Právní předpisy

 • Judikatura ke střetu památkové péče a fotovoltaiky

  Problematika soudního přezkumu rozhodnutí a závazných stanovisek orgánů památkové péče k umísťování fotovoltaiky (dále jen FVE) není nová. Existuje k ní relativně rozsáhlá judikatura, která se převážně týkala černých staveb. Možná není překvapivé, že v tomto segmentu památková péče své postoje pravidelně obhájila.

 • Taxonomie Green Dealu je po ruské agresi ještě důležitější

  Ruská agrese na Ukrajině nezůstane bez vlivu na naplňování Green Dealu. Neznamená jeho konec, ale jen trochu jinou cestu k naplnění cílů dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Taxonomie je důležitým nástrojem, který podnikům a finančním investorům nastavuje jednotná kritéria pro identifikaci ekonomických environmentálně udržitelných činností.

 • Význam úrovní projektové dokumentace z pohledu statika a jejich (ne)uplatňování v praxi

  Nedodržování vyhlášky o dokumentaci staveb, její nekorektní výklady a nejednoznačnosti v používané terminologii mají významný dopad na cenu a kvalitu výsledného stavebního díla. V současnosti probíhá příprava prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu. Bylo by dobré, kdyby dávaly jednoznačnější odpovědi na otázky praxe. Srozumitelné znění právě těchto norem je klíčové pro zajištění kvalitní projektové přípravy staveb.

 • Odklad nového stavebního zákona pro nevyhrazené stavby

  Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení 25. března 2022 roční odklad části nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Novela ještě musí projít druhým a třetím čtením, Senátem a získat prezidentský podpis. ČKAIT odklad účinnosti vítá. Poskytuje čas na kvalitní projednání všech souvisejících vyhlášek, které jsou zatím ve fázi příprav.

 • Územní plánování podle nového stavebního zákona z pohledu ČKAIT

  Odložení účinnosti nové právní úpravy o jeden rok by mohlo poskytnout potřebný časový prostor pro kvalitní úpravu a reformu veřejného stavebního práva i v oblasti územního plánování. Byť se u těchto změn může jevit, že nejsou na první pohled tak výrazné jak v oblasti stavebního řádu, je potřeba jim také věnovat pozornost a hodnotit je z hlediska cílů, k nimž se rekodifikace veřejného stavebního práva snažila směřovat.

 • Jak navrhovat skleněné prvky ve stavbách

  V březnu 2022 vyšel dlouho připravovaný nový Technický standard (TS) ČKAIT, který blíže uvádí obecné zásady návrhu skleněných prvků ve stavebnictví. Má za úkol informovat odbornou veřejnost o obecných úskalích při návrhu skleněných prvků, interpretuje základní i pokročilá rizika a stanovuje obecné zásady, postupy a doporučení vedoucí k vytvoření funkčního návrhu. TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – část 1: obecné zásady návrhu bude účinný od 1. července 2022.

 • Denní osvětlení obytných místností a požadavky norem

  Způsob posuzování denního osvětlení obytných místností, který je obsažen v zatím nezrušené ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení obytných budov je jediným naším platným ustanovením, které je v rozporu s evropskou normou ČSN EN 17037. Tato evropská norma je přitom vhodnější pro dnešní způsob výstavby obytných budov. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit současný stav a naznačit možnost jeho řešení.

 • Nařízení o stavebních výrobcích v kompletní a aktuální podobě

  Uživateli metodické pomůcky k nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích, se prostřednictvím služby PROFESIS dostává do ruky dokument, který přehledně informuje a nabízí praktické příklady a vybrané komentáře k lepšímu pochopení jednotlivých ustanovení. Výrobci, distributoři, projektanti, ale i další odborníci ve stavebnictví by se ve vlastním zájmu měli zajímat o změny v tomto nařízení, a v případě potřeby na ně včas reagovat.

 • Regulace versus kvalita projektových služeb v Německu

  V rámci EU patří profese stavebních inženýrů a architektů k jedněm z nejvíce regulovaných právě v Německu. Míra regulace v Německu je přitom velmi podobná té v ČR. Proto je pro nás nanejvýš zajímavé a poučné vědět, jaký dopad má současná vysoká míra regulace na kvalitu služeb architektů a stavebních inženýrů v Německu.

