ČKAIT je již sedmým rokem oficiálním připomínkovým místem

Legislativní komise ČKAIT se v roce 2021 zabývala sledováním úpravy návrhů a textů nejen stavebního zákona a na něj navazujícího změnového zákona, ale i některých dalších zákonů a předpisů, které se týkají nebo jakkoliv souvisí s výkonem činnosti autorizovaných osob.

Profesní komory zřízené zákonem jsou od 1. ledna 2015 připomínkovým místem Legislativní rady Vlády ČR v rámci mezirezortního připomínkového řízení, a to v případě, že se návrh právního předpisu týká právní regulace v oblasti jejich působnosti. ČKAIT byla proto v roce 2021 již sedmým rokem oficiálním připomínkovým místem Legislativní rady vlády ČR.

Ve struktuře Komory jsou nositeli úkolu a odpovědnou komisí za administraci a interní vypořádání připomínek Středisko legislativně právní (dále jen SLP) a Legislativní komise ČKAIT (dále jen LK). V roce 2021 LK opět předsedal Ing. František Hladík a jejími členy zůstali Ing. Karel Blecha, Ing. Ladislav Brett, Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., Ing. arch. Martina Hovořáková, Ing. Václav Jandáček, Mgr. Jana Machačková, Ing. Danka Makalová, Ing. Erika Malá, Ing. Martin Mandík, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, Ing. Petr Serafín, Ing. Ladislav Schwarz, Ing. Jaromír Šišma, Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Jitka Víchová a nově byla do LK od listopadu 2021 jmenována Ing. Vladimíra Helebrantová.

Dokumenty v legislativním procesu, které ČKAIT sledovala v roce 2021

LK svou stěžejní činnost i v roce 2021 opět soustředila na rekodifikaci nového stavebního práva při přijímání nového stavebního a s ním spojeného změnového zákona. Návrhy obou zákonů se na základě pozměňovacích návrhů při jejich projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu podstatným způsobem změnily ve srovnání s texty, k nimž členové ČKAIT zasílali své připomínky v mezirezortním připomínkovém řízení, když na počátku roku 2021 komplexní pozměňovací návrh poslance Martina Kolovratníka z hnutí ANO nahradil původní návrh vlády na nové znění stavebního zákona. ČKAIT prostřednictvím SLP a LK mohla již jen sledovat vývoj projednání nového znění stavebního zákona a informovat o předkládaných návrzích, stanoviscích parlamentních výborů a schvalování jeho změn. Informace o celém legislativním procesu uveřejňovala Komora na své webové stránce ckait.cz/rekodifikace-stavebniho-prava, kde jsou znění jednotlivých dokumentů dosud k dispozici.

Jakmile došlo ke schválení a vydání nového stavebního zákona (NSZ) ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. spolu se změnovým zákonem č. 284/2021 Sb. (ZZ), započaly přípravy prováděcích vyhlášek, které by měly nabýt účinnosti ve spojení s novým stavebním zákonem.

Návrhy prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu

Aktiv pozemních staveb (PS) k vyhlášce o požadavcích na stavby a k diskuzi o přípravě konceptu vyhlášky o dokumentaci staveb se sešel online dne 26. 8. 2021. Náměty byly následně projednány a doplněny na zasedání aktivu PS dne 21. 10. 2021 za účasti vedoucích ostatních odborných aktivů. Podněty ke zpracování návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb se uplatnily při zpracování připomínek ČKAIT k tezím vyhlášky, které probíhalo ve dvou kolech v listopadu 2021 a lednu 2022.

Na výzvu ředitelky odboru stavebního řádu MMR se ČKAIT zapojila do příprav nových návrhů vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Spolu s desítkami dalších institucí zejména z řad ministerstev, ale i neziskových organizací se Komora připojila k aktivní účasti na pracovní skupině hmotného práva, sezvané na MMR. ČKAIT zde prezentovala celkem 130 svých připomínek a námětů, důležitých pro přípravu požadavků na stavby. Jmenováni k účasti na pracovní skupině byli za ČKAIT Ing. Bukovský, Ing. Hladík a Ing. Štěpán (omluven pro nemoc), jako zástupkyně se zasedání na MMR zúčastnila Mgr. Dalešická.

Stanoviska ČKAIT k návrhům legislativních a dalších dokumentů

V mezirezortním připomínkovém řízení (MPŘ) uplatnila Komora za rok 2021 celkem v součtu 51 svých připomínek, z nich pouze dvě byly předkladateli návrhů akceptovány a jedna vzata na vědomí, ostatní navrhovatelé buď vysvětlili či zamítli.

