Ing. Daniel Lemák, Ph.D.

 • Jsou současné zdicí systémy prvkem pro nosné konstrukce?

  Některé moderní zdicí prvky mají sice skvělé tepelně izolační či akustické vlastnosti, bohužel někdy na úkor vhodného statického působení a řádného chování celé nosné konstrukce. Navíc vzorová řešení uváděná v katalozích výrobků nemusí být vždy pro každou stavbu vhodná. ČKAIT proto vyvolala jednání s výrobci zdicích materiálů, zejména o nutnosti doplnění podstatných vlastností těchto nových zdicích prvků.

 • Proč odvolací soud potvrdil osvobozující rozsudek ve věci havárie Trojské lávky

  Přinášíme výběr z odůvodnění Městského soudu v Praze, kterým byli ve věci havárie Trojské lávky definitivně osvobozeni prof. Jiří Stráský a Ing. Antonín Semecký. Rozsudek se stal na konci minulého roku pravomocný. Mezi havárií a zprošťujícím rozsudkem uplynulo pět let. Pro oba neoprávněně obžalované to bylo dlouhé a těžké období. Přitom podle osvobozujícího rozsudku bylo jejich stíhání od počátku vystavěno na nesprávné hypotéze a nevhodném vyšetřovacím postupu.

 • Proč mít v knihovně publikaci Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta

  Při návštěvě naší oblastní kanceláře si tajemnice posteskla, že některé publikace nikdo nechce. Když jsem si procházel tyto v Olomouci obtížně udatelné knihy, narazil jsem zde právě na publikaci Ing. Pavla Janečka „Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta“.

 • Kontroly nosných konstrukcí staveb jsou stejně klíčové jako technické kontroly aut

  Jen minimum vlastníků má povědomí o nutnosti správné údržby nosných konstrukcí staveb. Přitom čím větší stavba, tím větší je riziko, a tedy potřeba kontrol, a to po celou dobu životnosti stavby. Přitom pro pozemní stavby, a to včetně stadionů, obchodních center a jiných míst, kde se shromažďuje větší počet osob, žádný systémový předpis pro provádění kontrol nosných konstrukcí neexistuje.

 • Kontrolní činnost v oblasti nosných konstrukcí staveb je nedostatečná

  Kontrola, přezkoušení nebo také přezkoumání je činnost, která provází člověka napříč jeho bytím. Je proto s podivem, že v některých oblastech stavebnictví se podrobnými kontrolami často neobtěžujeme, či dokonce je dlouhodobě „cíleně“ neprovádíme. Přitom správně a včas prováděné kontroly ve všech fázích snižují ve svém důsledku náklady na výstavbu, ale následně i na provozování stavby.

 • Zápis z jednání aktivu Statika

  Poslední jednání aktivu Statika, které se konalo 9. září 2020, vycházelo zejména z diskuse aktuálně probíhajících trestních kauz, tedy „České Třebové“, „Studénky“ a „lávky v Tróji“. Bylo debatováno, jak uplatnit zkušenosti z průběhu trestního řízení o „České Třebové“ a jaká by měla být optimální reakce Komory v takovýchto kauzách. Názorem většiny přítomných členů aktivu je aktivní postoj Komory již v průběhu soudních kauz.