Sčítání lidu, domů a bytů v ČR v roce 2021

Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 26. březnu 2011. Další se bude konat na jaře 2021. Výsledky sčítání budou uveřejněny na přelomu let 2021/2022 a přinesou podrobné informace o obyvatelstvu a bydlení za velmi malé územní celky, jako jsou části měst a obcí, včetně cenných informací o dojíždění do zaměstnání a škol na regionální a místní úrovni. Detailní demografické údaje tvoří (nebo by měly tvořit) základ pro rozhodování o kapacitách a rozmístění služeb.

Sčítání (neboli census) se koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování řady oblastí veřejného života včetně bytové, dopravní či sociální politiky státu, práce na důchodové reformě, bytové výstavby, zdravotní a sociální péče či strategie rozvoje vzdělávání. Největší hodnotou sčítání je získání informací od všech obyvatel, a to ke stejnému okamžiku.

Prvním moderním zákonem o sčítání lidu, platným pro naše území, byl říšský zákon z 29. března 1869. Zákon, který vycházel ze zásad stanovených mezinárodními statistickými kongresy, stanovil stálou desetiletou periodicitu sčítání. Z tehdy stanovených hlavních zásad vycházejí do určité míry populační cenzy i dnes. Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky a postupně i další sčítání prováděná až do dnešní doby. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, se jich uskutečnilo devět.

Obsah sčítání je do značné míry stabilní. To umožňuje porovnávat v dlouhé časové řadě, jak jsme žili dříve a jak žijeme nyní. Vzhledem k příznivé okolnosti, že i přes několikeré změny státoprávního uspořádání se až na menší rozdíly kryje územní rozsah dnešní České republiky s rozsahem Čech, Moravy a části Slezska tak, jak byly podchyceny od roku 1754 v rakouských konskripcích a posléze i sčítáních lidu. Máme dnes k dispozici takřka dvousetpadesátiletou nepřerušovanou řadu dat o obyvatelstvu, jejichž kvalita se významně zvýšila sčítáním z roku 1869, a zejména následujícími cenzy.

Povinnost uložená zákonem

Aby byla účast na sčítání povinná pro všechny občany, musí být tato povinnost uložena zákonem. Parlament České republiky tak učinil zákonem č. 332/2020 Sb., z 22. července 2020, o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Česká republika je v této souvislosti vázaná celoevropským projektem sčítání lidu, domů a bytů, které upravuje mj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů a Nařízení Komise (EU) 2017/712, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů. Čili rok 2021 určila Komise EU referenčním rokem a sčítání proběhne v tomto roce ve všech členských státech Evropské unie.

Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné vyplnění bude hrozit pokuta 10 tisíc korun, za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová sankce. Český statistický úřad připravil zkušební sčítání, které se uskutečnilo od 1. září do 22. října loňského roku v několika desítkách lokalit po celé republice se zhruba 25 tisíci domácnostmi. Účast na zkušebním sčítání byla na rozdíl od „ostrého“ dobrovolná.

Zjišťované údaje

Prostřednictvím formulářů bude Český statistický úřad zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání. Statistici budou zjišťovat také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi. Nadále budou moci lidé dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.

Forma a organizace sčítání

Sčítání se u nás uskuteční prostřednictvím webových stránek nebo mobilní aplikace a tradiční metodou sčítacích komisařů. Sčítání lidu online by podle odhadu statistiků mohla využít více než polovina lidí. Kromě tohoto bude možné formulář vyplnit na 800 vybraných poštách, nebo jej odeslat úřadu poštou. Při předchozím sčítání v roce 2011 lidé vyplňovali tři listy se 47 údaji; letos budou uvádět o dvě desítky údajů méně do dvou listů formuláře. To je dáno tím, že statistici využijí řadu registrů vzniklých v posledních deseti letech, např. registr domů nebo registr obyvatel.

Česká pošta bude mít na starosti tisk, distribuci, sběr a zpracování papírových formulářů. Prostřednictvím České pošty se do sčítání zapojí téměř 10 tisíc komisařů. Rozpočet projektu je 2,1 miliardy korun. Ve srovnání cenové hladiny před deseti lety bude nyní asi o pětinu levnější. Minulý cenzus vyšel na 2,27 miliardy korun.

Anonymizovaná data

Veškeré operace s daty budou bezprostředně dokumentovány. S konkrétními osobními údaji se bude pracovat jen po nezbytně nutnou dobu, následně budou anonymizovány. Výsledná data ze sčítání, která se zveřejní, budou jen souhrnné výsledky bez vztahu ke konkrétním osobám. Žádná individuální data sbíraná pro statistické účely se nikomu dalšímu ze zásady nepředávají.

Tvář projektu Sčítání 2021

Dlouholetá moderátorka České televize Jolana Voldánová se stala tiskovou mluvčí a tváří projektu Sčítání 2021. Na pozici nastoupila 4. listopadu 2020. Kromě standardního mediálního servisu se bude podílet i na přípravě a realizaci komunikační strategie sčítání.

Aktuální informace o přípravě a průběhu sčítání bude možné sledovat na portálu www.scitani.cz.