Zpráva o činnosti Stavovského soudu ČKAIT v roce 2021

Stavovský soud má nového právního konzultanta Mgr. Emila Švorce. Řešených disciplinárních prohřešků je vzhledem k počtu autorizovaných osob ČKAIT jen velmi málo.

Stavovský soud jednal a rozhodoval v souladu s § 10 organizačního řádu ČKAIT prostřednictvím svých dvou disciplinárních senátů v Praze a Brně. Převzetím žalobních návrhů dozorčí rady ČKAIT bylo zahajováno disciplinární řízení s obviněnými autorizovanými osobami, které porušily ustanovení zákona č. 360/1992 Sb. nebo Profesního a etického řádu ČKAIT z hlediska odborného nebo etického. Výkon disciplinárních opatření zajišťovala Kancelář Komory. Předseda nebo místopředseda StS se jako hosté pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva ČKAIT i jednání dozorčí rady ČKAIT. StS pracoval v roce 2021 v počtu jedenácti zvolených členů s tím, že v disciplinárním senátu se pro region Praha střídalo 7 určených členů, v disciplinárním senátu pro region Brno potom 4 členové.

V průběhu roku ze zdravotních důvodů odstoupil z pozice právního konzultanta StS ČKAIT JUDr. Libor Vaňous, bývalý právník Stavoprojektu Hradec Králové, spolupracující se Stavovským soudem prakticky od založení ČKAIT. Jeho „funkční“ období tedy zahrnovalo úspěšně všechna dosavadní předsednictví StS ČKAIT, počínaje Ing. Josefem Machem, přes Ing. Miloslava Drdu a Ing. Zdeňka Rylicha, až po současného předsedu. Novým konzultantem StS byl od poloviny roku 2021 Kanceláří ČKAIT pověřen mladý advokát Mgr. Emil Švorc.

V roce 2021 se řešilo jen 19 návrhů
na zahájení disciplinárního řízení

Zajišťování agendy stavovského soudu bylo od roku 2020, stejně jako celá společnost, silně poznamenané restrikcemi v souvislosti s probíhající pandemií Covid-19. Obtíže působily zejména opakované omluvy obviněných i členů disciplinárních senátů a nutnost odročení nařízených ústních jednání. V období roku 2021 tříčlenné senáty, jmenované ad hoc z členů StS, řešily 19 návrhů na zahájení disciplinárního řízení v profesních kauzách, z toho 11 v Praze a 8 v Brně. Disciplinární řízení s autorizovanými osobami, které nesplnily svoji základní povinnost a neuhradily členský příspěvek k 31. 3. 2021, řešil 5krát výlučně disciplinární senát v Praze. Dvě odvolání disciplinárně obviněného proti rozhodnutí DS (1x Praha a 1x Brno) v profesních kauzách, řeší představenstvo až počátkem roku 2022. Konečná bilance kauz bude také součástí výroční zprávy ČKAIT za rok 2021.

Skladba řešených pochybení
se prakticky nemění

Primární příčinou většiny stížností zůstává nejasný, nejčastěji ústně uzavřený smluvní vztah partnerů výstavby, tedy absence jednoznačné smlouvy o dílo či objednávky. V souvislosti s tím se nejčastěji jedná o skutečnost, že autorizovaná osoba si často ulehčila práci na úkor klienta-laika a nepoučila ho o veškerých souvislostech, povinnostech a nezbytných úkonech v procesu přípravy či realizace staveb, s pozdější výmluvou: „To si klient neobjednal, to ode mě nechtěl, to si chtěl zařizovat sám apod.“ Zásadní je nezpracovaná dokumentace pro provedení stavby (nebo jednostupňové dokumentace), kdy klient získá dokumentaci pro ohlášení či stavební povolení stavby (DSP) a časem reklamuje, že se podle ní stavba nedá realizovat. S tím samozřejmě souvisí obchodní vztahy autorizovaných osob (finanční vyrovnání, náhrada škody), které však ČKAIT v souladu s platnou legislativou neřeší. Stále častějším proviněním se stává také činnost autorizovaných osob nad rámec oboru udělené autorizace a specializace; občas se jedná také o účelově nesprávný výklad tzv. překrývání oborů. Problematické je často vedení deníku autorizované osoby, kde není např. uveden stupeň projektové dokumentace, často klíčový údaj v rámci disciplinárního řízení.

Stěžovatelé převážně fyzické osoby

Mezi stěžovanými, resp. disciplinárně obviněnými, stále převažují autorizované osoby v oboru pozemní stavby (také s ohledem na nejvyšší počet členů v Komoře), v první řadě projektanti a osoby odpovědné za odborné vedení stavby. V kauzách tradičně často figurují také obory statika a dynamika staveb, v menší míře obory dopravní stavby, geotechnika atd. Jako stěžovatelé zůstávají ve výrazné většině zastoupeny soukromé fyzické osoby (stavebníci rodinných domů a další účastníci stavebního či územního řízení), dále městské a stavební úřady, SVJ v bytových domech apod.

Za necelé dva roky bude moci Komora udělovat vyšší pokuty

V souvislosti se změnami stavebního zákona (rekodifikací) se připravuje také aktualizace zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon platný pro ČKAIT a ČKA – dále jen AZ) tak, aby v konečném důsledku nedocházelo ke zneužívání některých ustanovení ze strany disciplinárně stíhaných autorizovaných osob, event. k výraznému omezení veřejnoprávní funkce Komory, ale aby byly právně podchyceny i nejnovější správní úpravy a související legislativní změny). Snad konečně dojde i na automatické pozastavování členství autorizovaných osob v případě neplacení členských příspěvků a další návrhy ČKAIT z předchozích let, jako např. pozastavení veškerých udělených autorizací jediným rozhodnutím StS. Hrozbu možných problémů pro některé členy Komory může v blízké budoucnosti představovat pokračující digitalizace přípravy a realizace staveb (elektronická autorizace, elektronický podpis, elektronický deník autorizované osoby i stavební deník). Od 1. 7. 2023 také může Komora, rozhodnutím MMR, udělovat pokutu dle § 20 AZ až do výše 300 000 Kč, místo dosavadních 50 000 Kč.