Valná hromada České Budějovice

Ne po roce, jak bylo tradicí, ale již po 6 měsících se konala VH oblasti České Budějovice. Proč po 6 měsících? Protože v loňském roce jsme konání VH z lednového termínu z důvodu nouzového stavu a protiepidemických opatření mohli uskutečnit až po čtyřech odloženích v červenci 2021.

Tradiční ale zůstalo místo konání: Clarion Congress Hotel České Budějovice. Termín 12. leden 2022 tentokrát klapl napoprvé. Vzhledem k počtu účastníků – 74 řádných členů, což představuje 4,1 % řádných členů evidovaných v oblasti – se jednalo dle bodů programu v pozvánce. Úkolem VH bylo zvolit 11 delegátů a náhradníky na SD 2022, schválit Zprávu o činnosti výboru a oblastní kanceláře za rok 2021, plán práce, program celoživotního vzdělávávní a rozpočet na rok 2022.

Předseda oblasti Ing. František Hladík v úvodu svého vystoupení přivítal účastníky VH a hosty. Ve své Zprávě informoval o činnosti kanceláře a zaměřil se na celkem 12 akcí celoživotního vzdělávání v roce 2021, kterých se účastnilo celkem 1 827 osob. Semináře na téma Nové trendy v oblasti hospodaření s dešťovou vodou se účastnilo 21 osob.

Na šest webinářů se přihlásilo1 613 účastníků. Tématem webinářů bylo: Impregnace konstrukčního dřeva; Chyby v projektování a realizaci staveb; Novela vodního zákona; Navrhování a provádění komínů podle ČSN 1443; Navrhování vozovek, revize TP 170; Chyby v projektování a realizaci staveb. Konference na téma Defekty budov se účastnilo 15 osob. Na prezentaci odborné firmy Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ se přihlásilo 51 účastníků. Českobudějovická oblast dále organizovala diskuzní odpoledne na D3; Exkurzi Chebsko a soutěžní přehlídku PRESTA Jižní Čechy 2018-2020.

Poděkoval zástupcům spolupracujících organizací: Krajský úřad Jihočeského kraje, Statutární město České Budějovice, Komora civilních techniků, architektů a inženýrů pro Horní Rakousko a Salzburg, Oblastní pobočka ČSSI České Budějovice, Česká vodohospodářská společnost ČSSI, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Energy Centre České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická, České Budějovice, SPŠ stavební, České Budějovice, SPŠ+VOŠ Volyně, SOU a SOŠ Písek za spolupráci v uplynulém období a vyjádřil přesvědčení, že vzájemně dobrá a prospěšná spolupráce bude pokračovat i v příštím období.

Na zprávu předsedy oblasti navázal ve své informaci o činnosti ČKAIT předseda představenstva Ing. Robert Špalek. Zaměřil se na oblasti hospodaření, činnosti Komory, rekodifikaci stavebního práva, potřebu zvýšení prestiže stavebního vzdělání na školách i v praxi a na spolupráci s odbornými organizacemi a vysokými školami. Stále aktuální je rekonstrukce budovy ČKAIT v Sokolské ulici v Praze.

Čestní hosté, zástupci spolupracujících organizací v diskuzních příspěvcích dobře hodnotili naši vzájemnou spolupráci a její prospěšnost.

Zástupci GrECo zdůvodnili důležitost a význam pojištění AO i vzhledem k vztahu na CŽV.

Součástí programu byla i zpráva Dozorčí rady o provedené kontrole činnosti oblasti s konstatováním bez závad.

Plán činnosti výboru oblasti České Budějovice na rok 2022

 • Webinář – Novodobé krovy
 • Diskuzní odpoledne na D3
 • 24. ročník mezinárodní konference Dřevostavby
 • Exkurze na rekonstrukci budovy nádraží ČD
 • Stavební veletrh Brno
 • Veletrh úspor energií WELS
 • Stavební veletrh v rámci HOBBY
 • FOR ARCH Praha
 • Konference Defekty budov 2022

Valná hromada uložila výboru oblasti České Budějovice uložila:

 • zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2022 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuze a vystoupení hostů
 • rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení.

Delegátům bylo uloženo zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.