JUDr. Eva Kuzmová

 • Nové požadavky na stavby pro bydlení

  S letními prázdninami letos přichází i kompletní účinnost nového stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek pro všechny typy staveb, tedy i stavby pro bydlení. Zjednoduší se proces jejich povolování a realizace? Jaké na ně budou kladeny požadavky na výstavbu? To jsou jedny z mnoha otázek, které si v souvislosti s novou právní úpravou klade snad každý. Zde přinášíme neoficiální právní rozbor změn, které se týkají staveb pro bydlení.

 • Kategorizace staveb aneb jak se člení stavby podle nového stavebního zákona (NSZ) ve znění od 1. července 2024?

  Aktualizovaná právní analýza popisuje způsob projektování, povolování, provádění, kolaudace a odstraňování staveb podle nového stavebního zákona v závislosti na tom, zda se jedná o drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní stavby. Tyto postupy se totiž zásadně liší. Navíc novely nového stavebního zákona změnily zařazení některých staveb. K nejzásadnější změně patří to, že stavba pro bydlení nemůže být drobnou stavbou.

 • Drobné stavby podle NSZ

  Drobnou stavbou nemůže být žádná stavba pro bydlení nebo rodinnou rekreaci. Drobné stavby se nepovoluji, nekolaudují a nevyžadují projektovou dokumentaci. Odstranit je lze i svépomocí. Přinášíme podrobnou právní analýzu požadavků na skupinu drobných staveb definovaných v příloze č. 1 NSZ.

 • Jednoduché stavby podle NSZ

  Mezi jednoduché stavby patří rodinné domy i ostatní malé stavby pro bydlení jako je například mobilheim. Budou se nejen povolovat, ale nově opět i kolaudovat. Přinášíme podrobnou právní analýzu požadavků na skupinu jednoduchých staveb definovaných v příloze č. 2 NSZ.

 • Vyhrazené stavby podle NSZ

  Mezi vyhrazené stavby patří dálnice, železnice, letecké dráhy, přenosové soustavy, výroba elektřiny nad 100 MWh a další významné infrastrukturní stavby. Povoluje a kolauduje je speciální úřad DESÚ. Přinášíme podrobnou právní analýzu požadavků na skupinu vyhrazených staveb definovaných v příloze č. 3 NSZ.

 • Ostatní stavby podle NSZ

  Výčet ostatních staveb podle NSZ neexistuje, ale pouze se dovozuje. Stejně tak lze z NSZ dovodit, že tyto stavby vyžadují povolení a kolaudaci. Patří sem ty, které nejsou uvedeny ve výčtu drobných, jednoduchých a vyhrazených staveb. Může se tedy pozemní komunikace s výjimkou dálnic, jinde neuvedená vodní díla, školy, nemocnice, bytové, obchodní či kancelářské domy, skladové a průmyslové haly a další.

 • Odstraňování staveb podle nového stavebního zákona má řadu odlišností

  Původní návrh zákona dokonce počítal s tím, že nepovolené stavby nepůjde dodatečně povolit vůbec. To se nenaplnilo a za určitých přísnějších podmínek bude možné černé stavby dodatečně legalizovat. Časté je i odstraňování staveb na vlastní žádost stavebníka. Projektová dokumentace k žádosti musí být nově vždy podána digitálně a s výjimkou určitých jednoduchých staveb ji musí zpracovávat autorizovaný projektant.

 • Liniový zákon pod přívalem změn

  Liniový zákon se v minulém roce setkal s poměrně velkou pozorností našich zákonodárců. Loni byly schváleny čtyři novely, ta pátá novela č. 284 už je z roku 2021, ale účinnost má také k 1. lednu 2024. To je poměrně dost i na české poměry. Celkově byl tento zákon za patnáct let své existence novelizován „ jen“ čtrnáctkrát, a to včetně těchto pěti posledních novel. Vzhledem k tomu, že vyznat se ve všech změnách zákonů dotčených rekodifikací stavebního práva je poměrně obtížné, přinášíme přehled stěžejních oblastí, které byly předmětem jeho novelizací.

