JUDr. Eva Kuzmová

 • Stát je odpovědný za pochybení autorizovaného inspektora

  Za pochybení autorizovaných inspektorů nese odpovědnost stát, rozhodl letos v březnu Ústavní soud ČR. Tento nález nabízí nehezké vyhlídky na výsledek možných sporů, které by mohly být vedeny i v budoucnu. Podle Ústavního soudu totiž tzv. zkrácené stavební řízení upravené platným stavebním zákonem neřešilo v dostatečné míře ochranu práv osob, které by byly účastníky případného stavebního řízení. Jedná se o průlomový rozsudek Ústavního soudu se zásadním dopadem nejen na činnost a odpovědnost autorizovaných inspektorů.

 • Odborné poradenství k umístění zateplovacího systému s přesahem na cizí pozemek

  DOTAZ: Chci zateplovat obálku budovy systémem s tloušťkou izolantu cca 160–200 mm na budově, kde hranici pozemku tvoří stávající vnější líc štítové stěny a zateplení by se tedy realizovalo na sousedním pozemku. Potřebuji souhlas vlastníka sousedního pozemku, a pokud ano, v jaké formě? Jak mám postupovat, když soused nebude souhlasit?

 • Pohled ČKAIT na druhou verzi novely nového stavebního zákona

  Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo v srpnu vládě návrh zákona, kterým se mění nový stavební zákon. Jedná se o druhou verzi tzv. věcné (institucionální) novely nového stavebního zákona č. 282/2021 Sb. (NSZ). Je v ní zapracována většina připomínek vznesených v meziresortním připomínkovém řízení. V článku je popsán stručný přehled toho, jak nyní vypadá navrhovaná verze této novely u institutů důležitých z pohledu ČKAIT.

 • Povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu

  Řízení o udělení výjimky v praxi neprobíhá vždy jednotně. Ustanovení, z nichž je možné žádat o udělení výjimky, i samotný průběh tohoto řízení jsou často vnímány poněkud problematicky. Na to se snažilo reagovat i Ministerstvo pro místní rozvoj, které v této věci vydalo v červenci 2022 aktualizovanou metodickou pomůcku.

 • Odpovědnost odpovědného zástupce

  Vykonává-li odpovědný zástupce pro podnikatele činnost stavbyvedoucího či stavebního dozoru, nese samozřejmě i veřejnoprávní odpovědnost. Rozsah soukromoprávní odpovědnosti odpovědného zástupce závisí na smlouvě uzavřené mezi ním a podnikatelem. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, jemuž odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a k němuž je ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

 • Malý stavební zákon pro uprchlíky z Ukrajiny

  Kvůli válce na Ukrajině byl přijat tzv. malý stavební zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Platí od 1. července 2022 a používá se přednostně. Zjednodušuje umísťování, povolování a realizaci nouzových staveb. Jejich následné údržby a užívání se netýká.

 • Jak probíhá první velká novelizace nového stavebního zákona

  ČKAIT považuje první velkou novelizaci nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. za potřebnou. A to i přesto, že některé zásadní připomínky uplatněné profesní komorou stavebních inženýrů nebyly akceptovány. Jedním z klíčových požadavků bylo, aby MMR bylo pověřeno sjednocováním výkladů a metodických pokynů k provádění stavebního zákona.

 • První velká novela nového stavebního zákona

  Co je a není předmětem první velké tzv. institucionální novely stavebního zákona? Z pohledu ČKAIT je kladně hodnocený návrat k jednotným stavebně technickým předpisům platným pro celou ČR, návrat požadavku na přímé osvětlení a větrání bytů či obnovení zkráceného postupu pořizování změn územního plánu.

 • Odklad nového stavebního zákona pro nevyhrazené stavby

  Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení 25. března 2022 roční odklad části nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Novela ještě musí projít druhým a třetím čtením, Senátem a získat prezidentský podpis. ČKAIT odklad účinnosti vítá. Poskytuje čas na kvalitní projednání všech souvisejících vyhlášek, které jsou zatím ve fázi příprav.

 • Územní plánování podle nového stavebního zákona z pohledu ČKAIT

  Odložení účinnosti nové právní úpravy o jeden rok by mohlo poskytnout potřebný časový prostor pro kvalitní úpravu a reformu veřejného stavebního práva i v oblasti územního plánování. Byť se u těchto změn může jevit, že nejsou na první pohled tak výrazné jak v oblasti stavebního řádu, je potřeba jim také věnovat pozornost a hodnotit je z hlediska cílů, k nimž se rekodifikace veřejného stavebního práva snažila směřovat.

 • Co přinese kategorizace staveb podle nového stavebního zákona?

  Nový stavební zákon se prostřednictvím kategorizace staveb snaží zpřehlednit procesní postupy, ale navržené rozlišení na pouhé čtyři kategorie nemůže být dostačující, zejména s ohledem na zjednodušený obsah projektové dokumentace. Nově se vrací k povinnému kolaudování rodinných domů, které bylo zrušeno v roce 2018. Usnadní naopak umísťování menších mobilheimů. Problematické může být provádění stavebních úprav včetně nástaveb jednoduchých staveb (přístavba, nástavba, stavební úprava rodinných domů), kde nově postačí dokumentace zpracovaná neautorizovanou osobou.

