Veřejné zakázky z pohledu ČKAIT

Je nutné zamezit diskriminaci autorizovaných osob ČKAIT a častěji upozorňovat zadavatele na problematická ustanovení veřejných zakázek. Jak tento úkol nejlépe naplnit řešila mimo jiné pracovní komise ČKAIT pro ZZVZ na jednáních konaných 12. ledna a 9. března 2021.

Shromáždění delegátů uložilo představenstvu úkol zrovnoprávnit ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) postavení obou soutěžních řádů ČKA a ČKAIT. Pracovní komise ČKAIT pro zadávání veřejných zakázek je poradním orgánem představenstva, a proto se této problematice začala aktivně věnovat. Komise pracuje ve složení Ing. Kubát (předseda komise), Ing. Filip, Ing. Špalek, Ing. Štěpán a Mgr. Dvořák (advokátní kancelář MT Legal). Spolupráce komise bude nově posílena o další advokátní kancelář Mgr. Jaroslav Toman, LL.M.

Probíhají práce na novém Soutěžním řádu ČKAIT

V současné situaci sice existuje Soutěžní řád ČKA a Soutěžní řád ČKAIT, ale soutěž o návrh vypisovaná podle § 143 ZZVZ ukládá povinnost oznamovat výsledek soutěže o návrh jen jedné komoře, viz § 150 odst. 2 ZZVZ: V případě soutěže o návrh na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému zadavatel odešle dokumentaci o soutěži o návrh včetně stanoviska poroty a všech návrhů v elektronické podobě České komoře architektů.

V zákoně o zadávání veřejných zakázek tedy není definováno, že by se soutěže o návrh měly konat podle jednoho nebo druhého soutěžního řádu. Je zde pouze povinnost informovat ČKA o výsledku soutěže. Přesto je většina soutěží o návrh vypisována v souladu se Soutěžním řádem ČKA a zadavatelé si nechávají schvalovat soutěžní podmínky komorou architektů, aby jim udělila tzv. doložku regulérnosti. V případě, že ji nevydá, soutěže by se mohly autorizované osoby ČKA účastnit jen s rizikem disciplinárního postihu od své profesní organizace, a tomu se každý raději vyhne.

Soutěžní řád ČKAIT je naopak v tuto chvíli určen pouze pro veřejné zakázky malého rozsahu, tedy mimo režim ZZVZ, alt. jej lze užít pro zadavatele, kteří se vůbec nemusí řídit ZZVZ. Komise musí zvážit, zda je toto omezení vhodné, a v případě potřeby navrhnout úpravy současného znění. Je třeba se zamyslet nad nezbytnou výší finančních odměn pro soutěžící. Podle Soutěžního řádu ČKA musí zadavatel vynaložit na ceny a odměny obvykle 0,5 až 2 % z předpokládaných nákladů na realizaci stavby (také s ohledem na kategorii náročnosti). To je problém zejména u nadlimitních zakázek (stavební práce nad 137 mil. Kč). V těchto případech jsou ceny a odměny pro soutěžící vyšší než milion korun. Podle Mgr. Dvořáka se při stanovení výše odměn pravděpodobně není třeba obávat problému u ÚOHS. Přesto je třeba jejich výši uvážit, neboť mohou být důvodem, proč se zadavatel rozhodne nezvolit zadání veřejné zakázky na projektové práce pomocí soutěže o návrh s navazujícím jednacím řízením bez uveřejnění. Komise nyní připravuje návrh úpravy soutěžního řádu, případně metodického pokynu, aby v něm byl návod, jak stanovit výši odměn, a aby byl nastaven správný postup. ČKAIT se chce zaměřit i na soutěže o návrh, v nichž jsou předmětem plnění inženýrské stavby, jako jsou například mosty, vodní díla atd. Ing. Špalek doufá, že by komorový soutěžní řád mohl být využíván širším způsobem a uvádí, že jeho současné nastavení není výhodné pro autorizované inženýry a techniky, spíše pro architekty. Je třeba si uvědomit, že pokud by došlo k většímu rozšíření Soutěžního řádu ČKAIT (případně metodického pokynu), přinese to i větší administrativní zátěž pro naši Komoru. V ideálním případě by byl jeden Soutěžní řád ČKA a ČKAIT. Komise toto chce projednat s ČKA a navrhne stěžejní témata pro společné jednání zástupců obou komor k problematice posuzování soutěžních podmínek ČKAIT a ČKA. Bohužel v této pandemické době není osobní jednání (on-line není vhodné) uskutečnitelné. V každém případě Ing. Robert Špalek bude jednat s ČKA o tom, že budeme aktualizovat Soutěžní řád ČKAIT.

