Zasedání představenstva únor 2022

Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 1. zasedání, které se konalo 17. února 2022 v Praze a v e-roomu. Celý zápis lze najít v neveřejné části www.ckait.cz.

Rozhodnutí schválená per rollam mezi řádnými zasedáními:

  • pravidla celoživotního vzdělávání ČKAIT na 2022–2024 (13 pro, 0 zdržel se, 2 proti)
  • jednorázový příspěvek zaměstnancům na důchodové připojištění ve výši 5000 Kč (13 pro, 0 zdržel se, 2 proti)
  • jmenování Ing. Milana Komínka jednatelem Informačního centra ČKAIT, s.r.o. (10 pro, 1 zdržel se, 4 proti)
  • odkoupení publikací od Informačního centra ČKAIT, s.r.o., dle zaslaného seznamu (9 pro, 0 zdržel se, 6 proti)
  • udělení záštity FSv ČVUT v Praze pro soutěž Hala roku Akademik (13 pro, 0 zdržel se, 2 proti)

Hospodaření ČKAIT

Hospodaření ČKAIT za rok 2021 skončilo dle předběžné závěrky s přebytkem cca 4,0 mil. Kč. Na základě získaných informací o hospodaření ČKAIT v roce 2021 a avizovaných změn v očekávaných výdajích letošního roku se připravuje revize schváleného rozpočtu.

Výrazné změny nastanou ve výdajích na osobní náklady zaměstnanců ČKAIT (viz procento valorizace), na vydávání časopisů Stavebnictví a Zprávy a informace, na propagaci 30 let od založení ČKAIT atd.

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2023 nebude součástí Výroční zprávy ČKAIT 2021, ale samostatným dokumentem, který obdrží delegáti s pozvánkou na Shromáždění delegátů. Na dubnové jednání Představenstva ČKAIT budou formulovány zásady pro tvorbu rozpočtu a stanoveny zvýšené výdaje v mandatorní části.

Hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o.

V roce 2021 Informační centrum ČKAIT, s.r.o., hospodařilo s přebytkem cca 600 tis. Kč. V současné době dokončuje roční účetní závěrku a návrh daňového přiznání. Na dubnovém jednání Představenstva ČKAIT bude předložen návrh výsledného hospodaření ke schválení. Osobně byl představen nový jednatel Informačního centra ČKAIT, s.r.o., Ing. Milan Komínek.

Pojištění autorizovaných osob

Dle přehledu dodaného pojišťovacím makléřem GrECo jsou výsledky k 1. 2. 2022 následující:

  • Vyplacené plnění = 81 848 722 Kč
  • Vytvořené rezervy = 45 252 871 Kč
  • Zasloužené pojistné = 196 930 896 Kč
  • Škodní průběh = 64,54 % (vč. připojištění a zvýšeného skupinového připojištění)

Hodnocení uskutečněných valných hromad

Ing. Špalek zhodnotil tři uskutečněné valné hromady v Pardubicích, Praze a Českých Budějovicích. Účast byla po poklesu v roce 2021 opět vyšší. Byla podána informace o propagaci profese a vzdělávání v technických oborech, dále o snaze prosadit vznik odborných komisí při šetření havárií. Dále předseda informoval o změnách, které zavede nový zákon o požární ochraně staveb a zavedené kategorizaci staveb po přechodných obdobích 2, resp. 5 let. Další valné hromady budou koncem února, v březnu a dubnu.

