Valná hromada Plzeň 2023

Valná hromada oblasti Plzeň proběhla 16. ledna 2023 ve velkém sále Měšťanské besedy. V Plzeňském kraji je autorizováno téměř 2500 osob, z čehož 1667 osob je aktivních v praxi v různých stavebních autorizačních oborech a specializacích. Na valné hromadě bylo přítomno 97 zástupců Komory v kraji.

Jednání valné hromady řídil místopředseda oblasti pan Ing. Aleš Štrunc, CSc. Zprávu o kontrole činnosti a hospodaření oblasti přednesl Ing. Petr Bureš, předseda Dozorčí komise ČKAIT a místopředseda Dozorčí rady ČKAIT. Práce v oblasti byla hodnocena jako bezproblémová. Předseda oblasti ve zprávě o činnosti konstatoval, že činnost kanceláře oblasti je zaměřena především na zabezpečení potřeb autorizovaných osob a výboru oblasti, zajištění celoživotního vzdělávání autorizovaných osob a spolupráci se státními orgány a institucemi. Dlouhodobě oblastní kancelář a výbor oblasti Plzeň spolupracují s vedením Střední průmyslové školy stavební v Plzni. Kromě škol spolupracuje oblast i s regionálním vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví v Plzni, s manažerem Ing. Milanem Froňkem. Spolupráce s SPS, ČKA, Plzeňským krajem a statutárním městem Plzeň je využíváno i při organizování krajské soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, kde zástupce ČKAIT je vždy členem hodnotící poroty. Vedení ČKAIT zastupoval její předseda Ing. Robert Špalek a ředitel Kanceláře Komory Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. Autorizační radu zastupoval Ing. Mgr. Václav Petráš, Ph.D., MSc., který má na starosti nejpočetněji zastoupený obor autorizace Pozemní stavby. Krajský úřad Plzeňského kraje zastupoval vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. arch. Miloslav Michalec. Přítomni byli také ředitelka SPŠ stavební v Plzni Ing. Jitka Maulová a ředitel závodu Eurovia Ing. Jan Muzika.

Z vystoupení hostů

Ing. Špalek seznámil přítomné s hlavními úkoly zajišťovanými Komorou jak pro svoji vlastní činnost, tak ve vazbě na tvorbu nových legislativních předpisů. S aktuálními povinnostmi i podmínkami a postupy práce autorizovaných osob seznámil ve svém příspěvku dr. Hnízdil. Náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák, který má na starosti technickou oblast, přivítal možnou bližší spolupráci s výborem oblasti. Děkan Fakulty aplikovaných věd doc. Ing. Miloš Železný informoval o výuce stavebního inženýrství na Západočeské univerzitě, která probíhá již 16 let v bakalářském programu Pozemní stavby a v magisterském programu Moderní budovy. Na jednání vystoupili pojišťovací makléři firmy GrECo International s.r.o. a připomněli základní informace o zajištění pojištění autorizovaných osob.

Diskutovalo se porovnání platů autorizovaných inženýrů a jiných profesí

Ing. Jiří Boleček porovnával výši platů autorizovaných inženýrů a některých dalších profesí. Uvedl příklad akreditovaného dopravního psychologa. Pokud je někomu odebrán řidičský průkaz, musí podstoupit psychologický posudek. Minimální cena činí 2500 Kč na osobu. Za 2,5 hodiny psycholog dokáže přezkoušet 10 osob. Dalším problémem je způsob, jakým se prezentuje práce autorizovaných inženýrů. V médiích je zmiňována minimálně, většinou se hovoří pouze o architektovi jako tvůrci stavby bez jakékoliv zmínky o práci inženýrů například na mostní konstrukci. Ing Boleček dále zmínil praktiky velkých softwarových (a nejen softwarových) firem, které zákazníka staví do pozice rukojmího, který si nemůže ani přát, ani vybírat. Potřebný program si musí koupit či pronajmout a zaplatit také musí, chce-li dál pracovat. Tomu nahrávají různé státní lobbistické komise a útvary – např. pro BIM, které stanovují, že projektovat v těchto systémech některé stavby je dokonce povinnost.

Tepelná technika by neměla vítězit nad statikou

Ing. Václav Honzík, čestný člen ČKAIT a jeden z třiceti vyznamenaných osobností v rámci oslav třiceti let ČKAIT, poukázal na nevhodné používání zjednodušených metod výpočtu a katalogových stavebních detailů při návrhu zděných konstrukcí. Publikované detaily jsou jen doporučením od výrobce a nikoliv univerzálním řešením pro každou stavbu. Určitě nemají nahrazovat projektové technické řešení, například u nadpraží nebo při uložení stropní konstrukce na zdivo. Bylo také konstatováno, že vítězí tepelná technika nad statikou, tuhostí konstrukce a rezervami pro mimořádné klimatické účinky.

Ocenění významných členů

Na jednání valné hromady byly u příležitosti 30 let ČKAIT oceněny za dlouholetou obětavou práci dvě významné osobnosti. Ing. Miroslav Brada byl dlouholetým členem výboru oblasti a působil ve stavovském soudu. Ing. Miroslav Voldřich se stále podílí na práci dozorčí komise plzeňské oblasti a Dozorčí komise ČKAIT.

Valná hromada oblasti Plzeň schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2022 a plán činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT Plzeň na rok 2023. Valná hromada vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrole oblastní kanceláře ČKAIT a činnosti výboru oblasti, informace předsedy ČKAIT o hlavních úkolech v roce 2023 a informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou. Jednání schválilo usnesení k zabezpečení úkolů v oblastech vzdělávání a spolupráce se státními orgány, školami a dalšími institucemi. Valná hromada uložila zvoleným delegátům oblasti podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT na shromáždění delegátů v druhé polovině roku. Na závěr valné hromady byla připomenuta nutnost zlepšit úroveň informací o stavebnictví a o významu práce autorizovaných osob ve společnosti.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.