 • Je odpovědnost autorizovaných osob opravdu celoživotní?

  Je třeba si uvědomit, že autorizovaná osoba vždy zodpovídá za jakýkoliv dokument označený jejím autorizačním razítkem a problematiku své odpovědnosti by rozhodně neměla podceňovat. Otázka odpovědnosti se může za určitých okolností objevit i desítky let po dokončení stavby. Přinášíme proto podrobný právní výklad k profesní odpovědnosti autorizovaných osob.

 • Jak nabývá účinnosti nový stavební zákon aneb odkdy a čím se v v příštím roce 2024 budeme řídit?

  Jak přechod na nový předpis ovlivní neskončená řízení a nedokončené stavby? Lze po nabytí účinnosti nového stavebního zákona (NSZ) používat dosavadní vyhlášky? Otázek je mnohem více. Jedno je ale jisté. S NSZ je spojena velká právní nejistota a ta ještě nikdy ke zrychlení povolovacího řízení nepřispěla.

 • Věcná novela nového stavebního zákona vyšla ve Sbírce zákonů v červnu 2023

  Hojně diskutovaná věcná novela nového stavebního zákona byla schválena a na počátku června vyšla ve Sbírce zákonů. Jaké změny tato novela z pohledu ČKAIT přináší? Nově se budou povolovat i stavby pro bydlení do 80 m² zastavěné plochy funkčně spojené se stavbou rodinného domu. Obytná místnost již nemusí mít přímé větrání a osvětlení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná vždy běžet až od okamžiku, kdy je žádost bezvadná a kompletní.

 • Co se mění v autorizačním zákoně?

  Novela nového stavebního zákona dopadá i na autorizační zákon č. 360/1992 Sb. (AZ). Od ledna 2024 se mění možnosti překrývání autorizací u projektové činnosti. Zároveň se připravuje větší novela autorizačního zákona. Na výsledném znění spolupracují obě komory, ČKAIT i ČKA.

 • Stát je odpovědný za pochybení autorizovaného inspektora

  Za pochybení autorizovaných inspektorů nese odpovědnost stát, rozhodl letos v březnu Ústavní soud ČR. Tento nález nabízí nehezké vyhlídky na výsledek možných sporů, které by mohly být vedeny i v budoucnu. Podle Ústavního soudu totiž tzv. zkrácené stavební řízení upravené platným stavebním zákonem neřešilo v dostatečné míře ochranu práv osob, které by byly účastníky případného stavebního řízení. Jedná se o průlomový rozsudek Ústavního soudu se zásadním dopadem nejen na činnost a odpovědnost autorizovaných inspektorů.

 • Odborné poradenství k umístění zateplovacího systému s přesahem na cizí pozemek

  DOTAZ: Chci zateplovat obálku budovy systémem s tloušťkou izolantu cca 160–200 mm na budově, kde hranici pozemku tvoří stávající vnější líc štítové stěny a zateplení by se tedy realizovalo na sousedním pozemku. Potřebuji souhlas vlastníka sousedního pozemku, a pokud ano, v jaké formě? Jak mám postupovat, když soused nebude souhlasit?

 • Pohled ČKAIT na druhou verzi novely nového stavebního zákona

  Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo v srpnu vládě návrh zákona, kterým se mění nový stavební zákon. Jedná se o druhou verzi tzv. věcné (institucionální) novely nového stavebního zákona č. 282/2021 Sb. (NSZ). Je v ní zapracována většina připomínek vznesených v meziresortním připomínkovém řízení. V článku je popsán stručný přehled toho, jak nyní vypadá navrhovaná verze této novely u institutů důležitých z pohledu ČKAIT.

 • Povolování výjimek z obecných požadavků na výstavbu

  Řízení o udělení výjimky v praxi neprobíhá vždy jednotně. Ustanovení, z nichž je možné žádat o udělení výjimky, i samotný průběh tohoto řízení jsou často vnímány poněkud problematicky. Na to se snažilo reagovat i Ministerstvo pro místní rozvoj, které v této věci vydalo v červenci 2022 aktualizovanou metodickou pomůcku.