Výročí 30 let ČKAIT

Ing. Špalek informoval o plánu oslavy výročí 30 let ČKAIT. Část medailí bude předána na Inženýrském dni v Brně, část na samostatném večeru, část na předvečeru Shromáždění delegátů a samotném Shromáždění delegátů, případně na další akcích na oblastních kancelářích. Propojit oslavy 30 let republiky s oslavami 30 let ČKAIT. Bude oceněno 30 osobností a 30 staveb z vybraných nominovaných osobností a staveb. ČKAIT se jako spolu vypisovatel bude také účastnit propagace 30 let Stavby roku. 18. 11. bude v Rudolfinu večer při příležitosti 30 let Stavby roku. Termín pro nominace je 25. března. Představení nominací bude na příštím jednání představenstva v dubnu. Pracovní materiál byl předložen a představen Ing. Kohoutovou a jednomyslně schválen (14 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Informační systém ČKAIT

Ing. Majer hledal vhodné osoby a firmy, které by byly schopny realizovat informační systém pro ČKAIT. Informoval o systému, s nímž má osobní zkušenost. V roce 2022 navrhuje vypracovat zadání pro výběr dodavatele systému. Představenstvo vzalo na vědomí informaci předloženou Ing. Majerem a pověřuje ho společně s Ing. Hnízdilem k dalšímu jednání pro nalezení zpracovatele zadání pro vyhlášení výběrového řízení.

Informace podané členy představenstva

Předseda Ing. Špalek informoval o podpisu smlouvy o spolupráci s FSv ČVUT v Praze. Dále informoval o postupu příprav dostavby budovy ČKAIT v Praze. Původní zpracovatel studie nemá pro letošní rok volné kapacity. Druhý účastník soutěžního dialogu předložil příliš vysokou cenovou nabídku. Proto vyhlásíme soutěž podle našeho soutěžního řádu. Dále informoval o jednání s prof. Hrdličkou na MPO s náměstkem Ing. Muřickým a PhDr. Ehlerem o podpoře studijních programů pro připravovanou dostavbu jaderných bloků. MPO kontaktuje ČEZ, které stanoví, v jakých oborech autorizace budou potřeba odborníci. Dále informoval o návrzích změn nového stavebního zákona.

Účastnil se jednání u kulatého stolu s ministrem MMR ČR a MD ČR o vládním návrhu na změny stavebního zákona. Dále informoval o návrhu změny zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Postupujeme koordinovaně s dalšími profesními komorami a Hospodářskou komorou ČR.

1. místopředseda Prof. Materna informoval o termínech veletrhů v Brně a termínu veletrhu Střechy Praha. Dále informoval o jednání s Mgr. Veselým o návrzích složení odborných týmů oblastí (OTO). Dále informoval o přípravě Národního centra Stavebnictví 4.0. Na dalším jednání bude na programu přijímání nových partnerů a členů.

Místopředseda Ing. Hladík předložil návrh změn autorizačního zákona. Představil důvody jednotlivých návrhů změn. Upozornil na změnu § 7, kde je nově definice Komory. Informoval o své účasti na jednání na IPR Praha o novém stavebním zákoně a územním plánování. Informoval o rozhodnutí ředitele VOŠ a SPŠ Volyně o zrušení i letošní konference Dřevostavby.

Ing. Drahorád předložil doporučení pracovní skupiny strategie a vize. Představenstvo je vzalo na vědomí. Dále předložil návrh prosadit zástupce ČKAIT do Poradního sboru Ministerstva spravedlnosti pro znalecké otázky.

Ing. Dospiva informoval o oslavách 25. výročí Fakulty stavební – VŠB-TU Ostrava s účastí několika zástupců vrcholných orgánů ČKAIT. Informoval o termínu valné hromady v Ostravě 25. dubna. Dále informoval o tom, že oblast oslovil Ing. Tulil, předseda komory soudních znalců v kraji. Pořádají dvakrát ročně konferenci pro své členy, kterou mohou zařadit do programu CŽV ČKAIT. Dále informoval o konání konference o BOZP v termínu 26. a 27. dubna 2022.

Ing. Filip informoval o jednání komise pro zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Návrh soutěžního řádu bude předložen ke schválení Shromáždění delegátů 2022. Komise ZZVZ jednala se zástupci ČKA o vzájemné spolupráci, zapojení zástupců komor do práce komise i porot partnerské Komory ČKA.

