo nesmí obtěžovat sousedy hlukem

Je povinností stavebníka ve smyslu § 152 stavebního zákona při provádění staveb, včetně těch osvobozených z povolovacích postupů stavebními úřady, mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob a být šetrný k sousedství. A kaž­dý vlastník stavby vč. zařízení, tzn. včetně TČ, je dle § 154 stavebního zákona povinen stavbu (zařízení) udržovat po celou dobu její existence v řádném stavu, tj. ve smyslu odpovědnosti za bezvadný chod TČ a dodržování hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Podnět na možné nedodržení hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. spadá do kompetence krajských hygienických stanic a Hygienické stanice hl. m. Prahy.

U již pravomocně ukončených řízení stavební úřad postupuje v souladu s podmínkami vydaných rozhodnutí. Pokud stanovil podmínky, musí být dodrženy, neboť pravomocné rozhodnutí je závazné jak pro účastníky, tak pro všechny správní orgány (postupem dle § 73 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

 

Metodická pomůcka MMR pro umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel vzduch/voda (prosinec 2022)

AKTUALIZOVÁNO V ČERVENCI 2023: Metodická pomůcka MMR pro umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.