 • Nejvyšší soud rozhodl o autorských právech k dalšímu užití projektové dokumentace

  Nejvyšší soud letos potvrdil názory nižších soudů, že při dalším užití architektonického díla mají přednost oprávněné zájmy objednatele. Autor architektonické studie tedy nemá právo omezovat objednatele v dalším užití tohoto autorského díla v navazujících fázích zpracování projektové dokumentace. Pokud tedy v obchodní smlouvě o dílo není ujednáno jinak.

 • Digitalizace stavebního řízení již začala

  Je otázkou, zda je vůbec možné stihnout termín 1. července 2023 pro plnou digitalizaci řízení vedených stavebními úřady, když řešení těchto záležitostí bude náročné nejen technicky, ale i personálně.

 • Stavební zákon nabývá účinnosti postupně

  Pro mnohé bylo překvapením, že druhý den po vyhlášení nového stavebního zákona přestaly platit stavební uzávěry starší patnácti let. Územně plánovací dokumentace s datem vzniku před 1. lednem 2007 budou platné jen do konce roku 2028 a u těch mladších přestanou platit některá ustanovení.

 • I změnový zákon má výjimky a nabývá účinnosti postupně

  Od ledna 2022 bude možné odpojit budovy připojené na teplovody i bez stavebního povolení. Podmínkou ale bude uhradit veškeré náklady včetně zůstatkové ceny. Ochrana bonitního zemědělského půdního fondu ztratila nejvyšší prioritu hned od 1.8.2021. Nově postačí zohlednit a naplnit vhodná opatření na zadržení vody v krajině. I podlimitní záměr nyní podléhá ze zákona zjišťovacímu řízení EIA.

 • Stavební zákon, živelní pohroma, povolování a kolaudace rodinných domů

  V souvislosti s živelní pohromou na jižní Moravě přinášíme výklad § 177 stavebního zákona, který upravuje tzv. mimořádné postupy. Text vychází dále z metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj z 2. července 2021, aktuálně zveřejněných informací příslušných stavebních úřadů v Břeclavi a Hodoníně konzultovaných s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, i praktických zkušeností na místě.

 • Další užití dokumentace z pohledu autorského práva

  Problematika autorských děl a práv k nim je poměrně složitá a vyvstává do popředí zejména u otázek souvisejících s dalším nakládáním zpracované dokumentace stavby. Je třeba nepodceňovat znění samotné smlouvy o dílo, je třeba dávat pozor na stanovení účelu, ke kterému je dokumentace stavby objednateli poskytnuta, případně vyžadovat uzavření licenční smlouvy s objednatelem. Tímto se dá předejít později vzniklým právním sporům ohledně dalšího užití autorského díla.

 • Sousedské spory a stavební zákon

  Je možné vynutit si vstup na sousední pozemek pro zajištění nezbytných oprav nemovitosti, pokud s tím majitel sousedního pozemku nesouhlasí? Je to jednodušší v případě živelní události?

 • Nejvyšší správní soud svým rozsudkem mění přístup k černým stavbám

  Co dělat, když stavební úřad obdrží podnět o existenci „černé“ stavby, prověří ho a neshledá důvod k zahájení řízení o odstranění stavby? Podle dosavadní judikatury se poškozený proti takovémuto postupu nemohl již dále bránit. Rozsudek Nejvyššího správního soudu to však letos v březnu změnil. Za jakých podmínek?

 • Stavebník a vlastník stavby má povinnosti dané zákonem

  Stavebník musí o zahájení prací na stavbách osvobozených od stavebního povolení v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené. Vlastník musí stavby celoživotně udržovat. Při prodeji stavby se musí předávat i projektová dokumentace.

 • Jak se nyní kolaudují rodinné domy?

  Již téměř tři roky není u většiny rodinných domů potřeba povolení k užívání stavby neboli kolaudace. Nejasnosti s tím spojené vyvolaly další novelu stavebního zákona a MMR od té doby vydalo již tři metodické pokyny. Přinášíme proto aktualizovaný výklad tohoto problému.

 • Vztah stavebního zákona a občanského zákoníku

  Jaká je vzájemná vazba těchto zákonů? Jsou to dva samostatné, na sobě nezávislé právní předpisy, nebo se určitým způsobem prolínají? Které záležitosti se řeší u stavebního úřadu a které soudně, když oba předpisy upravují v určitých případech obdobné věci?

 • Správní řád ve vazbě na stavební zákon

  Jak probíhá po procesní stránce řízení či jiné úkony u stavebního úřadu? Vychází úřad jako správní orgán pouze ze stavebního zákona1 nebo i z jiných právních předpisů? Jaký je vzájemný vztah těchto zákonů a jak je pak stavební úřad při své činnosti používá?

 • Specifikum smluvních vztahů ve výstavbě

  Jak uzavírat smluvní vztahy ve výstavbě? V oblasti výstavby mají smluvní vztahy i jistá specifika, jejichž znalost je z hlediska činnosti autorizovaných osob podstatná. Občanský zákoník definuje společnou odpovědnost účastníků ve výstavbě, investor přitom mezi odpovědnými účastníky není.