Ediční rada ČKAIT činnost nepřerušila

Informace o aktuálně vydávaných publikacích jsou pravidelně uveřejňovány na stránkách ČKAIT i v časopise Z+i. V roce 2020 se Ediční rada ČKAIT (ER) nemohla s ohledem na opatření vlády z důvodu koronavirové epidemie sejít na jarním zasedání. V květnu proběhlo pouze tzv. zúžené zasedání, kterého se účastnili pouze předseda ER, zástupci SVI a IC ČKAIT v Praze.

 

V červnu byla z výše uvedeného důvodu předložena Představenstvu ČKAIT souhrnná informace o činnosti ER za období listopad 2019 až červen 2020. V červenci se uskutečnilo mimořádné zasedání zúžené rady ER vč. zástupců SVI, IC a KK ČKAIT Praha s cílem schválit vydání dopracovávaných knižních výstupů IC a ČKAIT Praha.

Členové ER byli s výsledky všech jednání seznámeni formou zápisů (viz rubrika Struktura ČKAIT – Ediční rada na www.ckait.cz).

Změny a plány pro rok 2021

Po volebním Shromáždění delegátů ČKAIT v září 2020 byl i nadále vedením Ediční rady ČKAIT pověřen místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater. Nově zvolené představenstvo v listopadu schválilo nové složení ER s celkem 11 členy:

Předseda: Ing. Jindřich Pater

Místopředseda: doc. Ing. Karel Papež, CSc.

Stávající členové: Ing. Dominika Hejduková; Ing. Šárka Janoušková; Ing. Renata Karasová; doc. akad. arch. Jiří Mojžíš; doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.; Ing. Svatopluk Zídek

Noví členové: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.; Ing. Lenka Hanzalová; Martin Skřivánek

V novém složení se ER sešla 16. prosince 2020 v Praze. Ze strany IC ČKAIT proběhla informace o knižních titulech vydaných ve druhém pololetí 2020. V roce 2020 byla vydána řada publikací, např.: Vyhláška č. 146/2008 Sb. – úplné znění; Zdravotní technika a zásobování plynem v budovách; Příprava vápenných malt; Liniový zákon; Obce a města atd. Informační centrum ČKAIT upozornilo na ceník publikací s cenami upravenými pro prodej členům ČKAIT i pro veřejnost v roce 2021.

Při tvorbě edičního plánu se přihlíží k vydavatelským plánům i jiných vydavatelství, aby se vyloučila dvoukolejnost řešení určitých problematik. S některými vydavatelstvími IC ČKAIT trvale spolupracuje. Komora pro méně početné obory/specializace vlastní tituly nevydává, ale prostřednictvím IC ČKAIT zařazuje do nabídky pro své členy tituly převzaté od jiných vydavatelů vždy na základě odborného posouzení experta v dané oblasti.

Ediční plán potvrzuje Představenstvo ČKAIT

Plán ediční činnosti na následující rok (a výhled na další léta) vždy bere na vědomí Představenstvo ČKAIT. Hlavním cílem ER je snaha, aby publikace i periodika ČKAIT přinášela členům Komory a dalším čtenářům z řad odborné veřejnosti ověřené a garantované informace. Autory a oponenty publikací jsou přední odborníci v dané specializaci. Zápisy ER a informace o nových edičních výstupech jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách ČKAIT, v Z+i a prostřednictvím dalších informačních kanálů. Prodej publikací je realizován prostřednictvím recepce v sídle ČKAIT v Praze, na oblastních kancelářích ČKAIT v krajských městech a na e-shopu.