25. výročí ostravské Stavební fakulty

Ostravská Stavební fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (FAST VŠB TUO) oslavila 25 let. Oslava se konala 20. ledna 2022 na třech místech v Ostravě-Porubě.

První část proběhla v nové aule, kde promluvili rektor VŠB TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., děkan FAST prof. Ing. Radim Čajka, CSc. a proděkan FAST prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, který rovněž jako místopředseda ČKAIT přečetl zdravici předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka. Po úvodních proslovech bylo promítnuto video o vzniku fakulty a děkan předal vynikajícím pedagogům medaile Georgia Agricoly udělené rektorem VŠB – TUO a dále předal pamětní medaile při příležitosti 25. výročí založení osobnostem, které se zasloužily o vznik a rozvoj Stavební fakulty. Za ČKAIT obdrželi pamětní medaile Ing. Jindřich Pater a Ing. Svatopluk Bijok. Milá byla kulturní vložka - vystoupení dětí mateřské školky zaměstnanců VŠB.

Druhá část slavnosti se odehrála již přímo na Stavební fakultě, kam jsme se přesunuli ostravským doubledeckerem. Program na fakultě zahájil děkan FAST TUO. Účastníci se mohli seznámit s prostory fakulty v rámci komentované prohlídky či individuálně. Zajímavá byla prohlídka laboratoří fakulty, kde proběhla zatěžovací zkouška části ocelového příhradového svařovaného nosníku. Bylo možno přímo sledovat naměřené deformace a porovnávat je s výsledky výpočtů provedených předem.

Třetí část oslav se konala v nedávno rekonstruovaném Kulturním domě Poklad. Společenské setkání se uskutečnilo v důstojném slavnostním rámci s prostorem pro příjemné neformální setkávání a rozhovory.

Dne 26. ledna 2022 proběhla poslední Vědecká rada současného děkana FAST TUO pana prof. Ing. Radima Čajky, CSc., kdy jsem byl jejím řádným externím členem. Chci tímto poděkovat panu děkanovi za dobrou spolupráci s komorou a vyjádřit naději, že spolupráce bude pokračovat i nadále s novým vedením fakulty.