Činnost Rady pro podporu rozvoje profese

Rada pro podporu rozvoje profese v době covidu zpřístupnila nový PROFESIS. Návštěvnost PROFESISu v roce 2020 oproti předchozím obdobím opět narostla. Nový web PROFESIS 21 je úzce propojen s webem Komory jak designem, barvami, prezentací staveb oceněných Cenou Inženýrské komory, tak celou řadou vzájemných odkazů.

V roce 2020 se Rada pro podporu rozvoje profese (RPRP) nemohla s ohledem na opatření vlády z důvodu koronavirové epidemie sejít ani na jarním (plán květen 2020), ani na podzimním zasedání (plán listopad 2020). V prvním pololetí 2020 tedy probíhala pouze tzv. zúžená jednání předsedy a místopředsedy RPRP, zástupců Střediska vzdělávání a informací a Kanceláře ČKAIT Praha (v únoru a květnu 2020). V červnu 2020 byla dále svolána porada předsedů profesních aktivů a odborných komisí. Ve druhém pololetí 2020 se situace s nouzovým stavem opakovala, a proto došlo opět pouze k jednání zúžené RPRP (v červenci, září a říjnu).

Nový PROFESIS 21

Návštěvnost PROFESISu v roce 2020 oproti předchozím obdobím opět narostla. V průběhu roku 2020 byl zahájen a finalizován přechod Profesního informačního systému – PROFESIS do nové verze s platností od ledna 2021. Kontinuálně probíhaly práce pro stávající PROFESIS 20 i pro připravovaný PROFESIS 21. Do září 2020 proběhla např. aktualizace 37 pomůcek a bylo vydáno sedm nových pomůcek. Do konce roku 2020 byly vloženy do PROFESISu další tři nové dokumenty. K 31. prosinci 2020 bylo ukončeno smluvní zajištění přístupu k právním předpisům u firmy GRAND České Budějovice a byl zrealizován podle plánu dočasný přechod na veřejně přístupné stránky www.zakonyprolidi.cz, které jsou v praxi stále častěji využívány, a zároveň byla tímto krokem vytvořena značná a prokazatelná úspora poměrně velkých nákladů počínaje lednem 2021. Odkazy na právní předpisy z PROFESISu by měly být v budoucnu přesměrovány na portál eSbírka, kterou připravuje Ministerstvo vnitra, bude-li to ministerský portál umožňovat.

Obsah a rozsah PROFESISu byl upraven tak, aby odpovídal požadavkům současné digitální doby a požadavkům i potřebám uživatelů z řad nastupující generace autorizovaných osob. Nový portál byl představen v časopise Z+i č. 6/2020, a to včetně přehledu nového členění a novinek portálu. Podrobný přehled dokumentů a odkazů na oficiální externí portály byl shrnut v tradičním bookletu, který členové ČKAIT obdrželi jako přílohu časopisu Z+i. Portál je nově členěn na dokumenty ČKAIT, dokumenty veřejné správy v oblasti výstavby (odkazy na portály ministerstev a vlády), právní předpisy a informace k technické normalizaci (vč. odkazu na sponzorované normy na portálu ČSN on-line). Dále portál obsahuje i přehled o činnosti a organizaci Komory, jejích službách (poradny, časopisy, vzdělávání). Novinkou PROFESISu je rubrika s aktualitami ze stavebnictví, právními předpisy a dalšími informacemi souvisejícími s výkonem činnosti autorizovaných osob. Systém byl spuštěn do provozu oproti plánu úmyslně v předstihu již od listopadu 2020, aby se s ním mohla členská základna včas a dokonale seznámit. Přístup do ČSN on-line z PROFESISu se nemění, je umožněn pouze uživatelům, kteří mají smluvně s agenturou ČAS zajištěn přístup.

Nový web PROFESIS 21 je úzce propojen s webem Komory jak designem, barvami, prezentací staveb oceněných Cenou Inženýrské komory, tak celou řadou vzájemných odkazů.

Systém je založen na otevřeném softwaru, který je responzivní a umožňuje uživatelům přístup k informacím z počítače, tabletu i chytrého telefonu kdekoliv bez omezení. Portál je přístupný celé široké odborné veřejnosti ve veřejné správě, ve firmách, školách i v soukromí bez potřeby zadávání hesla (zásadní změna oproti předchozím verzím PROFESISu) na adrese profesis.ckait.cz.

