Jak navrhovat skleněné prvky ve stavbách

V březnu 2022 vyšel dlouho připravovaný nový Technický standard (TS) ČKAIT, který blíže uvádí obecné zásady návrhu skleněných prvků ve stavebnictví. Má za úkol informovat odbornou veřejnost o obecných úskalích při návrhu skleněných prvků, interpretuje základní i pokročilá rizika a stanovuje obecné zásady, postupy a doporučení vedoucí k vytvoření funkčního návrhu. TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – část 1: obecné zásady návrhu bude účinný od 1. července 2022.

V posledních letech je velmi dobře pozorovatelný vzrůstající trend využití skleněných prvků ve stavebnictví, kdy stále přibývá budov s celoprosklenými fasádami, intenzivněji se využívá celoskleněného zábradlí či prosklených světlíků. Výjimkou již nejsou ani konstrukce s využitím kombinace materiálového řešení s využitím skla, jako jsou například spojovací můstky v budovách, či z větší míry prosklená schodiště. Při takovém rozmachu skla ve stavebnictví je vhodné, aby byla odborné veřejnosti představena obecná úskalí návrhu skleněných prvků ve stavebnictví, představeny vhodné postupy, a naopak bylo upozorněno na postupy, jimž je vhodné se vyvarovat.

V ČR je v současnou chvíli mnoho právních předpisů i technických norem popisujících problematiku pouze okrajově v obecné úrovni. Nově vydaný technický standard TS 03 významně doplňuje současné znění předpisů o poznání dnešní doby a zahrnuje zkušenosti z praxe i z vědeckého prostředí. Technický standard rozšiřuje obecné požadavky na skleněné prvky, blíže popisuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, materiálovou kompatibilitu a zejména blíže specifikuje požadavky na bezpečnost při užívání. Zároveň specifikuje požadavky statické i dynamické, kdy jsou definovány i zvláštní požadavky, do kterých se například řadí odolnost navrženého skleněného prvku vůči zatížení teplotou a nutnost zohlednění zajištění spolupůsobení mezilehlých vrstev v případě využití vrstvených bezpečnostních skel. TS 03 se opírá o praktické i vědecké poznatky poslední doby a byl intenzivně konzultován s odborníky v oboru.

Výčet specifických požadavků

Významnou část obsahu technického standardu tvoří výčet specifických návrhových požadavků na konkrétní aplikace, rozdělené na vodorovné, šikmé a svislé skleněné prvky. Nově technický standard stanovuje mezní výšky při navrhování konkrétního materiálového řešení skla z pohledu bezpečnosti osob nacházejících se v místě potenciálního dopadu skleněného prvku v případě náhlého kolapsu prvku. Technický standard dále blíže představuje úskalí a vhodná opatření s ohledem na riziko lomu skla z důvodu teplotního šoku.

Příloha TS 03 konkrétně popisuje a přehledně graficky znázorňuje požadovaný charakter lomu skla pro konkrétní aplikace skleněných prvků u pozemních staveb, jako jsou otvorové výplně, skleněné příčky, skleněná zábradlí a obklady, pochozí a nepochozí skleněné plochy. Konkrétně specifikuje materiálové řešení skla v závislosti na umístění skleněného prvku a přítomnosti osob u takových prvků. Z výše uvedeného členění je patrné, že vydaný technický standard významně rozšiřuje a doplňuje dosavadní předpisy.

Technický standard ČKAIT jako vhodný pomocník autorizovaných osob

Jako autoři Technického standardu ČKAIT TS 03 věříme, že dokument bude vhodným pomocníkem pro všechny autorizované osoby, zabývající se návrhem a realizací staveb, a to zejména pro projektanty, kteří mají potenciál pracovat s koncepčním řešením při návrhu skleněných prvků, a navést tak projektovou dokumentaci správným směrem. Věříme, že dodržování zásad uvedených v technickém standardu povede k obecnému zkvalitnění staveb, kdy se zvýší bezpečnost při užívání a významně se sníží množství poruch skleněných prvků plynoucích z nesprávného koncepčního řešení. Očekáváme, že při respektování zásad uvedených v technickém standardu se významně přispěje ke snížení rizika ohrožení zdraví a života osob a zvířat z důvodu neočekávaného kolapsu skleněných prvků.

Technické standardy ČKAIT jsou veřejně přístupné v systému PROFESIS včetně verze ke stažení.