 • Odpovědnost odpovědného zástupce

  Vykonává-li odpovědný zástupce pro podnikatele činnost stavbyvedoucího či stavebního dozoru, nese samozřejmě i veřejnoprávní odpovědnost. Rozsah soukromoprávní odpovědnosti odpovědného zástupce závisí na smlouvě uzavřené mezi ním a podnikatelem. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, jemuž odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a k němuž je ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

 • Malý stavební zákon pro uprchlíky z Ukrajiny

  Kvůli válce na Ukrajině byl přijat tzv. malý stavební zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Platí od 1. července 2022 a používá se přednostně. Zjednodušuje umísťování, povolování a realizaci nouzových staveb. Jejich následné údržby a užívání se netýká.

 • Jak probíhá první velká novelizace nového stavebního zákona

  ČKAIT považuje první velkou novelizaci nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. za potřebnou. A to i přesto, že některé zásadní připomínky uplatněné profesní komorou stavebních inženýrů nebyly akceptovány. Jedním z klíčových požadavků bylo, aby MMR bylo pověřeno sjednocováním výkladů a metodických pokynů k provádění stavebního zákona.

 • První velká novela nového stavebního zákona

  Co je a není předmětem první velké tzv. institucionální novely stavebního zákona? Z pohledu ČKAIT je kladně hodnocený návrat k jednotným stavebně technickým předpisům platným pro celou ČR, návrat požadavku na přímé osvětlení a větrání bytů či obnovení zkráceného postupu pořizování změn územního plánu.

 • Odklad nového stavebního zákona pro nevyhrazené stavby

  Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení 25. března 2022 roční odklad části nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Novela ještě musí projít druhým a třetím čtením, Senátem a získat prezidentský podpis. ČKAIT odklad účinnosti vítá. Poskytuje čas na kvalitní projednání všech souvisejících vyhlášek, které jsou zatím ve fázi příprav.

 • Územní plánování podle nového stavebního zákona z pohledu ČKAIT

  Odložení účinnosti nové právní úpravy o jeden rok by mohlo poskytnout potřebný časový prostor pro kvalitní úpravu a reformu veřejného stavebního práva i v oblasti územního plánování. Byť se u těchto změn může jevit, že nejsou na první pohled tak výrazné jak v oblasti stavebního řádu, je potřeba jim také věnovat pozornost a hodnotit je z hlediska cílů, k nimž se rekodifikace veřejného stavebního práva snažila směřovat.

 • Jak se člení stavby podle nového stavebního zákona?

  V souvislosti s novelami nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. došlo ke změnám i ve výkladu a definicích druhů stavby. Proto jsme zveřejnili aktualizaci tohoto článku v Z+i ČKAIT 3/2024, který vchází na konci června 2024. Níže uvedený text z roku 2022 již není plně aktuální.

 • Nejvyšší soud rozhodl o autorských právech k dalšímu užití projektové dokumentace

  Nejvyšší soud letos potvrdil názory nižších soudů, že při dalším užití architektonického díla mají přednost oprávněné zájmy objednatele. Autor architektonické studie tedy nemá právo omezovat objednatele v dalším užití tohoto autorského díla v navazujících fázích zpracování projektové dokumentace. Pokud tedy v obchodní smlouvě o dílo není ujednáno jinak.

 • Digitalizace stavebního řízení již začala

  Je otázkou, zda je vůbec možné stihnout termín 1. července 2023 pro plnou digitalizaci řízení vedených stavebními úřady, když řešení těchto záležitostí bude náročné nejen technicky, ale i personálně.

 • Stavební zákon nabývá účinnosti postupně

  Pro mnohé bylo překvapením, že druhý den po vyhlášení nového stavebního zákona přestaly platit stavební uzávěry starší patnácti let. Územně plánovací dokumentace s datem vzniku před 1. lednem 2007 budou platné jen do konce roku 2028 a u těch mladších přestanou platit některá ustanovení.

