Ing. Libor Kubát

 • Jednostupňové dokumentaci je lépe se vyhnout

  Tento článek vzniká jako odpověď na dotaz autorizované osoby ohledně požadavku stavebníka na zpracování „jednostupňové projektové dokumentace vč. soupisu prací, služeb a dodávek“. ČKAIT s poukázáním na věcnou nejasnost takto formulovaného smluvního závazku nedoporučuje na tento smluvní požadavek přistupovat.

 • Metodika ČKAIT pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách autorizovaných osob

  S ohledem na současné výrazné zvyšování cen i míru inflace, je vhodné zejména ve smlouvách uzavíraných v zadávacích a výběrových řízeních s delší dobou plnění zakotvit tzv. inflační doložku, která umožní, aby výše smluvní ceny byla navyšována o aktuální výši inflace, a to v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

 • Jak se bránit sporným ustanovením ve Smlouvě o dílo u veřejných zakázek?

  Pokud je návrh Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“) pro zpracovatele projektové dokumentace jednostranně nevýhodný, uchazeč může podat námitku, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace anebo se prostě takovéto soutěže nezúčastnit. Uzavřít Smlouvu, kde hrozí likvidační pokuty, nebo není nastavena odpovídající odměna za požadovanou službu, je pro projektanty velmi nebezpečné. Odpovědnost autorizovaných osob je totiž vysoká bez ohledu na případně nízký honorář.

 • Veřejné zakázky z pohledu ČKAIT

  Je nutné zamezit diskriminaci autorizovaných osob ČKAIT a častěji upozorňovat zadavatele na problematická ustanovení veřejných zakázek. Jak tento úkol nejlépe naplnit řešila mimo jiné pracovní komise ČKAIT pro ZZVZ na jednáních konaných 12. ledna a 9. března 2021.