Prof. Kabele informoval o podnětu člena v oblasti TZB. Členové v oboru chtějí vlastní profesní aktiv. Ing. Dospiva vede profesní aktiv za obory TZS a TPS, žádá o kontakt na navrhovatele a domluví, zda se aktiv rozdělí nebo za jakých podmínek budou aktivy nadále společné.

Ing. Loukota informoval o valné hromadě v Pardubicích s účastí 49 osob. Účast je stále nízká, ale o čtvrtinu vyšší než v roce 2021. Dále informoval o rozeslaném dotazníku o dozoru projektanta, výsledek bude zveřejněn v dalším čísle časopisu Zprávy a informace ČKAIT.

Ing. Majer předložil návrh na úpravu směrnice S3 – příspěvek na exkurze. Zjistíme, v jakém množství je příspěvek využíván v jednotlivých oblastech a bude projednán na dalším jednání.

Ing. Řehůřková – na její žádost byla schválena záštita pro Stavební veletrh Brno 2022 a Konference Izolace 2022 (13 pro, 0 zdržel se, 0 proti). Dále se dotázala na přístup k normám. Přístup k normám, které jsou v právním předpise uvedeny jako závazné, je prostřednictvím sponzorovaných norem. Ostatní jsou přístupné prostřednictvím placené služby ČSN online.

Ing. Šafařík informoval o jednání profesního aktivu pro obor geotechnika.

Ing. Vaverka informoval o naplánovaném webináři na téma Nová zelená úsporám 10. března.

Ing. Vokurka předložil návrh na úpravu zkušebního místa v Praze. Informoval o jednání se zástupci MMR ČR o návrhu vyhlášky o podmínkách na výstavbu.

Ing. Zdařilová informovala o vyhlášení 16. ročníku Stavby roku Moravskoslezského kraje. Dotázala se, zda se pracuje na předpisech pro Brno a Ostravu. Podkladem jsou předpisy v Praze a zástupci měst pracují na předpisech pro Brno i pro Ostravu. Oba předpisy budou muset být notifikovány Evropskou unií.

Ing. Motyčka předložil návrh nové směrnice S3 – Pravidla pro služební cesty a odborné exkurze ČKAIT s hodnotou stravenkového paušálu 150 Kč/den, a také směrnici S4 – Účtový rozvrh a střediska a zakázky ČKAIT 2022. Vše schváleno (13 pro, 0 zdržel se, 0 proti).

Ing. Hnízdil informoval o stanovisku našeho právního zástupce na postavení ČKAIT podle současného znění zákona č. 106/1999 Sb. ČKAIT není povinným subjektem ve smyslu § 2, odst. 1 zákona – není v daných souvislostech veřejnou institucí. ČKAIT lze považovat za povinný subjekt dle § 2, odst. 2 zákona. Informační povinnost Komory se týká výhradně její rozhodovací činnosti jako toho, komu zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy („a to v rozsahu této rozhodovací činnosti“). Představenstvo s tímto stanoviskem vyslovilo jednomyslný souhlas (14 pro, 0 zdržel se, 0 proti). Informoval o místě a datu jednání V4 a požádal prof. Maternu a Ing. Vaverku o zpracování návrhu doprovodného i odborného programu setkání. Předložil informace z komise pro technické předpisy, byla vzata na vědomí. Dále předložil technický standard č. 3 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – bude hlasováno per rollam.

Účast na jednání

Představenstvo:

Přítomni: Ing. Robert Špalek; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Petr Dospiva, Ph.D.; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Ing. František Hladík; Ing. Radim Loukota; Ing. Michal Majer; Ing. František Mráz; Ing. Karel Vaverka.
On-line: Ing. Věra Řehůřková; Ing. Martin Šafařík; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Omluven: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – částečně nepřítomen, Ing. Jindřich Pater
Dozorčí rada: prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Stavovský soud: Ing. Jan Korbel
Autorizační rada: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
Kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
Ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Následující zasedání: 21. dubna 2022, 24.-25. června 2022 (OK Liberec), 22. září 2022, 24. listopadu 2022