Jaké jsou povinnosti stavbyvedoucího z pohledu právních předpisů?

BEA centrum Olomouc ve výstavbě – III. etapa. Projektová dokumentace: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. a STATIKA Olomouc, s.r.o.; zhotovitel: BP STAVBY Morava s.r.o.; speciální zakládání: STAVEX TOP CZ s.r.o.; termín dokončení: 2022. (foto leden 2021: Daniel Lemák)
BEA centrum Olomouc ve výstavbě – III. etapa. Projektová dokumentace: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. a STATIKA Olomouc, s.r.o.; zhotovitel: BP STAVBY Morava s.r.o.; speciální zakládání: STAVEX TOP CZ s.r.o.; termín dokončení: 2022. (foto leden 2021: Daniel Lemák)

Odpovědi na dotazy spojené s výkonem práce stavbyvedoucího na stavbách realizovaných více dodavateli. Jaké povinnosti má stavebník a jaké zhotovitel stavby? Kolik může/musí být na stavbě stavbyvedoucích? Kdo má stavbyvedoucího zajistit? Kdo je odpovědný za jeho činnost?

Vyplývá ze zákona pro stavby realizované více zhotoviteli pravidlo „jedna stavba / jedno povolení / jeden stavbyvedoucí“?

Tvrzení „jedna stavba / jedno povolení / jeden stavbyvedoucí“ ze stavebního zákona v žádném případě nevyplývá. Mýtus, že by u všech staveb měl být pouze jeden stavbyvedoucí, je hrubě nesprávný. Stavbyvedoucích musí být vždy tolik, kolik je zhotovitelů provádějících stavbu. Každý zhotovitel (tj. stavební podnikatel) musí ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona zajistit svého stavbyvedoucího. Každý stavbyvedoucí si plní své povinnosti na staveništi, resp. pracovišti, které bylo předáno jeho zhotoviteli.

Stavebník neodpovídá za nesplnění povinností některým zhotovitelem. Stavebník u staveb vyžadujících stavební povolení oznamuje stavebnímu úřadu podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona název a sídlo stavebního podnikatele, ne jejich stavbyvedoucího a jejich změny.

Trvat na tom, aby byli stavbyvedoucí označováni nejlépe již v samotné smlouvě o dílo, resp. procesem tam stanoveným, lze však jen doporučit. Obdobně je více než vhodné zasílat stavebnímu úřadu aktualizované seznamy nejen zhotovitelů, ale i jimi určených stavbyvedoucích. U staveb prováděných hlavním zhotovitelem může existovat „hlavní stavbyvedoucí“, ale není to zákonem definovaná funkce a zákon s ní přímo tudíž nespojuje žádné povinnosti.

Má stavebník ze zákona povinnost zabezpečit stavbyvedoucího pro stavbu, která vyžaduje stavební povolení a bude ji realizovat více zhotovitelů?

Stavebník je povinen stavebnímu úřadu oznámit (a tedy i zajistit) osobu stavbyvedoucího pouze u svépomocné formy provádění stavby za předpokladu, že by pro tuto svépomocnou formu nestačil stavební dozor ve smyslu § 160 odst. 4 stavebního zákona.

Jde-li o realizaci stavby vyžadující stavební povolení, stavebník nemá podle stavebního zákona povinnost zabezpečit pro takovou stavbu stavbyvedoucího. Zde má pouze povinnost oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona. Stavební podnikatel sám zabezpečí odborné provádění stavby stavbyvedoucím a za splnění této povinnosti odpovídá jak z pohledu soukromého, tak veřejného práva (podrobněji viz níže).

Stavebník sice má podle § 152 odst. 1 stavebního zákona obecnou povinnost dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, ta je však konkrétně dále rozvedena právě mj. v jeho povinnostech v § 152 odst. 3 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že zde povinnost stavebníka zajistit stavbyvedoucího pro provádění stavby vyžadující stavební povolení uvedena není, po stavebníkovi tak nelze splnění této skutečnosti vyžadovat. Povinnost je tak do určité míry přenesena právě na zhotovitele stavby ve smyslu jemu stanovených povinností podle § 160 stavebního zákona.