Soutěž o návrh není zadávacím řízením

Je třeba si uvědomit, že soutěž o návrh není zadávacím řízením, ale je zvláštním postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zadávacím řízením je až navazující jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU). V JŘBU přitom není třeba jednat pouze s jedním účastníkem, jak často požaduje ČKA. Tento požadavek ze ZZVZ nevyplývá, neboť zadavatel může jednat se všemi vítěznými účastníky. Záleží tedy na znění podmínek soutěže o návrh, jak je definován výsledek soutěže a další postup v JŘBU. Pro upřesnění uvádíme citaci části § 65 ZZVZ: V případě více vybraných návrhů zadavatel vyzve k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění všechny účastníky soutěže o návrh, jejichž návrhy byly vybrány.

ČKAIT se i nadále bude věnovat veřejným zakázkám malého rozsahu, což jsou služby do 2 mil. Kč bez DPH. Do formy vzorové zadávací dokumentace by bylo vhodné překlopit i metodiku pro veřejné zakázky malého rozsahu.

Od 19. ledna 2021 je na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednávána novela ZZVZ. ČKAIT navrhuje úpravu znění § 150 odst. 2 tak, aby v něm byla zmíněna i komora inženýrů a techniků.

Novelizován má být také § 130 ZZVZ, který stanoví použití určitých ustanovení pro tzv. zvláštní postupy tedy mj. i pro soutěž o návrh, nově by zde mělo být doplněno: ... Pokud pravidla pro průběh zadávacího řízení tento zákon nestanoví, určí je zadavatel v souladu se zásadami podle § 6. Uvedená změna by měla učinit právně nepochybným, že lze doplňovat podmínky pro soutěž o návrh nestanovené v ZZVZ. Bohužel, novela nebyla dosud (jako asi 200 dalších) projednána ani v prvním čtení, takže jsou obavy, zda vůbec bude schválena do voleb.

Snaha o kultivaci smluvních podmínek

Komise bude pravidelně v Z+i informovat o diskriminujících a jednostranně nevyvážených návrzích smluv, které se budou objevovat na profilech veřejných zadavatelů. Města často vypisují soutěž na zhotovitele projektové dokumentace, kdy v rozporu s autorizačním zákonem požadují, aby byla kvalifikace splněna pouze autorizovaným architektem. Na minulém jednání se členové shodli, že se jedná o diskriminaci členů ČKAIT. ČKAIT proto bude takovéto zadavatele oslovovat vysvětlujícím dopisem a pokusí se navázat kontakt se Svazem měst a obcí s cílem diskutovat diskriminační podmínky veřejných soutěží. V některém z dalších vydání Z+i bude uveřejněn návod, jak zadavateli podat námitku z titulu diskriminace členů ČKAIT. V tomto vydání je uveřejněn článek o sporných ustanoveních adhezní smlouvy o dílo – viz strana 24.

Komise připravuje návrh vzorové smlouvy o dílo na projektové práce včetně všeobecných obchodních podmínek. Nyní tyto dokumenty prochází procesem připomínkování, komise se shodla na meritu věci, nyní Mgr. Dvořák ze spolupracující advokátní kanceláře MT Legal finalizuje znění. Ing. Špalek bude informovat Ing. Serafína (MPO) ohledně toho, že ČKAIT zpracovává jinou vzorovou smlouvu.

Informace o dalších činnostech

Ing. Kubát a Mgr. Dvořák jako členové Expertní skupiny MMR k ZZVZ spolupracovali na vydání prvotního stanoviska MMR k novým zásadám platným od 1. ledna 2021 v § 6 ZZVZ. Nyní ČKAIT ve spolupráci s MMR připravuje svou metodiku k tomuto paragrafu. ČKAIT také napsala dopis předsedovi ÚOHS s nabídkou na nominaci člena do rozkladové komise ÚOHS pro veřejné zakázky.