Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2019

Shromáždění delegátů schválilo, že roční členský poplatek zůstává ve výši 3000 Kč. Shromáždění delegátů uložilo představenstvu mimo jiné vypracovat Strategický plán na roky 2020-2023 a představit ho na valných oblastech v lednu 2020. Nově se má představenstvo zaměřit na možnost zrovnoprávnění Soutěžního řádu ČKA a ČKAIT. I nadále se má zapojovat do procesu rekodifikace stavebního práva.

A. Shromáždění delegátů schvaluje:

1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2018, obsahující zprávy o činnosti orgánů Komory a kanceláří Komory, tištěnou jako součást materiálů (příloha pozvánky) projednávaných na tomto shromáždění delegátů a doplněnou předsedou ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem, FEng., a prof. Ing. Františkem Hrdličkou, CSc.

2. Zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2018, tištěnou jako součást výroční zprávy ČKAIT, zaslanou jako přílohu k pozvánce na SD a doplněnou Ing. Františkem Mrázem.

3. Rozpočet ČKAIT pro rok 2019 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako součást výroční zprávy za rok 2018.

4. Vytvoření fondu darů v částce 200 tis. Kč, fondu reprezentačního v částce 100 tis. Kč pro rok 2019 v případě vyrovnaného, nebo ztrátového hospodaření v roce 2019.

5. Členský poplatek pro rok 2020 ponechat ve výši 3000 Kč a i výši sníženého poplatku ponechat na částce 1000 Kč při zachování stávajících podmínek.

6. Změny Organizačního řádu, Profesního a etického řádu, Volebního a jednacího řádu, předložené na SD.

7. Vyhlášení XVI. ročníku Ceny Inženýrské komory pro rok 2019.

B. Bere na vědomí:

1. že na základě výroční zprávy za r. 2018 bylo usnesení SD z 24. března 2018 splněno.

2. udělení čestného členství podle přiloženého seznamu.

C. Ukládá představenstvu:

1. V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.

2. Vyhodnotit diskusní příspěvky na jednání SD a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT.

3. Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.

4. Předložit SD 2020 studii proveditelnosti dostavby objektu ČKAIT v Sokolské a do té doby zastavit přípravu.

5. V informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskusní příspěvky z jednání SD předané v písemné formě.

6. Aktivně se účastnit přípravy rekodifikace stavebního zákona ve spolupráci s MMR ČR.

7. Ve výroční zprávě za rok 2019 budou její součástí přílohy daňového přiznání za rok 2018, výsledovka a rozvaha.

8. Prověřit možnost zrovnoprávnění postavení soutěžního řádu ČKA a ČKAIT ve vztahu k ZZVZ.

9. Připravit strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023 se širokým zapojením členů ČKAIT a představit jej na valných hromadách oblastí a Shromáždění delegátů ČKAIT 2020.

Schváleno ve 14.55 hod. přítomnými delegáty takto: pro 103, proti 0; zdržel se hlasování 1.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.