Odpovídá stavebník za ne/existenci a výkon činnosti stavbyvedoucího na stavbě realizované více zhotoviteli?

Za ne/existenci a výkon činností stavbyvedoucího na stavbě vyžadující ke své realizaci stavební povolení odpovídá stavební podnikatel, nikoliv stavebník.

 • 160 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 • 160 odst. 2 stavebního zákona pak normuje, že zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního zákona a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Zákonem jsou stanovena pravidla a oprávnění k provádění staveb a jejich změn. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti zasahující do podnikatelských vztahů a odborné způsobilosti, je nutno k jednotlivým ustanovením přistupovat zejména v souvislostech s občanským zákoníkem, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) a rovněž zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“). Cílem tohoto požadavku je, aby stavební a montážní práce prováděly specializované a odborně zdatné subjekty. Ve smyslu stavebního zákona se jedná o stavebního podnikatele, kterým je oprávněná osoba k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů [§ 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona]. Pojem „zhotovitel“ na rozdíl od pojmu „stavební podnikatel“ stavební zákon nedefinuje a pouze jej používá jako jiné označení pro osobu, která realizuje stavbu. Stavbu a její změnu mohou provádět tři subjekty – právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů a stavebník. Stavebník může být zhotovitelem pouze v případě provádění stavby svépomocí, tzn. pokud provádí stavbu sám pro sebe podle zákonem stanovených pravidel.

Princip právní úpravy spočívá v tom, že stavební podnikatel je povinen zabezpečit při výkonu své činnosti odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, tj. osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Činnost stavbyvedoucího je vybranou činností (§ 158 odst. 1 stavebního zákona), tj. činností, jejíž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, a mohou ji vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejímu výkonu podle autorizačního zákona.

Cílem vymezení pravidel procesu realizace stavby je celkové zvýšení kvality a bezpečnosti v tom smyslu, aby každá její realizace byla zabezpečena odborně způsobilou osobou (stavbyvedoucím), která nese občanskoprávní a hmotněprávní odpovědnost za řádné a bezpečné provádění stavebních prací. Vedle kvalifikačních nároků zákon ukládá stavbyvedoucímu odborně vést realizaci stavby, což představuje soubor konkrétních povinností a odpovědností vyplývajících z ustanovení § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Odborným vedením provádění stavby se rozumí takové řízení, způsob a postup provádění stavby, které především zajistí soulad s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí, řádné uspořádání staveniště, dodržení obecných požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů a technických norem a další zákonem stanovené požadavky. Stavbyvedoucí dále působí k odstraňování závad zjištěných na stavbě a neprodleně oznamuje stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit v rámci odborného vedení stavby. Vytváří podmínky pro provedení kontrolní prohlídky stavby, spolupracuje s osobou vykonávající technický nebo autorský dozor a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem k rozsahu a závažnosti stanovených povinností a odpovědnosti stavební zákon předpokládá přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v průběhu provádění celé stavby, tj. od etapy zahájení do jejího ukončení.

Odborné vedení provádění stavby může stavbyvedoucí provádět pouze v oboru, pro který má autorizaci/registraci (například pozemní stavby, dopravní stavby). V případě, že prováděná stavba přesahuje rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla stavbyvedoucímu autorizace/registrace udělena, jsou zhotovitel a stavbyvedoucí povinni zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru, popřípadě specializaci (§ 12 odst. 6 autorizačního zákona). Zhotovitel musí rovněž zajistit spolupráci dalších oprávněných osob, pokud se na stavbě realizují práce vyžadující jejich zvláštní oprávnění.

Podle § 155 odst. 1 stavebního zákona jsou pak stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že stavebník neodpovídá za ne/existenci a výkon činností stavbyvedoucího na stavbě vyžadující ke své realizaci stavební povolení, neboť toto jsou povinnosti určené stavebním zákonem stavebnímu podnikateli ve smyslu § 160 odst. 1 stavebního zákona.

Stavebník smluvně zajišťuje provedení stavby se stavebním podnikatelem na základě § 2586 občanského zákoníku upravujícím smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Je-li předmětem díla stavba, platí pro smlouvu dále i speciální ustanovení § 2623–2630 občanského zákoníku.

