Ing. Jindřich Řičica

 • Aktuální problémy geotechnického inženýrství

  Na konci roku 2021 bylo do informačního systému PROFESIS (S 1.2) doplněno nové vydání Slovníku pojmů ve výstavbě – geotechnické inženýrství. Autorizované osoby tím získávají pro svou praxi zásadní terminologický dokument, který odráží moderní proměny oboru ve světě. Aktiv Geotechnika i nadále bojuje za to, aby se správná terminologie používala i v nových právních předpisech. Nejde jen o názvosloví, ale o komplexní systém práce.

 • Rozdíl v pojmech podloží a základová půda

  Profesní aktiv Geotechnika ČKAIT vydal vysvětlující stanovisko k terminologii oboru s cílem omezit nadužívání výrazu „podloží“ a nahradit ho správným pojmem „základová půda“. „Podloží“ je správný termín jen v zemědělství, částečně v dopravním a podzemním stavitelství. Ostatní obory by měly používat pojem „základová půda“.

 • Vyjasnění vztahu mezi geotechnikou a geotechnickým inženýrstvím

  Oba tyto výrazy jsou často používány jako synonyma, ačkoli je jejich význam dán poněkud odlišně jak historickým vývojem, tak současnými definicemi pojmosloví i hlavní oblastí praxe. Při jejich vysvětlení je třeba se nejprve podívat do minulosti na kořeny jejich vzniku. Ujímám se toho na žádost některých kolegů a spolupracovníků v ČKAIT.

 • Geotechnici trvají na svých požadavcích

  Profesní aktiv Geotechnika ČKAIT apeluje na MMR, aby zvážilo upozornění odborníků na nedostatečně definované požadavky na průzkumy základové půdy v navrhovaném znění stavebního zákona a pokusilo se je v dalším postupu projednávání napravit. Nejedná se jen o odpovědnost za případné vzniklé vícenáklady, ale i odpovědnost za škody způsobené úrazy či dokonce ztráty na životech lidí, vznikající při nehodách staveb v důsledku nedostatečně ošetřených geotechnických rizik.

 • Geotechnika v historii technologií

  Nedávno byla vydána poměrně obsáhlá odborně popularizační publikace na uvedené téma, které je také částí programu aktivu Geotechnika ČKAIT (AG). Cílí na odstranění nedostatečné informovanosti o tom, jak doslova ohromným rozvojem prošel tento obor zejména v posledních padesáti letech.

 • Činnost aktivu profese Geotechnika

  Dosavadní práce aktivu profese Geotechnika se zúročila v současném procesu rekodifikace stavebního práva, neboť byla zahrnuta do úvodních analýz připravených Komorou pro MMR ČR. Na předním místě zájmů autorizovaných osob z profese Geotechnika je potřeba posílení pozice tohoto oboru v našem právním rámci, neboť v praxi je výrazně pociťován nadměrný přenos geotechnických rizik stavebních záměrů na projektanty a dodavatele. Tento problém se projevuje zejména v chronické nedostatečnosti geotechnických průzkumů.