Změny a úkoly pro rok 2021

Po volebním Shromáždění delegátů ČKAIT v září 2020 byl i nadále pověřen vedením RPRP místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater. Následně Představenstvo ČKAIT v listopadu 2020 schválilo nové složení RPRP s celkem 27 členy:

Předseda: Ing. Jindřich Pater

Místopředseda: doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.

Původní členové: Marie Báčová; Ing. Ladislav Bukovský; Ing. Ladislav Čmelík; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Dominika Hejduková; Ing. Lenka Charousková; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; doc. Ing. František Kuda, CSc.; Ing. Václav Mach; Mgr. Jana Machačková; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Jindřich Řičica; Ing. Petr Serafín; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Pavel Štěpán; Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Noví členové: Ota Koutník – SVI ČKAIT; Ing. Petr Vůjtěch – MD ČR; Ing. Pavel Křeček, FEng. – poradce předsedy ČKAIT; Ing. Pavel Kaderka – Komise autorizovaných inspektorů; Ing. Libor Kubát – Komise ZZVZ

Hosté: Ing. Robert Špalek, Ing. František Hladík, Ing. František Mráz, Ing. Šárka Janoušková a Ing. Svatopluk Zídek

RPRP se skládá z předsedů pracovních skupin (profesních aktivů, rad, komisí), zástupců SVI a KK ČKAIT, poradců předsedy ČKAIT a zástupců MMR, MPO a MD ČR.

Rozhodující skupinou jsou představitelé pracovních skupin, od kterých se očekává garance za rozvoj oboru/specializace a dále za rozvoj převzaté činnosti, za návrhy na vznik/úpravy právních předpisů vč. připomínkování návrhů jejich novel, za nové pomůcky systému PROFESIS vč. návrhů autorů/oponentů, za organizaci odborných konferencí, tiskových konferencí apod. v úzké spolupráci s KK ČKAIT Praha a kancelářemi ČKAIT v jednotlivých oblastech. Technickou podporu činnosti pracovních skupin bude i nadále zajišťovat SVI ČKAIT.

Od poradců předsedy ČKAIT a zástupců ministerstev se očekávají impulsy k činnosti ČKAIT a její spolupráci s ministerstvy, informace o připravované legislativě a metodikách k výstavbě na ministerstvech, oponentace, popř. tvorba pomůcek PROFESIS a další podle potřeby a dohody.

V novém složení se RPRP sešla 16. prosince 2020 v KK ČKAIT Praha a projednala principy postupu v oblasti podpory rozvoje profese pro nové volební období v letech 2020 až 2023. Zápis obdrželi uvedení členové RPRP a byl umístěn na www.ckait.cz.

Rada bude i nadále sledovat vývoj oborů/specializací autorizace ve všech souvislostech s cílem přispět ke vzdělávání autorizovaných osob, zejména projektantů, stavbyvedoucích a technických dozorů stavebníka, a to se snahou snížit na maximální možnou míru rizika z výkonu vybraných činností, jak předepisuje stavební zákon, autorizační zákon a další související právní předpisy a normy ve výstavbě, nadále bude sledovat vydávání tištěných nebo elektronických produktů. V úzké spolupráci s dalšími pracovními skupinami Komory, především s Ediční radou, Legislativní komisí, Komisí celoživotního vzdělávání, Komisí pro malé a střední podnikání, Komisí BIM, Technickou komisí, Komisí autorizovaných inspektorů a Komisí ZZVZ bude podporovat výstupy pro reálné využití ve stavební praxi.

Při své činnosti bude nadále RPRP úzce spolupracovat se Střediskem vzdělávání a informací – SVI, Kanceláří Komory, příp. s Informačním centrem ČKAIT, s.r.o.

Zápisy z jednotlivých zasedání RPRP budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Komory (viz rubrika Struktura ČKAIT – Profesní rada na www.ckait.cz). S výsledky práce Rady pro podporu rozvoje profese budou členové ČKAIT seznamováni i nadále prostřednictvím časopisu Z+i, kde budou zveřejňovány také všechny informace a novinky systému PROFESIS.