  • K návrhu Národního programu reforem ČR 2021 se připomínky ČKAIT vztahovaly k upozornění na to, že cílem rekodifikace veřejného stavebního práva bylo i odstranění duplicit a kolizí stavebního zákona s jinými právními předpisy a že tento cíl se nepodařilo ve všech ohledech a souvislostech naplnit. ČKAIT uplatnila celkem 11 připomínek, mimo jiné též právě k nevhodnému zařazení právní úpravy či definic mimo oblasti, kam logicky svým obsahem patří, např. zařazení definice sociálního bydlení do zákona o dani z přidané hodnoty nebo úpravu oběhového hospodářství z hlediska využití odpadů v předpisech o odpadech namísto jejich zařazení do předpisů o stavebnictví. Poukázali jsme také na zákonem vyžadované průkazy energetické náročnosti budov předčasně ještě ve fázi projektové dokumentace pro stavební povolení. ČKAIT navrhla státu podpořit veřejnými investičními zakázkami stavebnictví v době ekonomické krize, kdy klesá investiční potenciál soukromého sektoru.

Výsledek: jedna připomínka byla akceptována, jedna vzala na vědomí a celkem devět vysvětleno.

  • K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav ČKAIT uplatnila jednu připomínku k zohlednění odtokových poměrů přímo v komunikaci s předkladatelem návrhu Ministerstvem zemědělství.

Výsledek: do § 5 odst. 1 byla vedle podrobného průzkumu terénu nově začleněna též věta: Pozemkový úřad zajistí vypracování studie odtokových poměrů. Účinnost úpravy vyhlášky ve změněné podobě nastala k 1. 1. 2022. Připomínka tudíž byla zohledněna.

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. ČKAIT uplatnila dvě připomínky, požadovala zohlednění ochrany životů a zdraví zvířat a přidělení šetření příčin havárií České inspekci životního prostředí, správci toku nebo správci povodí namísto vodoprávních úřadů.

Výsledek: ani jedna připomínka nebyla akceptována.

  • ČKAIT uplatnila šest připomínek k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, jejich vyhodnocení ovšem nebylo v e-klepu do data přípravy této zprávy zveřejněno.
  • Dále ČKAIT uplatnil čtyři připomínky k návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, ze strany předkládajícího Ministerstva životního prostředí byly tyto vysvětleny. Ačkoliv ČKAIT nejméně na jedné připomínce důrazně trvala, nebyla tato připomínka akceptována a zapracována do textu vyhlášky. Jednalo se o požadavek na zabezpečení skladovacích prostor použitých baterií proti úniku elektrolytu.
  • Nejvíce (celkem 27) připomínek uplatnila ČKAIT k návrhu vyhlášky o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ani jedna nebyla akceptována, dvě z toho vysvětleny. Návrhy na doplnění příloh k specifikaci jednotlivých kategorií staveb zamítlo Ministerstvo obrany z důvodu nepředložení návrhů těchto příloh ze strany ČKAIT.

Jednotlivá ministerstva nás obeslala navíc 24 návrhy zákonných předpisů, kterými se LK nezabývala jednak z titulu nepříslušnosti, anebo z důvodu, že neměla k zákonům připomínky. Snad pro zajímavost např.: Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území, Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí či Návrh vyhlášky o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení, který navrhl Český telekomunikační úřad (ČTU). Žádné připomínky ČKAIT nebyly ani k ochranným prostředkům na pracovištích ani k podrobnostem nakládání s odpady z autovraků, nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny a jejich evidenci, které prošly dalšími úpravami v MPŘ. Komora nepřipomínkovala ani návrh vyhlášky o úhradě nákladů na databázi údajů pro tísňové volání.

Na žádost Ministerstva průmyslu a obchodu o utříděné Stanovisko ČKAIT k návrhu EPBD4 recast z 15. 12. 2021 se Komora prostřednictvím svého aktivu pro energetické auditorství (EA) pod vedením prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc. vyjádřila ke třem stěžejním otázkám k návrhu transpozice evropské normy pro sjednocenou úpravu průkazu energetické náročnosti do českého práva.

Na výzvu Ministerstva vnitra jmenovala Komora člena svého představenstva Ing. Radima Loukotu zástupcem do skupiny pro vypracování návrhu zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace (zkráceně NIPI), která na základě věcného záměru schváleného vládou 19. 7. 2021 bude do 31. 12. 2022 předkládat návrh nové právní úpravy pro zvýšení efektivity fungování státní správy.