Změny řádů schválené Shromážděním delegátů ČKAIT 2019

Nově je vyloučen souběh funkcí: Člen představenstva, stavovského soudu, autorizační rady, člen výboru oblasti, předseda oblasti nemohou být zároveň v dozorčí komisi ani zkušební komisi. Člen dozorčí rady, stavovského soudu, dozorčí komise nemůže být zároveň ve zkušební komisi ani ve výboru oblasti a předsedou oblasti. Je schváleno zavedení elektronického deníku autorizované osoby od 1.ledna 2020.

Organizační řád

ČÁST DRUHÁ – PŮSOBNOST KOMORY

§ 3 – za odstavec 11 doplnit nové odstavce 12, 13 a 14:

(12) Souběh funkcí členů orgánu z odst. 1 písm. b), c), e), f) a z odst. 2 písm. b), c) je nepřípustný s funkcí v orgánech podle odst. 3.

Komentář: Je vyloučen souběh funkcí – člen představenstva, stavovského soudu, autorizační rady, člen výboru oblasti, předseda oblasti nemohou být zároveň v dozorčí komisi ani zkušební komisi.

(13) Souběh funkcí členů orgánu z odst. 1 písm. d), e) a z odst. 3 písm. a) je nepřípustný s funkcí v orgánu podle odst. 3 písm. b) a podle odst. 2 písm. b), c).

Komentář: Je vyloučen souběh funkcí – člen dozorčí rady, stavovského soudu, dozorčí komise nemůže být zároveň ve zkušební komisi ani ve výboru oblasti a předsedou oblasti.

(14) Souběh funkcí členů orgánu z odst. 2 písm. b), c) je nepřípustný s funkcí v orgánu podle odst. 1 písm. f).

Komentář: Je vyloučen souběh funkcí – člen výboru oblasti, předseda oblasti nemůže být zároveň v autorizační radě.

ČÁST TŘETÍ – PRAVOMOCI ORGÁNŮ KOMORY

Komentář: Příprava na zavedení elektronického deníku autorizované osoby od 1. ledna 2020.

§ 8 odst. 1: Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. V rámci své působnosti zejména:

  • písm. h) 

má právo vyžadovat součinnost orgánů Komory a členů Komory při výkonu své činnosti, zejména právo vyžadovat podání vysvětlení od jednotlivých členů Komory k šetřeným podnětům, právo vyžadovat předložení deníku autorizované osoby (pokud je veden v listinné podobě) resp. má právo po předchozím oznámení nahlížet do elektronického deníku autorizované osoby vytvořeného Komorou a má právo vyžadovat předložení jiných dokumentů potřebných pro řádný výkon své kontrolní činnosti a zjištění úplného skutkového stavu šetřené věci.

§ 9 odst. 2: Dozorčí komise je kontrolní orgán Komory, který v rámci své působnosti v regionu zejména:

  • písm. f) 

má právo vyžadovat součinnost orgánů Komory a členů Komory při výkonu své činnosti, zejména právo vyžadovat podání vysvětlení jednotlivých členů Komory k šetřeným podnětům, právo vyžadovat předložení deníku autorizované osoby (pokud je veden v listinné podobě) resp. má právo po předchozím oznámení nahlížet do elektronického deníku autorizované osoby vytvořeného Komorou a má právo vyžadovat předložení jiných dokumentů potřebných pro řádný výkon své kontrolní činnosti a úplné zjištění skutkového stavu šetřené věci.

Volební a jednací řád

ČÁST PÁTÁ

§ 15 odst. 2 upravit takto:

(2) Není-li v prvním kole volby zvolen stanovený počet členů orgánu, následuje druhé kolo volby se všemi zbývajícími neúspěšnými kandidáty seřazenými abecedně, při kterém se nepoužije ustanovení § 6 odst. 2 tohoto řádu, a zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi platné hlasy nejvíce platných hlasů od nadpoloviční většiny z přítomných delegátů.

odst. 3 vypustit:

(3) V případném třetím kole volby, se rovněž nepoužije § 6 odst. 2 tohoto řádu, a do stanoveného počtu členů orgánu jsou zvoleni ti ze zbývajících abecedně seřazených kandidátů, kteří obdrželi nejvíce platných hlasů z přítomných delegátů.

odst. 4 přečíslovat na odst. 3

odst. 5 přečíslovat na odst. 4 a v něm vypustit slova: případně třetím

(4) Ve druhém případně třetím kole volby nemohou delegáti volební lístek doplňovat dalšími novými kandidáty. V takovém případě je volební lístek neplatný. Volební lístek lze upravovat již pouze přeškrtnutím některého z uvedených jmen.

odst. 6 přečíslovat na odst. 5 a v něm vypustit slova: případně třetí

(5) Volební lístky pro druhé případně třetí kolo volby jsou pro jednotlivé orgány samostatné, na volebním lístku je uveden název orgánu a počet volených členů.

Profesní a etický řád

ČÁST DRUHÁ – VZÁJEMNÉ VZTAHY

§ 2 odst. 8

(8) Člen Komory je povinen vést deník autorizované osoby vydaný a evidovaný v listinné podobě Komorou nebo v elektronické podobě vytvořený Komorou (dále jen Deník) jako chronologický seznam dokumentů opatřených autorizačním razítkem a dodržovat pravidla stanovená Komorou pro používání razítka obsahující i pravidla pro vedení Deníku.

§ 6 odst. 5 písm. b), c)

b) do 15 dnů písemně oznámit oblastní kanceláři Komory, u které je evidován, všechny změny, mající vliv na výkon vybraných činností nebo vedení zákonem určené evidence, především ztrátu deníku autorizované osoby (pokud je veden v listinné podobě), změnu adresy, změnu kontaktní adresy, změnu e-mailové adresy, aktivaci či deaktivaci datové schránky, změnu způsobu výkonu činnosti, ukončení aktivní činnosti, případně informaci o zahájení trestního řízení proti němu samému;

c) na výzvu disciplinárních orgánů Komory předložit ve stanoveném termínu a na stanoveném místě ke kontrole svůj Deník (pokud je veden v listinné podobě), jakož i jinou vyžádanou dokumentaci související s výkonem odborné činnosti člena Komory. Vydání náhradního Deníku (pokud je veden v listinné podobě) Komorou, v případě jeho ztráty autorizovanou osobou, je zpoplatněno. Výši jednotného poplatku stanoví představenstvo Komory;

Komentář: probíhá příprava na zavedení elektronického deníku autorizované osoby od 1. ledna 2020.

(Doplněné části řádů jsou v textu vyznačeny modrou barvou, vypuštěné části přeškrtnutým písmem.)

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.