Stavebník (investor, objednatel) si tedy smluvně objedná realizaci stavby u stavebního podnikatele, jehož název a sídlo musí ve smyslu § 152 odst. 2 písm. a) stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu. Stavební podnikatel je podle § 160 odst. 1 stavebního zákona při realizaci stavby povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, jde-li o stavbu vyžadující ke své realizaci stavební povolení. Dále je stavební podnikatel povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění (stavební zákon zde uvádí odkaz právě na oprávnění ve smyslu autorizačního zákona), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
Toto jsou tedy povinnosti, které stavební zákon stanoví výslovně stavebnímu podnikateli, ne nikomu jinému. Stavební podnikatel je plní sjednáním právních vztahů s danými osobami (stavbyvedoucí, držitelé oprávnění). Pouze osoba stavebního podnikatele nese soukromoprávní a veřejnoprávní odpovědnost za plnění těchto povinností.

Občanský zákoník upravuje soukromoprávní odpovědnost, kterou má zhotovitel stavby (tj. stavební podnikatel) vůči objednateli (investorovi stavby) za plnění sjednaných či zákonných povinností. Soukromoprávní odpovědnost zahrnuje odpovědnost za vady díla a odpovědnosti za škodu.

Pokud je předmětem díla stavba, je v § 2630 občanského zákoníku specificky upravena společná a nerozdílná odpovědnost více osob (tzv. solidární odpovědnost). Mezi odpovědné osoby patří spolu se zhotovitelem subdodavatel zhotovitele, ten, kdo dodal stavební dokumentaci a ten, kdo prováděl dozor na stavbě.

 • 2630 odst. 1 stanoví, že pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
 1. a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor,
 2. b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 3. c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru.

Podle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se zhotovitel zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Stavebníkovi by tedy společně a nerozdílně odpovídal stavební podnikatel i s osobou stavbyvedoucího za plnění všech příslušných zákonem stanovených, případně smluvně sjednaných povinností.

Stavební podnikatel dále spolu s osobou stavbyvedoucího nese i veřejnoprávní odpovědnost za plnění povinností stanovených předpisy veřejného práva vůči státu (správním orgánům).

Stavební zákon v § 181 odst. 1 konkrétně stanoví, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí přestupku tím, že

 1. a) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost,
 2. b) poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1 nebo 2,
 3. c) provede činnosti bez územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy nebo regulačního plánu nahrazujících územní rozhodnutí, nebo bez územního souhlasu,
 4. d) provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smlouvou anebo s regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí nebo provádí činnosti jimi zakázané, anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
 5. e) v rozporu s § 104 provede stavbu nebo změnu stavby anebo terénní úpravy, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez souhlasu stavebního úřadu nebo v rozporu s ním, nebo
 6. f) v rozporu s § 108 provede stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy, oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora nebo v rozporu s nimi.

Pokud by tedy stavebník nezajistil stavbyvedoucího na stavbě vyžadující ke své realizaci stavební povolení, naplnil by skutkovou podstatu přestupku podle § 181 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, za níž může být příslušným stavebním úřadem udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Stavebník by mohl naplnit pouze skutkovou podstatu přestupku podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona, když by porušil některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 a 4 stavebního zákona. Mezi ně však nepatří povinnost zabezpečit odborné vedení provádění stavby vyžadující stavební povolení stavbyvedoucím. Za nesplnění této skutečnosti stavebník nemůže a ani nesmí být stavebním úřadem pokutován.

Skutkové podstaty přestupků fyzické osoby jako stavbyvedoucího jsou uvedeny v § 180 odst. 2. Stavbyvedoucí by pak byl stavebním úřadem sankcionován tehdy, pokud by

 1. a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjednal nápravu nebo nepředložil doklady stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
 2. b) porušil některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2 (základní povinnosti stavbyvedoucího), nebo
 3. c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

Samostatně je pak upravena skutková podstata přestupku fyzické osoby podle § 180 odst. 1 stavebního zákona, kterého se tato osoba dopustí tím, že v rozporu s § 158 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního předpisu. Za uvedené přestupky lze stavebním úřadem uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.