 • I změnový zákon má výjimky a nabývá účinnosti postupně

  Od ledna 2022 bude možné odpojit budovy připojené na teplovody i bez stavebního povolení. Podmínkou ale bude uhradit veškeré náklady včetně zůstatkové ceny. Ochrana bonitního zemědělského půdního fondu ztratila nejvyšší prioritu hned od 1.8.2021. Nově postačí zohlednit a naplnit vhodná opatření na zadržení vody v krajině. I podlimitní záměr nyní podléhá ze zákona zjišťovacímu řízení EIA.

 • Stavební zákon, živelní pohroma, povolování a kolaudace rodinných domů

  V souvislosti s živelní pohromou na jižní Moravě přinášíme výklad § 177 stavebního zákona, který upravuje tzv. mimořádné postupy. Text vychází dále z metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj z 2. července 2021, aktuálně zveřejněných informací příslušných stavebních úřadů v Břeclavi a Hodoníně konzultovaných s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, i praktických zkušeností na místě.

 • Další užití dokumentace z pohledu autorského práva

  Problematika autorských děl a práv k nim je poměrně složitá a vyvstává do popředí zejména u otázek souvisejících s dalším nakládáním zpracované dokumentace stavby. Je třeba nepodceňovat znění samotné smlouvy o dílo, je třeba dávat pozor na stanovení účelu, ke kterému je dokumentace stavby objednateli poskytnuta, případně vyžadovat uzavření licenční smlouvy s objednatelem. Tímto se dá předejít později vzniklým právním sporům ohledně dalšího užití autorského díla.

 • Sousedské spory a stavební zákon

  Je možné vynutit si vstup na sousední pozemek pro zajištění nezbytných oprav nemovitosti, pokud s tím majitel sousedního pozemku nesouhlasí? Je to jednodušší v případě živelní události?

 • Nejvyšší správní soud svým rozsudkem mění přístup k černým stavbám

  Co dělat, když stavební úřad obdrží podnět o existenci „černé“ stavby, prověří ho a neshledá důvod k zahájení řízení o odstranění stavby? Podle dosavadní judikatury se poškozený proti takovémuto postupu nemohl již dále bránit. Rozsudek Nejvyššího správního soudu to však letos v březnu změnil. Za jakých podmínek?

 • Stavebník a vlastník stavby má povinnosti dané zákonem

  Stavebník musí o zahájení prací na stavbách osvobozených od stavebního povolení v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi dotčené. Vlastník musí stavby celoživotně udržovat. Při prodeji stavby se musí předávat i projektová dokumentace.

 • Jak se nyní kolaudují rodinné domy?

  Již téměř tři roky není u většiny rodinných domů potřeba povolení k užívání stavby neboli kolaudace. Nejasnosti s tím spojené vyvolaly další novelu stavebního zákona a MMR od té doby vydalo již tři metodické pokyny. Přinášíme proto aktualizovaný výklad tohoto problému.

 • Vztah stavebního zákona a občanského zákoníku

  Jaká je vzájemná vazba těchto zákonů? Jsou to dva samostatné, na sobě nezávislé právní předpisy, nebo se určitým způsobem prolínají? Které záležitosti se řeší u stavebního úřadu a které soudně, když oba předpisy upravují v určitých případech obdobné věci?

 • Správní řád ve vazbě na stavební zákon

  Jak probíhá po procesní stránce řízení či jiné úkony u stavebního úřadu? Vychází úřad jako správní orgán pouze ze stavebního zákona1 nebo i z jiných právních předpisů? Jaký je vzájemný vztah těchto zákonů a jak je pak stavební úřad při své činnosti používá?

 • Specifikum smluvních vztahů ve výstavbě

  Jak uzavírat smluvní vztahy ve výstavbě? V oblasti výstavby mají smluvní vztahy i jistá specifika, jejichž znalost je z hlediska činnosti autorizovaných osob podstatná. Občanský zákoník definuje společnou odpovědnost účastníků ve výstavbě, investor přitom mezi odpovědnými účastníky není.