Profesní informační systém ČKAIT

Novinky

 • Geometrická přesnost schodišť a šikmých ramp (TS 02) – TS byl schválen představenstvem v únoru 2021, platný je od 1. července 2021 (Technické standardy)
 • Komentář normy ČSN EN ISO 16 924 Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel (R 3.2)
 • Jak se v minulosti stavělo s vápnem (R 4.1)
 • Radonový program (R 8.1)
 • Digitální Česko (Dokumenty veřejné správy – Úřad vlády ČR)
 • Slovník územního rozvoje (Dokumenty veřejné správy – MMR – ÚÚR)
 • Další nové dokumenty MMR (Dokumenty veřejné správy – MMR)
 • Návrh a realizace suchých nádrží (Dokumenty veřejné správy – MŽP)
 • Další nové dokumenty MŽP (Dokumenty veřejné správy – MŽP)
 • Dokumenty MZe (Dokumenty veřejné správy – MZe)
 • Dokumenty MPSV k odpovědnému zadávání veřejných zakázek (Dokumenty veřejné správy – MPSV)
 • Sborník vědeckých prací Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava (Časopisy)
 • Aktuality (rubrika) – výběr aktuálních informací ze stavebnictví, právních předpisů a další informace potřebné pro výkon činnosti autorizovaných osob

Aktualizace

 • Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)
 • Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob, Základní principy navrhování (TP 1.21)
 • Ochranná a bezpečnostní pásma (MP 10.3)
 • Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1)
 • Druhy a složení cementů podle ČSN EN 197-1 ed. 2 (TP 2.2)

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4) byly aktualizovány a rozděleny na část společnou (A 4.1) a části specifické pro jednotlivé zpracované obory – pozemní stavby (A 4.1.1) a technologická zařízení (A 4.1.2). Navazující kalkulačka je přečíslována na A 4.2.

profesis.ckait.cz