Činnost aktivu profese Geotechnika

Dosavadní práce aktivu profese Geotechnika se zúročila v současném procesu rekodifikace stavebního práva, neboť byla zahrnuta do úvodních analýz připravených Komorou pro MMR ČR. Na předním místě zájmů autorizovaných osob z profese Geotechnika je potřeba posílení pozice tohoto oboru v našem právním rámci, neboť v praxi je výrazně pociťován nadměrný přenos geotechnických rizik stavebních záměrů na projektanty a dodavatele. Tento problém se projevuje zejména v chronické nedostatečnosti geotechnických průzkumů.

Od zahájení své práce v roce 2015 dosáhl postupně aktiv profese Geotechnika (AG) setrvalého rytmu i potřebné rutiny v projednávání úkolů podle dlouhodobého rámcového programu, který si na počátku vytyčil. Během času se vytvořila velmi dělná atmosféra mezi všemi kolegy, za níž je vhodné zde vyjádřit díky. Daří se také, byť jen zvolna, zapojovat zástupce z jednotlivých oblastí, samozřejmě s ohledem na to, že naše profese je naprosto nejpočetněji zastoupena ve městech Praha a Brno.

Nedostatečné geotechnické průzkumy znamenají riziko

Na předním místě zájmů autorizovaných osob z profese Geotechnika je potřeba posílení pozice tohoto oboru v našem právním rámci, neboť v praxi je výrazně pociťován nadměrný přenos geotechnických rizik stavebních záměrů na projektanty a dodavatele. Tento problém se projevuje zejména v chronické nedostatečnosti geotechnických průzkumů, které jsou obvykle ve formě průzkumů inženýrskogeologických, tedy jako dodávka specifických geologických prací, poskytovány stavebníky coby vstupní podklady pro vybrané činnosti ve stavebnictví. Stávající zaběhlé právní a obchodní vztahy vytvářejí nadměrný tlak na AO, aby tyto často podřadné podklady přejímali ke své práci a brali tak na svá bedra neúměrná rizika, která se někdy projeví pozdější kaskádou následných problémů. Při správné organizaci stavebního záměru by měla být tato rizika systémově řešena a účelně alokována ve prospěch nadřazeného veřejného zájmu hospodárnosti a bezpečnosti procesu výstavby.

Návod, jak ověřit dostatečnost průzkumu

AG se ve své práci v úvodních letech zaměřil na identifikaci všech aspektů a příčin tohoto problému a seznámil s nimi v řadě publikovaných článků odbornou veřejnost, zároveň s porovnáním, jak je tato tematika řešena ve vyspělých evropských zemích. Postupně též přikročil v úzké spolupráci se složkami Komory k dílčím krokům, jež mohou usnadnit cestu k postupnému zlepšování uvedené situace. Významným počinem bylo v roce 2017 v rámci Profesis zavedení Revizního protokolu pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu, což poskytuje AO základní nástroj pro kvalifikované hodnocení klíčového podkladu k další práci.

Nová norma pro navrhování základů staveb

Jinými kroky byla zvýšená a koordinovaná aktivita v procesu normotvorby v rámci ČAS. Bylo tak nakonec v poslední době dosaženo přehodnocení dříve formálně přijaté, ale většinově AO nepříznivě vítané ČSN 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum. Naopak bylo po dlouholetém prodlení přikročeno s významnou podporou Komory a Informačního centra ČKAIT zcela nedávno k urychlenému vytvoření poptávané ČSN 73 1004 Analytické metody navrhování základů staveb.

V rámci spolupráce s Informačním centrem ČKAIT poskytl AG v roce 2017 základní podporu k vydání velmi důležité publikace EFFC/DFI Příručka doporučených postupů pro betonáž hlubinných základů licí rourou. Zcela nově je též připravena k vydání přepracovaná a rozšířená významná příručka doc. Ing. Jana Masopusta, CSc., Navrhování základových a pažicích konstrukcí.

Součástí programu AG je také každoroční pořádání webinářů na téma navrhování a provádění základových konstrukcí, které poskytuje AO rozšíření vzdělání a nové informace. Jedním z nových úkolů, vzešlých z tohoto pracovního setkávání je potřeba zaměřit se v POV na zajištění bezpečnosti pracovních ploch pro těžké mechanismy speciálního zakládání, jelikož celosvětově prudce narostl počet nehod při těchto pracích.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.