 • Zástupci komor jednali s představiteli Vlády ČR

  Předseda vlády Andrej Babiš jednal 4. března 2019 ve Strakově akademii se zástupci dvanácti profesních komor. Za ČKAIT se jednání účastnil Ing. Pavel Křeček. Zástupci komor s představiteli Vlády ČR mimo jiné diskutovali o připravovaném zákonu o lobbování či novelizaci stavebního práva.

 • K rekodifikaci: Proč je nutná podrobnější dokumentace pro povolení staveb?

  Aby stavba plnila stoprocentně svůj účel, musí mít pevný základ. Aby stavba byla řádně projednána a realizována i podle věcného návrhu stavebního zákona musí mít řádnou dokumentaci pro povolení staveb (DPS), a to v potřebné kvalitě a podrobnostech. /Upozornění: Věcný záměr zavádí novou terminologii – DPS již neznamená dokumentaci pro provádění staveb, ale dokumentaci pro povolení staveb./

 • Výrobkové vlastnosti versus návrhové parametry konstrukce

  Proč je nezbytné znát při navrhování staveb rozdíly mezi výrobkovými vlastnostmi a návrhovými parametry? Rozdíly mezi výrobkovými a konstrukčními parametry autor článku pro lepší představu vysvětluje na několika v praxi běžných příkladech. Neznalost těchto rozdílů má negativní dopad na kvalitu staveb. Stavba totiž není laboratoř.

 • Poskytování územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi

  Pořizovatel může poskytovat úplné znění územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi. Elektronický formát však musí zaručit věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost a možnost dlouhodobé archivace. Metodický pokyn MMR byl zveřejněn 11.3.2019. Odkaz na jeho plné znění je na konci článku.

 • Předkládání elektronických dokladů u veřejných zakázek

  Většinou postačí naskenová kopie. Předkládání prostých kopií elektronických dokladů je přípustné, nestanoví-li zákon jinak. Metodiku upravující předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení u veřejných zakázek uveřejnilo v únoru 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj. Odkazy na celá znění metodických pokynů najdete na konci článku.

 • Povinná elektronická fakturace

  Od 1. dubna 2019 nesmí veřejný zadavatel odmítat elektronické faktury. Pro ostatní zadavatele tato povinnost vstoupí v platnost o rok později. Bezplatný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 je umožněn prostřednictvím webových stránek České agentury pro standardizaci ČAS – www.agentura-cas.cz – a to ve formátu pdf. Funkční odkazy najdete na konci tohoto článku.

 • Sdělování údajů z elektronických nabídek

  Na rozdíl od podávání papírových nabídek už nemají účastníci právo nikomu poskytovat informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení. MMR ČR uveřejnilo 26.2.2019 stanovisko expertní skupiny, v němž vysvětluje postup při poskytování informací účastníkům při podávání nabídek v elektronické podobě. Plně znění najdete na konci tohoto článku.

 • MMR vymezuje veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury

  Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), odbor územního plánování, vydalo v březnu 2019 aktualizaci metodického sdělení k problematice veřejně prospěšných staveb (dále též VPS) zejména dopravní infrastruktury, konkrétně k jejich umisťování v koridorech vymezených územním plánem (dále též ÚP) a mimo ně. Cílem je vyjasnit, jaké části souboru staveb lze považovat za součást veřejně prospěšné stavby.

 • Stav příprav druhé generace Eurokódů

  Pokračuje snaha o zjednodušení a zvýšení srozumitelnosti Eurokódů. Za další rozvoj Eurokódů zodpovídá technická komise CEN/TC 250, která spolupracuje s několika technickými subkomisemi. Experti z členských států, kteří byli vybráni do projektových týmů, nyní připravují nové části Eurokódů nebo jejich změny. Hlavním koordinátorem je nizozemský normalizační institut. Druhá generace Eurokódů by měla být postupně dostupná členským zemím pro jej
 • Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích

  Navržený zákon, pokud nebudou provedeny koncepční změny, vytváří riziko snížení kvalitativních i dalších vlastností zejména staveb hrazených z veřejných rozpočtů. ČKAIT se jako připomínkové místo vyjadřovala k návrhu Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. ČKAIT měla nejvíce připomínek