Poskytování územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi

Pořizovatel může poskytovat úplné znění územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi. Elektronický formát však musí zaručit věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost a možnost dlouhodobé archivace. Metodický pokyn MMR byl zveřejněn 11.3.2019. Odkaz na jeho plné znění je na konci článku.

Vykonává-li pořizovatel spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech, lze při splnění určitých podmínek připustit, aby pořizovatel poskytoval orgánům uvedeným v § 164 odst. 1 nebo § 165 odst. 1 stavebního zákona úplné znění územně plánovací dokumentace po vydání poslední aktualizace nebo změny pouze v elektronické verzi. Pokud úplné znění splňuje všechny náležitosti, lze podle tohoto úplného znění rozhodovat, dokud se neprokáže, že je chybné. Pokud dojde při vypracovávání úplného znění k pochybení, je třeba chybu bezodkladně odstranit. Chybné úplné znění nemá vliv na účinnost vydané aktualizace/změny.

Úplné znění v elektronické verzi musí být poskytnuto ve formátu, který zaručí věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost a možnost dlouhodobé archivace v souladu s požadavky § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů (například formát PDF/A, ISO 19005).

Úplné znění musí obsahovat náležitosti podle § 8 odst. 2, respektive § 14 odst. 2, respektive § 20 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. (s výjimkou otisku úředního razítka).

Úplné znění musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné úřední osoby pořizovatele a opatřeno kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Povinnost pořizovatele poskytnout krajskému úřadu dokumentaci uvedenou v § 165 odst. 1 stavebního zákona rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu výše uvedeným není dotčena.

Metodické sdělení je aktualizací metodického sdělení na obdobné téma zveřejněného 1. února 2019. Aktualizované znění doplňuje téma možnosti rozhodovat podle úplného znění a problematiku chybného úplného znění.

Redakčně upravený a krácený text MMR ČR

Zveřejněno 11. března 2019, plné znění najdete na www.mmr.cz

 

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.